Views
2 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

samopoczucie badanego, a

samopoczucie badanego, a więc wyższy wynik testu), dlatego też test tenwykonuje się kilka minut po pomiarze drżenia [16].Poprawa stanu pacjentów powinna się zatem wyrażać zarówno w poprawieparametrów fizjologicznych mierzonych testem Webstera jaki zmniejszoną mocą drżenia. W trakcie badań, prowadzonych w ramach wieloośrodkowegozespołu badawczego podjęliśmy próbę powiązania wymienionychwyżej płaszczyzn. Wykonywano równocześnie ilościowe badaniastanu fizycznego pacjenta: klinicznie oceny drżenia, parametrów chemicznych:stężenie L-dopy w surowicy i pomiaru CPA oraz parametrów fizjologicznych(trudności w wykonywaniu podstawowych czynności, objawy patologicznefunkcjonowania organizmu itp.). Pomiary w zakresie wymienionychwskaźników były wykonywane równolegle (rys. 8). Pozwoliło to określić korelacjemiedzy nimi. Wyniki eksperymentalnych badań dowodzą, że występujeefekt przesunięcia w czasie maksymalnego zmniejszenia mocy drżeniaw odniesieniu do czasu uzyskania maksymalnego stężenia L-dopy w surowicy.Przesunięcie to wynika z faktu metabolizmu (absorbcji w układzie trawiennym,przekraczanie bariery krew- mózg i jej konwersji do dopaminy)L-dopy i upływu czasu, po którym L-dopa wywiera swój terapeutyczny efekt(rys. 2). W przypadku korelacji między testem Webstera, mocą drżeniai CPA badania wykazały, że podobnie jak w przypadku L-dopy występujeefekt przesunięcia między osiąganym maksymalnym CPA a poprawą parametrówfizjologicznych i mocą drżenia. Przesunięcie to spowodowane jesttakże metabolizmem L-dopy. Uzyskanie efektu terapeutycznego w postaciuzupełnienia deficytu dopaminy, poprawy samopoczucia pacjentów i zmniejszeniemocy drżenia jest wynikiem działania farmakologicznego L-dopyi wymaga upływu czasu. Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy CPA,a pozostałymi parametrami. Brak korelacji wynika z braku zależności pomiędzyzmianami CPA, a stężeniem L-dopy w surowicy.c L-dopy [μM]0,60,50,40,30,20,100 1 2 3 4 5czas od podania L-dopy [h]0,00040,00030,00020,00010moc drżenia [W]Rys. 8. Dynamika zmian stężenia L-dopy i mocy drżenia u pacjentów z chorobą Parkinsona26

CPA SUROWICY KRWI PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONACałkowity Potencjał Antyoksydacyjny (CPA) jest miarą zdolności antyoksydacyjnychpróbek biologicznych, w szczególności krwi. W literaturze[17] można znaleźć opisy oznaczania rodników hydroksylowych metodą pułapkispinowej polegającej na wprowadzeniu do materiału biologicznegowzględnie nietoksycznych związków aromatycznych i oznaczania produktówich reakcji z rodnikiem. Wygenerowane, w reakcji Fentona, rodniki hydroksylowereagują zarówno ze związkami obecnymi we krwi jak i detektorem. Wysokośćpiku chromatograficznego produktu reakcji detektora z rodnikiem zależyod ilości antyoksydantów obecnych w badanym materiale i ichreaktywności. Miarą CPA jest zmniejszenie się wysokości tego piku podwpływem próbki. W przypadku surowicy krwi parkinsoników obserwowanoefekt odwrotny, wzrost wysokości tego piku (rys. 9). Uzyskane wyniki sugerują,że surowica posiada właściwości prooksydacyjne w stosunku do rodnikówhydroksylowych, czyli generuje rodniki. Największym CPP (CałkowityPotencjał Prooksydacyjny) cechowała się surowica pobrana od pacjentówpo godzinie od podania L-dopy czyli w czasie gdy stężenie L-dopy w surowicyu pacjentów było największe (rys. 2). Prawdopodobnie istnieje kilka mechanizmóww wyniku których powstaje zwiększona ilość wolnych rodników.W surowicy występuje szereg niskocząsteczkowych antyoksydantów (np.kwas askorbinowy), które z jednej strony zmiatają wolne rodniki, z drugiejzaś mogą redukować żelazo z +3 na +2 stopień utlenienia, dzięki czemu zapewnionyjest stały dopływ żelaza(II) (reakcja Fentona) i wzrost stężeniarodników. Powstałe w reakcji Fentona Fe(III) jest utleniaczem, mogącymzwiększać CPP. Podobnie zachowują się obecne w surowicy aminy katecholowe.Utlenianie ich prowadzi do powstania semichinonów, rodnikówperoksylowych i anionorodnika ponadtlenkowego.-0,1czas [h]0 1 2 3 5CPA[min]-0,3-0,5-0,7*Rys. 9. CPA surowicy parkinsoników, leczonych substytucyjnie L-dopą, w stosunku do rodnikówhydroksylowych. Wykres przedstawia wartości średnie z pięciu pomiarów w trzech powtórzeniach± błąd standardowy (SEM), * p

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...