11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

αναλυτικεσ οδηγιεσ:<br />

1η ενότητα / Πειραµατισµός 90'<br />

ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 5 ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ<br />

Ερώτηση κλειδί: Μπορεί µια φωτογραφία να κρύβει ένα µήνυµα; Πώς ο στόχος της φωτογραφίας<br />

επηρεάζει τη σκηνοθεσία µας;<br />

1. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Η κάθε οµάδα διαλέγει ένα αντικείµενο (που είναι άµεσα διαθέσιµο ή<br />

µέσα από αντικείµενα τα οποία έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός για να επεξεργαστεί µια συγκεκριµένη θεµατική).<br />

Συµβουλή: Σχετικά µε το µέγεθος, τα αντικείµενα θα πρέπει να µπορούν να φωτογραφηθούν πάνω σε<br />

ένα τραπέζι και να µετακινηθούν. Aποφεύγουµε κάτι πολύ µικρό (όπως π.χ. ένα τσιµπιδάκι) γιατί θα<br />

δηµιουργήσει απαιτήσεις χειροκίνητων ρυθµίσεων στη φωτογράφιση ή δυσκολία στο χειρισµό του αλλά και<br />

κάτι πολύ µεγάλο ( π.χ. τεράστια γλάστρα, αυτοκίνητο, κτίσµα) που δεν θα είναι υπό τον έλεγχο της οµάδας.<br />

2. Η κάθε οµάδα βγάζει το ίδιο αντικείµενο 5 φωτογραφίες µε τα εξής σκεπτικά:<br />

- έτσι όπως θα το βλέπαµε συνήθως<br />

- έτσι όπως δε θα το βλέπαµε ποτέ (το παράλογο)<br />

- ως αφορµή µιας κοινωνικής συναναστροφής<br />

- ως διαφηµιζόµενο προϊόν<br />

- ως ήρωα παραµυθιού<br />

3. Παρουσίαση φωτογραφιών - Σχολιασµός<br />

Συµβουλή: Η οµάδα που δηµιούργησε τις φωτογραφίες δεν εξηγεί τις προθέσεις της, αλλά αφήνει τις<br />

άλλες οµάδες να µαντέψουν το στόχο της κάθε φωτογραφίας. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυµεί να εµβαθύνει σε<br />

θέµατα γλώσσας µπορούν οι οµάδες σε δεύτερο χρόνο, να επενδύσουν τις φωτογραφίες τους µε λεζάντες<br />

που θα ενισχύουν το στόχο της φωτογραφίας.<br />

2η ενότητα/ Σχεδιασµός-Υλοποίηση 90'<br />

ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΛΛΑΖ ΕΙΚΟΝΩΝ<br />

Ερώτηση κλειδί: Πότε και γιατί µια σύνθεση εικόνων µας “λέει” περισσότερα για το θέµα µας από ότι<br />

µια µόνο φωτογραφία;<br />

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους µαθητές µια συγκεκριµένη έννοια από τη θεµατική που ήδη<br />

επεξεργάστηκαν. Οι µαθητές πρέπει να προσεγγίσουν την έννοια αυτή φτιάχνοντας ένα ψηφιακό κολλάζ µε<br />

νέες φωτογραφίες (συνίσταται 5-10), σε οµάδες. Στόχος είναι το κολλάζ να παρουσιάζει µια συνολική και<br />

εµπλουτισµένη εικόνα για την επιλεγµένη έννοια. Κάθε κολλάζ πρέπει να έχει έναν τίτλο.<br />

1. Εισαγωγή στην έννοια (Παράρτηµα IV.a)<br />

2. Οι µαθητές αναπτύσσουν την ιδέα και βγάζουν φωτογραφίες.<br />

3. Δηµιουργία κολλάζ σε φορητές συσκευές µε την εφαρµογή PicCollage (ή άλλη αντίστοιχη π.χ<br />

Photocollage) ή σε υπολογιστές στην πλατφόρµα canva.<br />

4. Επανεκτίµηση του τίτλου από γλωσσική άποψη: ο τίτλος µας ταιριάζει στο σύνολο των εικόνων; Ενισχύει<br />

την έννοια, τη συµπληρώνει; Μήπως είναι απλά περιγραφικός; Από γραφιστικής πλευράς, πού και πώς να τον<br />

ενθέσουµε; Ποια χρώµατα, µεγέθη, γραµµατοσειρά διαλέγουµε;<br />

5. Τα κολλάζ µπορούν να εκτυπωθούν σε Α4/ Α3 και να αναρτηθούν στην τάξη ή να παρουσιαστούν<br />

ψηφιακά. Παρουσίαση αποτελεσµάτων. Συζήτηση.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!