Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

styką amplitudową)

styką amplitudową) byłaby rzetelnym i wystarczającym miernikiem tegowskaźnika. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą w rozmaity sposóbwpływać na mierzalne parametry drżenia. Mogą je także wywoływać (drżeniespowodowane chłodem, tzw. dreszcze) lub znosić (ustępowanie u alkoholikadrżenia po wypisu alkoholu). Mogą także modyfikować jego charakterystyki.Z kolei oczywisty jest wpływ czynników wewnętrznych nawystępowanie i intensywność drżeń. Łączny wpływ tych czynników na obrazdrżeń jest złożony i niejednoznaczny. W zakresie mierzalnych charakterystykdrżenia najczęściej stosowaną jest częstotliwość. W zależności od niejdzielimy je na następujące pasma:- 1,5 – 3 Hz: pasmo drżeń ataktycznych, dotyczących główniegłowy i tułowia, spotykanych w chorobach demielizacyjnych;- 4 – 5 Hz: pasmo najbardziej nieokreślone, drżenia postawneo częstotliwości 4 Hz występują w przypadkach uszkodzeniamóżdżku lub jądra czerwiennego, w przypadku drżenia spoczynkowegojest identyfikowane jako symptom choroby Parkinsona(drżenie postawne i spoczynkowe różni się amplitudą);- 6 Hz: pasmo drżeń głównie kończyn; a także drżeń zamiarowychi klonicznych (np. klonus typowy dla uszkodzeń drogi pozapiramidowejma częstotliwość 6 Hz);- 8 – 12 Hz: pasmo drżeń o rozmaitej etiologii, tak fizjologicznejjak i patologicznej, np. z powodu udarów mózgu, zwyrodnieniaoraz neuropatii obwodowych.Inną mierzalną charakterystyką drżenia jest amplituda. Jej pomiar, zewzględu na jej niewielką wartość, zazwyczaj wymaga specjalnej aparaturypomiarowej i wobec tego nie jest ona dokładnie opisana w funkcji rodzajuschorzenia. Wykazuje się wyraźną zmiennością w zależności od pory dnia,wpływu stosowanych leków, pozycji ciała badanego, a także rozmaitychczynników wewnętrznych i zewnętrznych, w związku z czym jej opisoweokreślenie jest trudne.Drżenia samoistne (ET) są uważane za łagodną, skąpo-objawowąchorobę układu nerwowego. Charakteryzują się częstotliwością 6 – 11 Hzi amplitudą 25 – 600 μV. Najczęściej spotykanym wyrazem tej choroby jestdrżenie głosu. Mogą także występować równolegle inne objawy, jak drżenierąk czy głowy, sporadycznie także innych części ciała. W zakresie drżeń patologicznychdzieli się je przede wszystkim w zależności od funkcji piramidowegoukładu ruchowego, odpowiedzialnego za ruchy dowolne. Funkcje teto spoczynek, pozycja wyjściowa do ruchu zamierzonego oraz ruch zamierzony(dowolny) odpowiednio do tego wyróżnia się (i) drżenie spoczynkowe,(ii) drżenie pozycyjne i (iii) drżenie zamiarowe. Drżenie spoczynkowe stałosię podstawą definicji przez Jamesa Parkinsona choroby, nazywanej dzisiajjego nazwiskiem. Polega na występowaniu w pozycji spoczynku drżeń,ustępujących po rozpoczęciu ruchów czynnych. Drżenia te występują wyłącznew trakcie czuwania i pojawiają się po przebudzeniu przy próbie wykonaniapierwszych ruchów dowolnych. Ich amplituda zależy od stopnia zaawansowaniachoroby, a także od czynników zewnętrznych i wewnętrznych24

takich jak zmęczenie czy stres. Drżenie pozycyjne jest wywoływane ustawieniemkończyn, powodującym napinanie się pewnych grup mięśniowych.Może mieć charakter fizjologiczny, zwłaszcza u ludzi starszych lub w przypadkuniewygodnej pozycji – głównie kończyn – występować jako tzw. drżeniepozycyjne fizjologiczne (u sportowców bywa obiektem odrębnych badań).Jest także typowe dla choroby Parkinsona i innych choróbzwyrodnieniowych. Występuje jednak również w przypadku zaburzeń o zupełnieodmiennej etiologii, jak alkoholowe zaburzenie pracy wątroby czynadczynność tarczycy. Drżenie zamiarowe jest związane z wykonywaniemruchów dowolnych. Odznacza się niską częstotliwością (3 – 5 Hz) oraz narastającąw czasie amplitudą. Jest wyraźniejsze w bliskości osi ciała. Opróczchoroby Parkinsona może wskazywać na wrodzone procesy zwyrodnieniowe,zatrucia metaboliczne, zaburzenia funkcji wątroby i nerek, stwardnienierozsiane.Rys. 7. Sfygmograf Petersena oraz tambur EschneraZe względu na obiektywny, tj. mierzalny, charakter drżeń próby ichpomiaru miały miejsce już w XIX wieku [15]. Mimo niezbyt wyszukanej technikiprace takich uczonych jak Charcot i Vulpian we Francji czy Petersen,Dana i Eschner w Stanach Zjednoczonych pozwoliły na realizację pierwszychbadań mierzalnych charakterystyk drżeń. Aparatami, stosowanymipierwotnie w innych badaniach, a następnie do celu pomiarów drżeń byłysfygmograf oraz tambur (rys. 7). Pierwszy z nich działał na zasadzie mechanicznej,drugi – pneumatycznej. Rozwój techniki spowodował, że obecniezostały one zastąpione przez nowocześniejsze systemy elektroniczne,w pełni skomputeryzowane.Równolegle z pomiarami drżenia przeprowadza się także badania fizjologicznechorych za pomocą testu Webstera. Składa się on z oceny10 parametrów fizjologicznych, np. trudności z poruszaniem się czy z mówieniem.Stosuje się przy tym czterostopniową całkowitoliczbową skalę porządkową,od 0 (brak objawów negatywnych) do 3 (bardzo duże ich nasilenie).Wynik testu jest sumą tych dziesięciu ocen. Ponieważ drżeniepowiązane jest z wynikiem testu Webstera (im większe drżenia tym gorsze25

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...