11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Έρευνας και Θρησκευµάτων. Θεσµικά το ΙΟΜ έκανε κυρίως από το 2006 δράσεις και διατύπωνε<br />

γραπτά για το θέµα µέσα από περιοδικά και εκδηλώσεις. Είχε επίσης εκδώσει και υλικό για τα σχολεία<br />

στη µορφή µικρών οδηγών.<br />

Έκλεισε το 2011, λόγω απουσίας συντονισµένης πολιτικής στο χώρο αυτό και των περικοπών του<br />

∆ηµοσίου, στο πλαίσιο του Α΄ Μνηµονίου. Απορροφήθηκε από την ΕΡΤ ΑΕ όπου δεν βρήκε ουσιαστικό<br />

πεδίο δράσης, ενώ η ίδια η ΕΡΤ έκλεισε το 2011. Ούτε όµως στο πλαίσιο της νέας ΝΕΡΙΤ (2013) βρέθηκε<br />

οµάδα ικανή να ενεργοποιήσει θέµατα Οπτικοακουστικής Παιδείας αν και θα ήταν µια ευκαιρία για την<br />

Ελληνική Τηλεόραση να καλλιεργήσει τη σχέση της µε την εκπαίδευση.<br />

Το 2015, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία, συστήθηκε οµάδα<br />

Εργασίας για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση. Ο ∆ιάλογος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2016, και η<br />

σχετική πρόταση περιλαµβάνεται στα τελικά πορίσµατά του. Εισηγείται τους στρατηγικούς άξονες για<br />

την εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα . Η οµάδα αναδιατυπώνει µε<br />

συγκροτηµένο τρόπο γενικά αποδεκτές και ευκταίες θέσεις για την αναγκαιότητα της οπτικοακουστικής<br />

εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της αναγκαιότητας ως «κοινωνικής» επιταγής.<br />

Υποστηρίζει την οριζόντια, διαθεµατική εισαγωγή της κινηµατογραφικής και ευρύτερης<br />

οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο από τις µικρότερες βαθµίδες του νηπιαγωγείου µέχρι το<br />

Λύκειο. Πρώτο βήµα για µια τέτοια επέµβαση είναι η επιµόρφωση και υποστήριξη των διδασκόντων.<br />

Αναδεικνύει τη σηµασία του κινηµατογράφου τόσο ως γλώσσα και ως τέχνη, που και οι δυο πλευρές<br />

του πρέπει να µελετηθούν στην σχολική τάξη. Τον θεωρεί και ως το βασικό εργαστήρι έρευνας και<br />

καινοτοµίας στον οπτικοακουστικό χώρο, που προσφέρεται ιδιαίτερα για την εισαγωγή στην<br />

οπτικοακουστική παιδεία.<br />

6<br />

Το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), ξεκινά το 2005-06 το<br />

Μεταπτυχιακό Τµήµα «Τεχνολογίεςτης Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» σε<br />

συνεργασία µε τα τµήµατα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου<br />

Αθηνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το Τµήµα<br />

Ηλεκτρονικών-Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά. Πρόσφατα όλο και<br />

περισσότερο βρίσκει κανείς σχετικές θεµατικές και σε άλλα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα που συνολικά σε<br />

ένα βάθος χρόνου καλλιεργούν σταδιακά ένα κοινό επαγγελµατιών και ερευνητών µε αναζητήσεις<br />

στον τοµέα αυτό.<br />

Φυσικά το τοπίο συµπληρώνεται από αρκετές ηµερίδες, συνέδρια και δράσεις που οργανώθηκαν όλα<br />

αυτά τα χρόνια µε µεγαλύτερη όµως συχνότητα την τελευταία αυτή δεκαετία.<br />

19<br />

6. www.dialogos.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2016/04/PORISMATA_DIALOGOU_2016.pdf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!