11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Η οµάδα σχεδιάζει µια χειροποίητη παρτιτούρα (σε χαρτιά Α3) µε την ακριβή ροή και δοκιµάζει µε ποιο<br />

τρόπο, πυκνότητα, ένταση και συγχρονισµό θα εξελιχθούν οι ήχοι. (Παράρτηµα III.a)<br />

Συµβουλή: ∆ώστε σηµασία ώστε ενότητες ήχων να δηµιουργούν το επιθυµητό αφηγηµατικό στόχο. Εδώ<br />

αίτιο και αιτιατό, συσχετισµός πράξεων και δράσεων θα γίνουν αντιληπτά µόνο αν οι ήχοι που επιλέξουµε<br />

εκµαιεύουν την ιδέα και την “εικόνα” που επιθυµούµε να αναπαραστήσουµε µε σαφήνεια.<br />

4. ∆ιαµοιρασµός “ρόλων”, ώστε κάθε µέλος να αναλάβει τη δηµιουργία συγκεκριµένων ήχων. Οι µαθητές<br />

µπορούν να χρησιµοποιήσουν αντικείµενα που υπάρχουν στην τάξη ή που θα έχουν φέρει για να<br />

κατασκευάσουν τους δικούς τους ήχους. Η οµάδα λειτουργεί ως µικρή ορχήστρα και κάποιος αναλαµβάνει<br />

το ρόλο του µαέστρου/ ηχολήπτη.<br />

5. Πρόβα, ηχογράφηση, διορθώσεις.<br />

6. Παρουσίαση. Συζήτηση για το ποιοι συνδυασµοί, εντάσεις και αλληλουχίες ήχων λειτουργούν χάριν της<br />

αφήγησης και της ατµόσφαιρας που επιδιώκουµε.<br />

7. Επιπλέον ερώτηµα: µπορεί αυτή η ηχητική αφήγηση να αναπαραστήσει µία ολοκληρωµένη ιστορία και<br />

πώς;<br />

β. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΧΗ<br />

Ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε εξαίρεση ότι η έρευνα γίνεται διαδικτυακά σε ηχητικές βιβλιοθήκες<br />

που παρέχουν έτοιµους ήχους. Οι µαθητές εξασκούνται στην έρευνα µε λέξεις κλειδιά. Η αναπαραγωγή<br />

γίνεται µέσα από κάθε είδους ψηφιακή συσκευή (κινητό, tablet, laptop, desktop) οπότε η πρόβα και<br />

παρουσίαση γίνεται µε τα µέλη της οµάδας που κρατούν τις τις συσκευές τους ως “όργανα” ορχήστρας.<br />

Συµβουλή: Οι ήχοι πρέπει να είναι “καθαροί” για να ελέγχετε το ύφος και την ένταση. Όταν το ηχοτοπίο<br />

λαµβάνει χώρα π.χ.στη θάλασσα και ψάχνω για ήχους παιδιών δε θα βάλω σαν λέξη κλειδί “παιδιά στη<br />

θάλασσα”. Θα αναζητήσω ένα ήχο παιδιών που µιλάνε/παίζουν και θα τον συνδυάσω µε τον βασικό ήχο<br />

θάλασσας/κυµάτων που έχουµε επιλέξει ως βάση για να έχουµε καλύτερο έλεγχο σε διάρκειες και εντάσεις.<br />

Συµβουλή: Να προσέξετε που έχει κάθε συσκευή το ηχείο της και µην διστάσετε να συνδέσετε φορητά<br />

ηχεία για να ενδυναµωθούν ήχοι που χρειάζεται. Η έρευνα για ήχους µπορεί να γίνει ως εργασία στο σπίτι.<br />

33<br />

3η ενότητα / Επέκταση 90'<br />

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: Ηχο-ντοκιµαντέρ<br />

1. Επίσκεψη στο σχετικό χώρο. Συζήτηση για τις οµοιότητες και διαφορές της αντίληψης που έχουµε για την<br />

πραγµατικότητα.<br />

2. Θέτουµε τα ερωτήµατα διερεύνησης της ηχητικής ταυτότητας του χώρου: Ποιοι ήχοι το χαρακτηρίζουν;<br />

Πώς εξελίσσονται; Ποιο είναι το κυρίως και ποια τα επιµέρους συναισθήµατα που δηµιουργεί ο χώρος–θα<br />

µπορούσαν αυτοί οι ήχοι να αποτελέσουν ραχοκοκαλιά µιας αφήγησης;<br />

3. Ηχογράφηση µε µικρόφωνα.<br />

Συµβουλή: κάθε συσκευή λήψης εικόνας µπορεί να µετατραπεί σε συσκευή ηχοληψίας αν<br />

αδιαφορήσουµε για το που κοιτά ο φακός!<br />

4. Μοντάζ ήχων στο λογισµικό Audacity σε οµάδες των τριών µαθητών ανά ένα υπολογιστή µε στόχο ένα 2’<br />

ηχοτοπίο.<br />

5. Σύγκριση των διαφορετικών ηχογραφήσεων. Ερωτήµατα: τι ρόλο έπαιξε η παρουσία µας και οι<br />

περιστάσεις. Πόσο διαφέρει η αφήγηση και η ατµόσφαιρα;<br />

6. Τι ευελιξία και τι περιορισµούς έχει τελικά η κάθε µέθοδος;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!