11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2η ενότητα 90'<br />

η έννοια των συµβόλων<br />

ερώτηση κλειδί: Μπορούµε να οπτικοποιήσουµε µια έννοια;<br />

ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΝΝΟΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΟ<br />

1. Σύντοµη συζήτηση πάνω στην έννοια του συµβόλου.<br />

2. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στην κάθε οµάδα µια σειρά συµβόλων από το Παράρτηµα VΙ.β και µία σελίδα<br />

Α4. Η σειρά των συµβόλων αποτελεί µια αφήγηση την οποία και τους ζητάει να γράψουν.<br />

Συµβουλή: Μπορείτε να προετοιµάσετε τη δική σας σειρά συµβόλων η οποία να σχετίζεται µε τη<br />

θεµατική σας στο logomakr.com. Η ερµηνεία της κάθε σειράς συµβόλων είναι υποκειµενική γι’αυτό και<br />

προτείνουµε να δουλεύουν την ίδια σειρά τουλάχιστον δύο οµάδες, έτσι ώστε να φανεί η διαφορετική<br />

προσέγγιση.<br />

3. Οι οµάδες διαβάζουν στην ολοµέλεια τις αφηγήσεις τους.<br />

4. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει έννοιες που σχετιζονται µε τη θεµατική και ζητάει στις οµάδες να τις<br />

οπτικοποιήσουν χρησιµοποιώντας µόνο σύµβολα, δηµιουργώντας το “λογότυπο” τους. Μέσω της<br />

πλατφόρµας logomakr η κάθε οµάδα πειραµατίζεται και σχεδιάζει το δικό της λογότυπο.<br />

Συµβουλή: Σε αντίθεση µε το προηγούµενο βήµα, τα σύµβολα δε θα µπουν σε µια αφηγηµατική σειρά<br />

αλλά θα συνδυαστούν. Είναι θεµιτό τουλάχιστον δύο οµάδες να δουλέψουν την ίδια έννοια, έτσι ώστε να<br />

φανεί η διαφορετική προσέγγιση.<br />

3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων και συζήτηση.<br />

Συµβουλή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την πλατφόρµα mentimeter για µια διαδραστική ψηφοφορία<br />

για το πιο επιτυχηµένο “λογότυπο”.<br />

3η ενότητα 90'<br />

infographic<br />

ερώτηση κλειδί: Πώς µπορούµε να συνδυάσουµε λέξεις και σύµβολα για να επικοινωνήσουµε πιο<br />

εύκολα και πιο γρήγορα ένα σύνολο πληροφοριών;<br />

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την έννοια και τον σκοπό του infographic καθώς και το Παράρτηµα VΙ.δ<br />

σχετικά µε τις οδηγίες για τη δηµιουργία του.<br />

Συµβουλή: Μπορείτε να κάνετε µια έρευνα στο διαδίκτυο και να βρείτε infographics σχετικά µε τη<br />

θεµατική σας, έτσι ώστε να παρουσιάσετε κάποια παραδείγµατα στους µαθητές.<br />

2. Η κάθε οµάδα δουλεύει την περίληψη κειµένου που έκανε στην 1η Ενότητα και µέσω της πλατφόρµας<br />

Piktograph το “µεταφράζει” σε ένα σύνολο συµβόλων και λέξεων (infographic). Φυσικά χρησιµοποιεί τις<br />

περιλήψεις και τα λογότυπα που δηµιούργησαν στις προηγούµενες ενότητες.<br />

Συµβουλή: Εαν ο εκπαιδευτικός έχει χωρίσει ένα µεγαλύτερο κείµενο και κάθε οµάδα επεξεργάζεται ένα<br />

κοµµάτι του, στο τέλος ένας µαθητής µπορεί να αναλάβει να ενώσει όλα τα infographic των οµάδων για να<br />

φτιάξει ένα ενιαίο, το οποίο θα αντιπροσωπεύει ολόκληρο το κείµενο.<br />

Συµβουλή: Η οπτικοποίηση δεδοµένων είναι ένα σηµαντικό βήµα για την ανάδειξη της γνώσης και για τη<br />

γεφύρωση της απόστασης µεταξύ πληροφορίας, νοήµατος και κατανόησης. Στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί<br />

όσο το δυνατό πιο λίγο και πιο περιεκτικό κείµενο.<br />

3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων και συζήτηση.<br />

Ενδεικτικά: α. Υπάρχει σωστή αναλογία µεταξύ κειµένου και συµβόλων; β. Πέτυχα το σκοπό µου; γ. Πώς θα<br />

µπορούσα να χρησιµοποιήσω το infographic που έφτιαξα για να διαδώσω την πληροφορία/ γνώσεις που<br />

περιέχει; (για παράδειγµα θα µπορούσε να εκτυπωθεί και να τοιχοκολληθεί στο σχολείο/ γειτονιά κλπ;)<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!