Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Slika 1- Reforma

Slika 1- Reforma zdravstvenog sistema može se efikasno sprovoditi samo ako seuspostavi informacioni sistem a posebno dobra podrška upravljanju.Dokumenti /8/, /9/:- Projekat “zdravi gradovi” ima ključnu ulogu u razvoju strategije održivograzvoja i predstavlja neposrednog preteču HFA 21.- Neophodna je integracija zdravlja u šemu održivog razvoja pri čemu semoraju uvažavati osnovni principi Agende 21 (multisektorski pristup,multidisciplinarnost, učešće javnosti, fleksibilnost).- Neophodno je uključivanje zdravlja u nacionalne planove (održivog)razvoja.- Kohezivna i koherentna politika mora se graditi na racionalnim i validniminformacijama. U obezbeđivanju takvih informacija kao i izgradnji sistemaodlučivanja preporučuje se pristup od dna ka vrhu (“bottom up”) koji zahteva višetruda nego pristup od vrha ka dnu (“top down”). Odluke koje se donose po prvompostupku su realističnije, koherentnije, a na duže staze, i jeftinije i korisnije zazdravlje i životnu sredinu.- Strategija koja integriše zdravlje i razvoj mora biti u centru akcije zaunapređenje društvene kohezije i održivog razvoja. Bez obzira na značaj svetskih inacionalnih okvira, sudbina sveta određivaće se na lokalnom nivou.122

Svi prethodno izneti stavovi (i naravno ne samo oni) sintetizovani su i unovoj globalnoj strategiji (politici) HFA 21, dokument /3/, koja se u najkraćimcrtama može predstaviti kroz osnovne razloge za njeno donošenje i kroz osnovneaktivnosti na realizaciji.- Osnovni razlozi za definisanje nove HFA politike: siromaštvo, društvenoraslojavanje i ekološka degradacija; demografske i epidemiološke promene;neadekvatan odziv zdravstvenih sistema na globalne promene; globalizacija.- Osnovne aktivnosti na realizaciji HFA 21: (1) Uspostavljanje univerzalnogHFA sistema vrednosti; (2) Postavljanje zdravlja u centar razvoja (borba protivsiromaštva, inkorporacija zdravlja u planove održivog razvoja, upravljanje kojezdravlju obezbeđuje centralni položaj u razvoju); (3) Razvoj održivih zdravstvenihsistema (upravljanje i rukovođenje održivim sistemima, kontinualno praćenje iprocene zdravstvenog stanja, rano upozoravanje na transnacionalne bolesti,preventivna zdravstvena zaštita, efikasno lečenje, kvalitetna nega).Svetski trendovi i nova globalna strategija zdravstva prikazani su unajkraćim crtama kako bi se lakše razumela koncepcija razvoja zdravstvenoginformacionog sistema utvrđena Programom razvoja i Strateškom studijom.PROGRAM RAZVOJA ZISSProgram razvoja jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema Srbije /1/ donet je sa osnovnim ciljem da se definišu zadaci na razvoju, njihova dinamika,praćenje realizacije i institucionalizacija upravljanja razvojem.Kao što je već ranije rečeno, Program razvoja ZISS baziran je nametodologijama i preporukama međunarodnih organizacija (WHO, ILO, UNEP,WB, UN/ECE,...). Ovim dokumentom utvrđena su neka osnovna opredeljenja i onase u ovom radu navode jer ukazuju na visoku saglasnost sa stavovimameđunarodnog nivoa, navedenim u prethodnom poglavlju:- Osnovno opredeljenje u razvoju ZISS je uslovljeno složenošću idistribuiranošću realnog sistema, kako u logičkom tako i u fizičkom smislu.Drugim rečima, ZISS kao model realnog sistema mora biti kompleksan idistribuiran. Obzirom da zdravstveni informacioni sistem treba da podrži i svebuduće transformacije (reforme, reorganizacije), i da prati dalji razvojzdravstvenog sistema, kao i razvoj informacionih sistema sa kojima je povezan,ZISS mora da bude građen kao otvoren, fleksibilan i koordiniran sistem.- Realizacija razvoja ZISS zavisi od više preduslova i neophodno je započetije paralelnim radom kroz više procesa razvoja koji su međuzavisni i moraju bitisinhronizovani. Pri tome uvažava se jedan od bitnih ciljeva: projektovanje iuvođenje sistema u eksploataciju treba da zpočne sa onim delovima ZISS koji surelativno stabilni i nezavisni od preduslova, ili mogu da doprinesu bržemostvarivanju tih preduslova.Na ovaj način čuva se konzistentnost sistema kao celine.- Prethodno izneto osnovno opredeljenje je uvažavano u određivanjuprioriteta realizacije (vremenska dinamika i redosled realizacije zadataka) udinamičkom programu razvoja ZISS. Drugim rečima, uvažavani su sledeći bitnielementi:123

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...