Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

kich ilości par

kich ilości par (szczególnie składników analizowanej mieszaniny o niższychtemperaturach wrzenia) przez gaz nośny przed rozpoczęciem właściwegoprocesu odparowywania. Po wprowadzeniu próbki do pojemnika 10, zamykasię zawór elektromagnetyczny 20 i otwiera się zawór elektromagnetyczny21. Wówczas gaz nośny zaczyna przypływać przez komorę 2. W tym momenciewłącza się laser 23 i promień światła laserowego pada na zagłębienie17 w pojemniku próbki 10 i znajdująca się w zagłębieniu 17 ciecz zostajegwałtownie odparowana.Temperaturę procesu odparowywania można odczytać na miernikutemperatury 24, który jest podłączony do termopary 18. Regulując moc promienialaserowego, można kontrolować temperaturę, w jakiej odbywa sięodparowywanie próbki cieczy. W ten sposób można uzyskać dużą szybkośćodparowywania próbki, a jednocześnie uniknąć jej silnego przegrzania, któremogłoby być przyczyną termicznego rozkładu składników próbki. Pary próbkiwraz z gazem nośnym przepływają do kolumny chromatograficznej.2223216210181724207198Rys. 3. Schemat połączeń gazowych dozownika do kolumn pakowanych: 2 – komora, 6 – wlotgórny, 7 – wlot dolny, 8 – przyłącze kolumny chromatograficznej, 10 – pojemnik próbki,17 – zagłębienie, 18 – czujnik temperatury, 19 – zawór iglicowy, 20, 21, 22 – zawór elektromagnetyczny,23 – laser, 24 – miernik temperaturyMożliwe jest także usuwanie rozpuszczalnika z wprowadzonej próbkido pojemnika 10 przez zamknięcie zaworu elektromagnetycznego 21i otwarcie zaworów elektromagnetycznych 20 i 22. Wówczas gaz nośny za-10

czyna przypływać przez komorę 2 i wypływa z parami rozpuszczalnika przezzawór elektromagnetyczny 22 na zewnątrz dozownika.DOZOWNIK LASEROWY A DOZOWNIK KLASYCZNYW opisywanym dozowniku laserowym zastosowano laser argonowyfirmy Spectra Physics o ciągłej lub impulsowej oraz o regulowanej długościi mocy wiązki światła. Działanie tego dozownika porównano ze zwykłym dozownikiemchromatografu gazowego Chrom 5.2napięcie [mV]10 2 4 6 8 10czas [min]Rys. 4. Porównanie kształtu piku. Kolumna 0,5 m, średnica wewnętrzna 2 mm wypełniona granulkamiszklanymi 60/80 mesh, temperatura kolumny 280 0 C, detektor (FID) 280 0 C, 0,3 μl olejuparafinowego. 1 – pik otrzymany za pomocą dozownika klasycznego, temperatura dozownika280 0 C, 2 – pik otrzymany za pomocą dozownika - laser argonowy λ=514,5 nm, 5WNa rysunku 4 przedstawiono przykładowe kształty pików chromatograficznychotrzymanych po dozowaniu próbki oleju parafinowego do dozownikaklasycznego i laserowego w tych samych warunkach. Pik otrzymany z dozownikalaserowego jest mniej rozmyty w porównaniu z pikiem otrzymanymprzy użyciu dozownika klasycznego. Obliczony za pomocą programu Origin[3] narost piku otrzymanego przy użyciu dozownika laserowego wynosi0,07 mV/s, a narost piku otrzymanego przy użyciu dozownika klasycznego0,3 mV/s.11

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...