11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ήδη από τότε, η Α.Ρικάκη («ανήσυχη» εκπαιδευτικός ιδιαίτερα σε θέµατα αισθητικής παιδείας) και ο Μ.<br />

Θεοδωρίδης συζητούσαν για τον εξοπλισµό ενός «βαν» µε οπτικοακουστικά εργαλεία –που θα έδινε την<br />

ευκαιρία σε µαθητές κάθε πόλης να παράγουν οπτικοακουστικές παρουσιάσεις του χώρου τους ώστε<br />

να εξοικειωθούν µε τα µέσα και τη µεθοδολογία των, τότε, ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.<br />

Η πλήρης πρόταση για την παραγωγή των αποκαλούµενων «video-Μουσείων» δηµοσιεύτηκε και<br />

υποβλήθηκε περί το 1985 στην τότε νεοσύστατη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς χωρίς κάποια<br />

ανταπόκριση. Η υλοποίηση προέκυψε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1991, µε πρωτοβουλία της<br />

καθηγήτριας Μ. Χαρίτου-Φατούρου στον τοµέα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου<br />

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης European Children’s<br />

Television Centre - µετεξέλιξη του σωµατείου «Γύρω - Τριγύρω» - µε πρωτοβουλία της Α. Ρικάκη. Εδώ η<br />

«οµπρέλα» ήταν ένα Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα χρόνια που ακολούθησαν<br />

πραγµατοποιήθηκαν τρείς συνολικά εφαρµογές του Προγράµµατος δύο εκ των οποίων µε άλλα σχολεία<br />

της Ευρώπης.<br />

3<br />

1990-2000<br />

Η πρώτη ίσως οργανωµένη προσπάθεια διαµόρφωσης µιας συστηµατικής σχέσης µε την<br />

Οπτικοακουστική γλώσσα στην τυπική εκπαίδευση πήρε τη µορφή επιµόρφωσης για δασκάλους στο<br />

πλαίσιο του «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισµός» (πιλοτικό πρόγραµµα για την Αισθητική Αγωγή<br />

στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 1994 – 2004) που ήταν µια σύµπραξη των Υπουργείου Πολιτισµού και<br />

Νέας Γενιάς. Το εργαστήριο Οπτικοακουστικής Έκφρασης (υπεύθυνος Μ. Θεοδωρίδης),ως ένα από τα<br />

πέντε ισότιµα εργαστήρια τεχνών, προετοίµαζε το δάσκαλο, σε µια σειρά 8 διήµερων επιµορφώσεων,<br />

να κατανοήσει και να εισάγει µε τη σειρά του τους µαθητές, στο πώς η γλώσσα της εικόνας και του ήχου<br />

αποτελούν ένα επικοινωνιακό σύστηµα, πώς µπορεί αυτό να γίνει εκφραστικό εργαλείο και πώς µπορεί<br />

µε απλά µέσα και µέθοδο να γίνει ένα διαθεµατικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Το Πρόγραµµα<br />

Μελίνα παύει λόγω πολιτικών επιλογών το 2004.<br />

Το 1998 δηµιουργείται το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου για παιδιά και νέους Ολυµπίας που<br />

εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την αξία των κινηµατογραφικών παραγωγών ειδικά για νεανικό<br />

κοινό καθιερώνοντας ετήσια συνάντηση στον Πύργο Ηλείας. Αντανακλά τη συνείδηση που υπήρχε<br />

ιδιαίτερα στις βορειο-ευρωπαικές χώρες για την ανάγκη κινηµατογραφικής δηµιουργίας µε στόχο το<br />

νεανικό κοινό καθώς και τους πρώτους πανευρωπαϊκούς φορείς σύνδεσης κινηµατογραφιστών,<br />

διανοµέων, διοργανωτών Φεστιβάλ, Υπεύθυνων Τηλεοπτικού Προγράµµατος και εκπαιδευτών στο<br />

χώρο του κινηµατογράφου, όπως το ECFA (European Children'sFilm Association) που ιδρύθηκε το 1988.<br />

Με ένα σταθερά αξιόλογο πρόγραµµα υπό την καλλιτεχνική επιµέλεια του ∆. Σπύρου µε ταινίες κυρίως<br />

από άλλες χώρες της Ευρώπης, το Φεστιβάλ αποκτά το σεβασµό της κινηµατογραφικής και<br />

εκπαιδευτικής κοινότητας. Σταδιακά εισάγεται και επεκτείνεται το αφιέρωµα στις µαθητικές παράγωγες,<br />

15<br />

3. Αναλυτική περιγραφή του σκεπτικού και της µεθοδολογίας του προτεινόµενου προγράµµατος, ως πρότασης που<br />

απορρέει από τις ιδεολογικές επιλογές του αντίστοιχου φορέα: Ρικάκη Αθ., Θεοδωρίδης Μ. (1982), Γύρω - Τριγύρω: Θεωρία<br />

και Πράξη, περιοδικό Οικολογία και Περιβάλλον, τεύχος 5, Νοε-∆εκ.'82, σελ. 73-76.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!