Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

46. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN

Auditan dijalankan di pejabat Majlis dengan memeriksa rekod, fail dan dokumen

yang berkaitan dengan pengurusan zakat bagi tempoh 2001 hingga 2002. Selain itu,

perbincangan dengan pegawai Majlis, lawatan Audit ke pejabat dan premis

pengurusan zakat juga diadakan.

47. PENEMUAN AUDIT

47.1 PERANCANGAN

Perancangan adalah komponen terpenting bagi menentukan sesuatu aktiviti

dapat dilaksanakan dengan lancar dan objektifnya tercapai. Perancangan

pengurusan zakat adalah mengambil kira undang-undang dan peraturan

pengurusan zakat yang berkuat kuasa.

47.1.1 Kuasa Majlis Memungut Dan Mengagihkan Zakat Dan Fitrah

Seksyen 104(1) Enakmen Pentadbiran Hal-Ehwal Agama Islam Pulau

Pinang 1993 menyatakan bahawa Majlis mempunyai kuasa untuk

memungut zakat dan fitrah bagi pihak Yang di-Pertuan Agong yang

wajib dibayar oleh seluruh umat Islam di Negeri Pulau Pinang mengikut

hukum Syarak. Bagi menjalankan kuasa yang diserahkan ini, Majlis

telah merancang menggunakan kaedah penswastaan untuk mengurus

pungutan dan pengagihan zakat di seluruh Negeri Pulau Pinang.

47.1.2 Struktur Organisasi Pengurusan Zakat Majlis

Struktur organisasi Majlis merupakan faktor terpenting bagi

memastikan pengurusan zakat diuruskan secara cekap dan berkesan.

Organisasi Majlis dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Bahagian

Wakaf, Bahagian Sumber Am, Bahagian Pembangunan Dan Pelaburan

dan Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan. Pengurusan zakat Majlis

diletakkan di bawah Yang Dipertua Majlis. Majlis mempunyai seramai

68 orang pegawai iaitu 34 berjawatan tetap dan 34 berjawatan kontrak.

157

More magazines by this user
Similar magazines