Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

51.3.1 Kuasa Meluluskan Pembayaran

Mengikut Arahan Perbendaharaan 101, Pegawai Pengawal boleh

mewakilkan kuasanya kepada pegawai bawahannya bagi memperakui

baucar. Majlis telah mematuhi Arahan ini dengan mengeluarkan surat

kuasa kepada pegawai-pegawai berkenaan.

51.3.2 Buku Vot

Penyelenggaraan Buku Vot di Jabatan Perbendaharaan adalah

memuaskan selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan 95.

Semakan Audit mendapati waran peruntukan yang diterima dan

perbelanjaan telah direkodkan dengan betul dan kemas kini mengikut

ruangan dan kod yang sepatutnya serta tiada perbelanjaan yang

melebihi peruntukan. Semua kemasukan ke Buku Vot telah disemak

dan ditandatangan ringkas oleh pegawai yang bertanggungjawab.

51.3.3 Kawalan Perolehan

Pengauditan terhadap kawalan perolehan bertujuan memastikan

perolehan dibuat mengikut peraturan. Ini termasuk pemeriksaan

terhadap pesanan tempatan dan inden kerja untuk menentukan ianya

diurus dengan teratur dan semua pembayaran adalah mengikut kadar

seperti dalam perjanjian/kontrak. Semakan Audit mendapati perkara

berikut:

i) Pesanan Tempatan/Inden Kerja

Pesanan Tempatan merupakan satu dokumen yang digunakan

untuk memesan barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki. Ia

merupakan kawalan terhadap perolehan barangan dan

perkhidmatan di mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis

sahaja berhak menandatangani borang pesanan. Arahan

Perbendaharaan 176.2(b) menghendaki Pesanan Tempatan diisi

dengan butiran yang lengkap. Semakan Audit terhadap 33

pesanan tempatan mendapati sejumlah 16 pesanan berjumlah

182

More magazines by this user
Similar magazines