Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Prehrambeni proizvodi

Prehrambeni proizvodi značajni za prevenciju sideropeničneanemijeDušan Paunović 1 , P.Govedarica 2 i M.Zoraja 31. Viša medicinska škola, Zemun2. PIK “Takovo” - Sektor proizvodnje, Gornji Milanovac3. “Takovo-Juvitana” - Sektor razvoja, InđijaMnogobrojna istraživanja različitih autora nesumljivo ukazuju da jesideropenična anemija najčešće oboljenje u ljudskoj patologiji, što je u potpunojsaglasnosti sa publikovanim podacima CZO (WHO).Poremećaji u sideropeniji su mnogobrojni zbog čega brojni autori smatrajuda deficit gvožđa dovodi do sistemskog oboljenja, koje praktično zahvata svećelijske sisteme, pa sideropeniju ubrajaju u opšte oboljenje organizma.Treba naglasiti da je procenat obolelih značajno veći u ekonomski slaborazvijenim sredinama i da značajno raste sa padom kupovne moći stanovništva.Najzad, kod mnogih populacionih grupa stanovništva preporučeni dnevni unosgvožđa (RDA-vrednost) teško se može dostići uobičajenom ishranom.Ovi problemi u razvijenim zemljama rešavaju se krajnje jednostavno -prehrambenoj industriji stavlja se u zadatak da proizvodi artikle (namirnice) sapovećanim sadržajem gvožđa, po ceni koja je lako dostupna najširem slojustanovništva.Prihvatajući ovakav stav i nastavljajući dugogodišnju tradiciju u proizvodnjibiološki i nutritivno visokovrednih proizvoda, PIK “Takovo” proizveo je dva novaproizvoda sa povećanim sadržajem gvožđa. To su BIOKEKS i KAŠASTI SOKJABUKA-VIŠNJA. Referat opisuje ove proizvode.Oba proizvoda karakteristična su, pre svega, po sadržaju ORGANSKIVEZANOG GVOŽĐA. To je uobičajeni naziv za helatne kompleke fero-jona sarazličitim organskim molekulima. Konkretno, u ovim proizvodima “organskivezano gvožđe” je helatni kompleks Fe 2+ -jona sa dipeptidom, glicil-glicinom(H 2 N-CH 2 -CO-NH-CH 2 -COOH). Ovaj helatni kompleks, kao i drugi njemu slični,odlikuje se visokom resorpcijom gvožđa. Osim toga, kompleks sadrži i folnukiselinu. Koncentracija gvožđa iznosi 10,2 mg/100 g u BIOKEKSU, odnosno10,6mg/125 cm 3 (jedno pakovanje) u SOKU JABUKA-VIŠNJA.Na osnovu ovoga i podataka o sadržaju gvožđa u pojedinim namirnicamalako je izračunati da je 100 g, odnosno jedno pakovanje ovih proizvoda po sadržajugvožđa, ekvivalentno sa:BIOKEKS (100 g): 1450 g pilećeg mesa, 510 g jagnjećeg i svinjskog mesa, 485 ggoveđeg mesa, 10 k jaja, 145 g goveđe jetre, 205 g jetrene paštete, 195 g zobenihpahuljica, 1550 g borovnica i jagoda, 850 g ribizli, 330 g oraha i lešnika i 320 gspanaća. SOK JABUKA-VIŠNJA (jedna bočica): 1515 g pilećeg mesa, 530 gjagnjećeg i svinjskog mesa, 505 g goveđeg mesa, 10,6 k jaja, 150 g goveđe jetre,215 g jetrene paštete, 205 g zobenih pahuljica, 1615 g borovnica i jagoda, 885 gribizli, 340 g oraha i lešnika i 330 g spanaća.200

SADRŽAJUMESTO UVODA.........................................5DRUŠTVENO-ISTORIJSKI I MEDIKO-LEGALNI ASPEKTI ZAŠTITEZDRAVLJA DECE I OMLADINE.............................6Miloš Banićević, G.Rajin, Lj.Sokal-Jovanović,D.Lozanović-Miladinović........................................................6PODTEMA 1......................................12VASPITANJE ZA ZDRAVLJE..............................13Viktorija Cucić......................................................................13Vaspitanje za zdravlje srednjoškolske i studentskeomladine............................................23Mila Paunić,............................................................................23Neka mesec oktobar bude naš mesec zdravlja..........26Mila Paunić..............................................................................26Doprinos vaspitanja za zdravlje mladih bezbednomponašanju vezanom za SIDU...........................27Matijević Dušanka..................................................................27Preventivno savetovalište i mladi...................28Verica Arsenijević1, M.Jokić2, Z.Mitić1......................28Korelacija između pušenja i anemija među studentimaviših škola i fakulteta u Subotici..................29Dubravka Flego........................................................................29Znanja i ponašanja mladih u vezi sa navikom pušenja. 30Milica Šćekić, P.Borović, R.Popović..............................30Razvoj indikatora za merenje kvaliteta života školskedece i omladine.....................................31Branka Legetić, V.Grujić, O.Nićiforović, S.Kvrgić,N.Barišić..................................................................................31Zdravstveno vaspitni rad i informsanost srednjoškolacao SIDA-i............................................32Svetislav Krstić1, D.Mitrović1, G.Mladenov2,S.Tošić-Đorđević2, S.Tošović2..........................................32Bolesti zavisnosti među srednjoškolcima u Somboru...33Miladinka Stanković1, J.Karher1, K.Karher2, V.Panić1..................................................33Adolescencija (“Kriza originalnosti”) plus alkoholizam....................................................34Branimir Rančić, M.Antić, A.Spasić................................34Hipodinamija rizik za zdravlje u adolescenciji......35Emilijan Borojev, M.Jankulov, S.Simić, A.Borojev. . .35.Mladi i AIDS - zdravstveno-vaspitni rad u Domu učenikaČačak...............................................36Ivana Lazović1, R.Petrović1, M.Kačar1, D.Milošević2,A.Tošić2, S.Gavrilović-Avramović1..................................36201

 • Page 2 and 3:

  IZRAŽAVAMO VELIKU ZAHVALNOST DONAT

 • Page 5:

  UMESTO UVODADonošenjem Uredbe o zd

 • Page 8 and 9:

  porodici sa samo jednim roditeljem,

 • Page 10 and 11:

  −−−složeni procesi epidemiol

 • Page 12 and 13:

  PODTEMA 1Vaspitanje za zdravlje12

 • Page 14 and 15:

  ljudima da ostvare individualni, so

 • Page 16:

  *12 porast pozitivnog ponašanja*13

 • Page 19 and 20:

  Stav je najsloženija psihološka k

 • Page 21:

  Zdravstveni radnik u ovoj oblasti m

 • Page 24 and 25:

  KOJI SU TO ZDRAVSTVENI IZAZOVI U ML

 • Page 26 and 27:

  Neka mesec oktobar bude naš mesec

 • Page 28 and 29:

  Preventivno savetovalište i mladiV

 • Page 30 and 31:

  Znanja i ponašanja mladih u vezi s

 • Page 32 and 33:

  Zdravstveno vaspitni rad i informsa

 • Page 34 and 35:

  Adolescencija (“Kriza originalnos

 • Page 36 and 37:

  Mladi i AIDS - zdravstveno-vaspitni

 • Page 38 and 39:

  Zdravstvena radionica za redukciju

 • Page 40 and 41:

  Bolesti zavisnosti među učenicima

 • Page 42 and 43:

  Narkomanija i mladiZeba ZorkaDZ “

 • Page 44 and 45:

  Znanje, stavovi i ponašanje adoles

 • Page 46 and 47:

  Realizacija zdravstvenog vaspitanja

 • Page 48 and 49:

  Kolika je odgovornost naših studen

 • Page 50 and 51:

  Stavovi mladih prema konzumiranju a

 • Page 52 and 53:

  Diskriminacija obolelog od sideRade

 • Page 54 and 55:

  Prvi korak adolescenta u svet alkoh

 • Page 56 and 57:

  AIDS-znanje, stavovi i ponašanje m

 • Page 58 and 59:

  Nastava fizičkog vaspitanja studen

 • Page 60 and 61:

  Naša zapažanja o poznavanju HIV-

 • Page 62 and 63:

  KONTRACEPCIJA, TRUDNOĆA I MATERINS

 • Page 64 and 65:

  Da bi se seksualno aktivno mlada os

 • Page 66 and 67:

  uslovom da je devojka ginekološki

 • Page 68 and 69:

  Analiza zdravstvenog stanja student

 • Page 70 and 71:

  Fertilnost u adolescentnom periodu

 • Page 72 and 73:

  Seksualno vaspitanje srednjoškolac

 • Page 74 and 75:

  Znanja i stavovi o mogućnostima pl

 • Page 76 and 77:

  Akceleracija stupanja u prvi seksua

 • Page 78 and 79:

  Neki aspekti seksualnosti mladihRad

 • Page 80 and 81:

  Seksualna sloboda mladihRadenka Dob

 • Page 82 and 83:

  Kondom - za ili protivSanja Popovi

 • Page 84 and 85:

  Adolescentkinje i namerni prekid tr

 • Page 86 and 87:

  PODTEMA 3Epidemiološko istraživan

 • Page 88 and 89:

  Značaj zdravstvenog vaspitanja i f

 • Page 90 and 91:

  Lokalna terapija CIKAL-om - Nova is

 • Page 92 and 93:

  Procena oralnog zdravlja školske d

 • Page 94 and 95:

  Epidemiološka istraživanja kod sr

 • Page 96 and 97:

  Higijena usta i zuba kod studentkin

 • Page 98 and 99:

  Uticaj pola na oštećenja zuba u s

 • Page 100 and 101:

  Uporedna analiza ortodontskih anoma

 • Page 102 and 103:

  Kombinovani pristup lečenju oralne

 • Page 104 and 105:

  Kandidioza u stomatološkoj praksiZ

 • Page 106 and 107:

  Stomatološki sistematski pregledi

 • Page 108 and 109:

  Analiza zdravlja zuba studenata iz

 • Page 110 and 111:

  PODTEMA 4Informatika u službi unap

 • Page 112 and 113:

  elevantnost * validnostUpotreblji v

 • Page 114 and 115:

  visible human project-a (trodimenzi

 • Page 116 and 117:

  tehnologija kako bi se dobio pouzda

 • Page 118 and 119:

  16.Coiera E. Medical Informatics, B

 • Page 120 and 121:

  21. veku” (HFA in the 21 st Centu

 • Page 122 and 123:

  Slika 1- Reforma zdravstvenog siste

 • Page 124 and 125:

  - logički tok odvijanja pojedinih

 • Page 126 and 127:

  ačunarskoj mreži Informacionog si

 • Page 128 and 129:

  ZAKLJUČAKPokušaj da se odgovori n

 • Page 130 and 131:

  130Principi organizovanja i rukovo

 • Page 132 and 133:

  Mesto i uloga rukovodećeg osoblja

 • Page 134 and 135:

  Kontrola propisivanja i potrošnje

 • Page 136 and 137:

  Internet za lekareZoran Paunić, M.

 • Page 138 and 139:

  Informacioni sistem za praćenje i

 • Page 140 and 141:

  PODTEMA 5Slobodne teme iz svih obla

 • Page 142 and 143:

  navike i prilagode ih terapijskim c

 • Page 144 and 145:

  Program edukacije se razlikuje za p

 • Page 146 and 147:

  njegovog karaktera, načina života

 • Page 148 and 149:

  održavanje dobre metaboličke kont

 • Page 150 and 151: Suđenje cigaretiMila Paunić, D.Il
 • Page 152 and 153: Nefrolitijaza u studenata Beogradsk
 • Page 154 and 155: Upotreba pr kinetika Cisaprida u kr
 • Page 156 and 157: Istraživanja u toku sistematskih p
 • Page 158 and 159: Karakteristike morbiditeta srednjo
 • Page 160 and 161: Putevi zdravstvene informisanosti s
 • Page 162 and 163: Anemija srednjoškolske omladine u
 • Page 164 and 165: Korelacija bola u kolenu sa očnim
 • Page 166 and 167: Povećanje broja učenika oslobođe
 • Page 168 and 169: Etiologija nagluvosti kod studenata
 • Page 170 and 171: Savremeni pristup zdravstvenoj zaš
 • Page 172 and 173: Etiologija, dijagnoza i tretman ure
 • Page 174 and 175: Opšti morbiditet studentske popula
 • Page 176 and 177: Da li kod studenata stanovnika stud
 • Page 178 and 179: Ramipril u monoterapiji esencijalne
 • Page 180 and 181: Učestalost i priroda sekundarne hi
 • Page 182 and 183: Juvenilna epilepsija tipa absansa i
 • Page 184 and 185: Unguis incarnatus - lečenjeLida To
 • Page 186 and 187: Oboljenje noktiju - revijski prikaz
 • Page 188 and 189: Rad medicinske sestre u dermatološ
 • Page 190 and 191: Stavovi maturanata srednjih škola
 • Page 192 and 193: Rad u savetovalištu za dijtetikuBr
 • Page 194 and 195: Značaj engleskog jezika u medicini
 • Page 196 and 197: Prevencija respiratorne alergije ko
 • Page 198 and 199: Burnout sindrom u psihoterapijskom
 • Page 202 and 203: Analiza zastupljenosti navika rizi
 • Page 204 and 205: Snežana Stojanović, N.Manojlović
 • Page 206 and 207: Stomatološki sistematski pregledi
 • Page 208 and 209: Anemija srednjoškolske omladine u
 • Page 210 and 211: Lida Tomić-Radovanović, S.Gajić,
03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...