Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

Pihak Audit berpendapat penswastaan pungutan zakat adalah baik.

Bagaimanapun, Majlis perlu memberi perhatian terhadap perkara seperti

penyediaan surat perjanjian, mengawal selia amil yang dilantik dan

penyimpanan wang zakat dan fitrah perlu dipegang oleh Majlis. Dari segi

agihan pula, pihak Majlis telah menyerahkan kuasanya kepada Syarikat

Subsidiari tanpa pengawasan yang sewajarnya. Oleh itu, pihak Audit

mencadangkan agar Majlis mengkaji semula Peraturan-peraturan

Pungutan Zakat Dan Fitrah, 1979 yang berkuatkuasa sekarang kepada

satu kaedah yang difikirkan sesuai dengan pengurusan zakat.

47.3 PEMANTAUAN

Pemantauan dan penyeliaan yang berterusan oleh Majlis terhadap pengurusan

zakat adalah penting bagi memastikan urusan pungutan dan pengagihan zakat

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Pemantauan di peringkat Majlis

adalah lemah kerana tiada unit atau bahagian dibentuk untuk memantau secara

khusus pengurusan zakat di Negeri Pulau Pinang. Majlis perlu memantau

perjalanan operasi dan menghadkan kuasa tertentu Syarikat Subsidiarinya

seperti yang digariskan dalam Peraturan-peraturan dan Enakmen.

Pada pendapat Audit, pemantauan yang berkesan memerlukan

penubuhan satu unit khas yang bertanggungjawab mengenalpasti

kelemahan pengurusan zakat dan cara memperbaikinya.

48. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, pihak Audit berpendapat melalui kaedah penswastaan,

prestasi pungutan zakat meningkat dari setahun ke setahun berbanding semasa

pengurusan zakat diuruskan oleh Majlis sendiri. Bagaimanapun, keberkesanan aktiviti

pengagihan wang zakat tidak dapat diukur dengan lebih terperinci terutamanya bagi

asnaf fakir, miskin dan muallaf kerana ianya melibatkan kajian sosio ekonomi ke atas

kehidupan mereka. Kawalan pengagihan wang zakat juga perlu dipertingkatkan agar

asnaf keutamaan mendapat manfaat sepenuhnya daripada wang zakat ini bagi

173

More magazines by this user
Similar magazines