11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2η ενότητα/ Σχεδιασµός-Υλοποίηση<br />

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΕΣ<br />

Ερώτηση κλειδί: Πώς µπορούµε να µεταφέρουµε ένα χρώµα;<br />

1. Οι µαθητές δουλεύουν στα κινητά τους τηλέφωνα ή σε τάµπλετ µε την εφαρµογή ColorMatchγια την<br />

αναγνώριση των χρωµάτων στις επιλεγµένες φωτογραφίες τους. Η αναζήτηση για το "ακριβές" χρώµα<br />

επιτρέπει στους µαθητές να επικεντρωθούν στον πλούτο των αποχρώσεων, να παρατηρήσουν το φάσµα των<br />

παραλλαγών, να "σπάσουν" τα οπτικά τους στερεότυπα χάρη σε µια πολύ πλούσια ποικιλία χρωµατικών<br />

δυνατοτήτων.<br />

2. Μόλις προσδιορίσουν το χρώµα, οι µαθητές σαν µικροί χηµικοί προσπαθούν να δηµιουργήσουν τα<br />

χρώµατα µε τέµπερες.<br />

Συµβουλή: Το να ξαναφτιαχτεί µια καινούρια ποσότητα ενός συγκεκριµένου χρώµατος είναι κάτι αρκετά<br />

δύσκολο. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνετε τους µαθητές να φτιάξουν εξ’ αρχής επαρκείς ποσότητες.<br />

3. Οι µαθητές εµπνέονται από υφές του σχολείου(υφές όπως αυτή του δαπέδου, των κορµών των δέντρων,<br />

ενός µεταλλικού πλέγµατος, κλπ.) και φτιάχνουν στενσιλ. Χρησιµοποιούν τα χρώµατα και τα στενσιλ για να<br />

ζωγραφίσουν σε χαρτί του µέτρου. Τα χρώµατα του περιβάλλοντος έγιναν χρώµατα στις οθόνες και τώρα<br />

αναπαράγονται στο χαρτί!<br />

3η ενότητα / Επέκταση<br />

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br />

Ερώτηση κλειδί: Πώς ακούγεται ένα χρώµα;<br />

1. Οι µαθητές “κρύβουν” τους ήχους που έχουν επιλέξει σε κωδικούς qr χρησιµοποιώντας το online<br />

λογισµικό qr-code-generator και έπειτα τους εκτυπώνουν.<br />

Συµβουλή: Αν υπάρχουν µαθητές µε κατάλληλες δεξιότητες µπορούν να επεξεργαστούν πρώτα τους<br />

ήχους στο πρόγραµµα audacity για µια πιο ενδιαφέρουσα ηχητική σύνθεση.<br />

2. Οι µαθητές τυλίγουν τα χαρτόκουτα µε τα ζωγραφισµένα χαρτιά και κολλάνε πάνω τους τους κώδικες qr.<br />

Το κάθε χρώµα προέρχεται από µια φωτογραφία ενός συγκεκριµένου σηµείου του σχολείου και σε αυτό το<br />

σηµείο ηχογραφήθηκε ένας ήχος. Συνεπώς υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των χρωµάτων που έχουν τυλιχθεί τα<br />

κουτιά και των κωδικών qr που οι µαθητές κόλλησαν πάνω τους.<br />

3. Οι µαθητές διαλέγουν ένα χώρο για να “χτίσουν” την εγκατάστασή τους. Τα κουτιά λειτουργούν σαν<br />

δοµικοί λίθοι και οι µαθητές συνθέτουν µια κατασκευή µέσα στην οποία οι επισκέπτες κινούνται ανάµεσα στα<br />

χρώµατα και ανακαλύπτουν τους ήχους.<br />

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!