11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Η δεύτερη γενιά της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, συνδέεται<br />

µε σχολικές κοινότητες µέσω της αξιοποίησης των Ο/Α Μέσων σε περιβάλλοντα µάθησης στην τάξη ή<br />

στο ∆ιαδίκτυο, ανάδειξης της µαθητικής δηµιουργίας καθώς και βιωµατικών επιµορφώσεων των<br />

εκπαιδευτικών. ∆ίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να δηµιουργήσει περιεχόµενο (User<br />

Generated Video) αξιοποιώντας τα προσφερόµενα βίντεο. Οι µαθητές µε τη σειρά τους µπορούν να τα<br />

επαναχρησιµοποιήσουν, να σχεδιάσουν και να “ανεβάσουν” τα δικά τους βίντεο, να τα µοιραστούν και<br />

αξιολογήσουν µέσω της νέας πλατφόρµας µαθητικής δηµιουργίας www.i-create.gr.<br />

Το εκπαιδευτικό τηλεοπτικό προϊόν της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ψηφιοποιείται και διατίθεται<br />

στο νέο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Ο<br />

φορέας συµµετέχει στο σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας στα Αποθετήρια αυτά µε τις λεγόµενες<br />

«Σφραγίδα Ποιότητας». Οι ψηφιακές δηµιουργίες αναπτύσσονται και υποβάλλονται µέσα από<br />

διαγωνισµούς βίντεο, καµπάνιες και συνεργασίες µε σχολεία, Πανεπιστήµια και άλλους οργανισµούς,<br />

σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε η τηλεοπτική ζώνη της<br />

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στον τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής των Ελλήνων. Παρουσιάζονται<br />

µαθητικές δηµιουργίες που διακρίθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων της Εκπαιδευτικής<br />

Ραδιοτηλεόρασης µε διαφορετική θεµατική σε κάθε εκποµπή.<br />

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου για την Πρωτοβάθµια και<br />

τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την<br />

ενοποιηµένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου στα σχολεία. Είναι<br />

ανοιχτό σε όλους, µαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο. Συγκεντρώνει<br />

περιγραφές (µεταδεδοµένα) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από διάφορα Αποθετήρια και Παρόχους.<br />

Στη λέξη κλειδί κινηµατογράφος προκύπτουν 82 ευρήµατα µε ποικιλία προσεγγίσεων και θεµατικών<br />

ίσως όµως µε άνισο και µη συστηµατικό τρόπο.<br />

Το ΕΚΟΜΕ, βάσει του Ιδρυτικού του Νόµου, το 2015 είναι το εθνικό κέντρο στο πεδίο της κατάρτισης<br />

και δια βίου µάθησης στα οπτικοακουστικά, κινηµατογραφικά και ψηφιακά δρώµενα της χώρας.<br />

Στοχεύει στην καλλιέργεια των κριτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε όλα τα µέσα<br />

και περιεχόµενα επικοινωνίας.<br />

Η Λευκή Βίβλος είναι το πρώτο, επίσηµο έγγραφο του ΕΚΟΜΕ για την Εκπαίδευση. Αφορά στο<br />

εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία βάσει της κοινοτικής<br />

νοµοθεσίας και της προσέγγισης της UNESCO, αποτυπώνει το πρίσµα του ΕΚΟΜΕ και συµπυκνώνει την<br />

ερευνητική και πρακτική προσέγγιση του φορέα.<br />

Ωφείλουµε να σηµειώσουµε ότι το ΕΚΟΜΕ είναι ένα είδος συνέχειας του Ινστιτούτου<br />

Οπτικοακουστικών Μέσων που ήταν ο πρώτος κρατικός φορέας που µίλησε σε εθνικό επίπεδο για<br />

την ανάγκη δηµιουργίας κέντρων Οπτικοακουστικής Παιδείας (2001 στη ∆ιάσκεψη για τα<br />

Οπτικοακουστικά στη Θεσσαλονίκη). Ακόµα, συνέταξε την πρώτη εθνική έρευνα για την<br />

οπτικοακουστική παιδεία στην τυπική εκπαίδευση σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας,<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!