Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

17.2.9 Pemeriksaan Buku Tunai Dan Penyata Pemungut

i) Arahan Perbendaharaan 80 (b) menghendaki Pegawai Penyelia

menyemak setiap hari semua catatan yang dibuat dalam Buku

Tunai, menandatangan ringkas dan mencatat tarikh sebagai bukti

semakan telah dilaksanakan. Bagaimanapun, pihak Audit

mendapati tiada bukti menunjukkan semakan dibuat pada setiap

urus niaga.

ii)

Arahan Perbendaharaan 80(e) menghendaki Ketua Jabatan atau

pegawai yang diberi kuasa menyemak slip bank/penyata

pemungut untuk menentukan tarikh dan cap terima dengan mesin

oleh bank telah dibuat ke atas slip bank/penyata tersebut.

Semakan terhadap Penyata Pemungut bulan November tahun

2002 mendapati Jabatan telah mematuhi arahan ini.

17.2.10 Pemeriksaan Mengejut

Pemeriksaan mengejut hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya satu

kali dalam tempoh 6 bulan dan hasil pemeriksaan itu direkodkan dalam

Daftar Pemeriksaan Mengejut. Pemeriksaan Audit mendapati

pemeriksaan mengejut telah dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun

2002. Pemeriksaan tersebut hanya dibuat terhadap panjar wang runcit

dan setem sahaja. Pemeriksaan terhadap wang pungutan hasil dan

lain-lain wang yang ada di tangan tidak dilakukan.

17.2.11 Penyata Tunggakan Hasil

Jabatan tidak mempunyai sebarang tunggakan kerana kutipan hasil

Jabatan adalah daripada jualan tunai borang permohonan. Penyata

‘Tiada Hasil’ telah dikemukakan kepada Perbendaharaan Negeri

seperti yang dikehendaki oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun

1986.

55

More magazines by this user
Similar magazines