11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Οι πρακτικές αυτές επικεντρώνονται στην κριτική σκέψη, την ερµηνεία της εικόνας και τη δηµιουργική<br />

χρήση της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προωθούν µια καινοτόµο στάση ως προς τη χρήση και την<br />

αλληλεπίδραση µε τα Μέσα.<br />

2.3 Οι δεξιότητες των µαθητών και η συµµετοχή<br />

τους στα κοινά<br />

i) Πώς κατέγραψαν οι µαθητές τις δεξιότητές τους<br />

Σαν πρώτο βήµα και των πέντε ατελιέ του Καρπού ήταν η καταγραφή των δεξιοτήτων των µαθητών,<br />

καθώς κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντικό για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τη δυναµική της οµάδας του.<br />

Όλοι οι µαθητές κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να συµπληρώσουν σε ειδικές φόρµες (Παράρτηµα II)<br />

τις δεξιότητες και γνώσεις τους γύρω από τα ψηφιακά µέσα, µαζί µε αναφορές για το τι τους ενδιαφέρει<br />

επιπλέον να µάθουν και τι δεν τους αρέσει στην τεχνολογία.<br />

Πάνω από τους µισούς µαθητές σηµείωσαν πως θα τους ενδιέφερε η επαφή ιδιαίτερα µε την εικόνα, µε<br />

πολλούς να έχουν ήδη κάποια εξοικείωση. Αυτό ήταν κάτι αρκετά ενθαρρυντικό για τα ατελιέ του<br />

Καρπού που στην πλειονότητά τους εντάσσουν δράσεις γύρω από την έννοια της εικόνας. Αυτό που<br />

παρατηρήθηκε από το σύνολο των συµµετεχόντων, είναι πως δήλωσαν ότι έχουν αρκετές γνώσεις<br />

γύρω από καθηµερινές πρακτικές στο διαδίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αποστολή αρχείων,<br />

αναζήτηση, λήψη αρχείων) καθώς και γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές εφαρµογές<br />

(<strong>App</strong>s), αλλά τους έλλειπε µία πιο δηµιουργική προσέγγιση αυτών των εργαλείων. Ενώ φάνηκαν να<br />

θεωρούν ότι τα χειρίζονται εύκολα και γρήγορα, η χρήση τους ήταν µάλλον περιορισµένη και<br />

επιφανειακή.<br />

Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί ήταν η αδυναµία ορισµένων µαθητών να αναγνωρίσουν πιο<br />

σύνθετες δεξιότητες που κατείχαν. Για παράδειγµα σηµείωσαν πως όσον αφορά στη χρήση του Youtube<br />

αυτό που γνωρίζουν είναι να ακουν µουσική, ενώ δεν καταχώρησαν πως επιπλέον µπορούν να<br />

αξιολογούν και να φτιάχνουν τις δικές τους λίστες βίντεο (playlists). Τέλος, κάποιοι µαθητές φάνηκαν<br />

προβληµατισµένοι για το χρόνο που αφιερώνουν στις διαδικτυακές τους συνήθειες, θεωρώντας πως θα<br />

έπρεπε να ελαττωθεί.<br />

Σε µία εποχή όπου η ευχέρεια στη ψηφιακή χρήση των µέσων θεωρείται δεδοµένη για τους νέους,<br />

υπάρχει ένα ποσοστό µαθητών µε βασικές ή ακόµη και ελλιπείς γνώσεις, κάτι που όπως σηµείωσαν<br />

οφείλεται και στη περιορισµένη υποστήριξη των σχολείων. Για το λόγο αυτό τα ατελιέ του Καρπού<br />

σχεδιάστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε βασικές τεχνολογικές δεξιότητες να µπορούν να συνδυαστούν µε<br />

πιο σύνθετες και ο κάθε µαθητής να νιώσει ασφαλής, να λειτουργήσει και να παράγει περιεχόµενο.<br />

ii) ∆εξιότητες που κατακτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ατελιέ<br />

Επιλέξαµε τη βιωµατική µάθηση για την εφαρµογή των εργαστηρίων, καθώς θεωρούµε πως η εµπειρία<br />

ενός ενεργού ρόλου των µαθητών παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια τη µάθηση. Η διαδραστικότητα<br />

αυτή είχε σαν άµεσο αποτέλεσµα την οµαδικότητα και τη συνεργασία. Το σύνολο των εργαστηρίων<br />

καλούσαν τους συµµετέχοντες να οργανωθούν σε οµάδες και να συνδυάσουν κάποιες από τις<br />

δεξιότητες που είχαν σηµειώσει νωρίτερα. Πολλοί ήταν οι µαθητές οι οποίοι σχολίασαν την ευχάριστη<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!