Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

tahun 2002 telah dihantar kepada pihak Jabatan Kewangan Negeri

tetapi tiada maklum balas diterima.

Pada pendapat Audit, pengurusan aset yang dikendalikan oleh Jabatan

adalah kurang memuaskan. Kelemahan tersebut boleh diatasi melalui

pematuhan kepada peraturan berkaitan, latihan dan tunjuk ajar mengenai

tatacara pengurusan aset kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat.

18. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, pengurusan kewangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Pulau Pinang adalah memuaskan. Walau bagaimanapun, Jabatan perlu merancang

dan mengadakan kursus dan latihan bagi meningkatkan tahap kecekapan pegawai

dan kakitangan agar pengurusan kewangan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dapat

diperbaiki lagi.

63

More magazines by this user
Similar magazines