11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Εφαρµογές Σκοπός µεσο συνδεσµοσ<br />

Qr code generator<br />

Παραγωγή κωδικών qr<br />

Υπολογιστής<br />

www.qr-codegenerator.com<br />

Qr reader<br />

Αποκωδικοποίηση<br />

κωδικών qr<br />

Φορητές συσκευές<br />

android και apple<br />

Φορητές συσκευές<br />

android<br />

Google play, Αpp store<br />

Easy Voice Recorder<br />

Ηχητική καταγραφή<br />

Google play<br />

Audacity<br />

Επεξεργασία ήχου<br />

Υπολογιστής<br />

www.audacityteam.org<br />

αναλυτικεσ οδηγιεσ:<br />

1η ενότητα / Πειραµατισµός<br />

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ<br />

Ερώτηση κλειδί: Πώς µπορούµε να βάλουµε τις αναµνήσεις µέσα σε κουτιά;<br />

1. Πριν από την πρώτη συνάντηση για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την<br />

εφαρµογή Easy Voice Recorder και ζητάει από τους µαθητές να καταγράψουν µαρτυρίες µελών της<br />

οικογένειάς τους µε ηχητικές συνεντεύξεις.<br />

2. Παρουσίαση των κουτιών του Thomas Clarkson.<br />

3. Οι µαθητές έχουν φέρει µαζί τους φωτογραφίες, αντικείµενα που συνδέονται µε τις οικογένειές τους κ.ά.<br />

και αποφασίζουν ποια από αυτά θα χρησιµοποιήσουν.<br />

4. Συζήτηση πάνω στα αντικείµενα που διάλεξαν οι µαθητές. Γιατί διάλεξαν τα συγκεκριµένα; Πού τα βρήκαν;<br />

Πώς αισθάνονται για τα αντικείµενα αυτά;<br />

5. Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα κουτί σε κάθε παιδί και τους εξηγεί ότι σκοπός είναι να αποθηκεύσουν τα υλικά<br />

που έχουν συλλέξει σε µια ψηφιακή έκδοση.<br />

6. Οι µαθητές φωτογραφίζουν τα αντικείµενα και τις φωτογραφίες που διάλεξαν και εκτυπώνουν τις<br />

φωτογραφίες σε διαφάνειες.<br />

Χάρη στη διαφάνεια των εκτυπώσεων µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια ψευδαίσθηση διείσδυσης στις<br />

φωτογραφίες όταν τις βάλουµε τη µία πίσω από την άλλη. Αυτό βοηθά στο να κατανοήσουµε ότι οι<br />

µεµονωµένες ιστορίες των µελών της οικογένειας και οι σηµαντικές στιγµές στη ζωή τους αλληλοσυνδέονται<br />

και δηµιουργούν ένα υπόβαθρο για την ταυτότητα της νεότερης γενιάς.<br />

7. Οι µαθητές τοποθετούν τις διαφάνειες, ο καθένας µε όποιον τρόπο θέλει, µέσα στα κουτιά. Κάθε µαθητής<br />

δουλεύει µόνος του µε τη δυνατότητα όµως να συµβουλεύεται, να συζητάει, να µοιράζεται ερωτήσεις,<br />

αµφιβολίες και εντυπώσεις.<br />

Συµβουλή: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να σκεφτούν αυτόν που θα κοιτάξει µέσα στο κουτί τους: πώς<br />

µπορούν να ξαφνιάσουν το κοινό τους, να το σαγηνεύσουν και να το κάνουν να θέλει να µάθει περισσότερα<br />

για την ιστορία αυτής της οικογένειας;<br />

8. Οι µαθητές τοποθετούν τα κουτιά τους όλα µαζί και περιεργάζονται ο ένας τη δουλειά του άλλου.<br />

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!