Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

v) Deposit Yang Tidak Dituntut

Arahan Perbendaharaan 162 menetapkan deposit yang tidak

dituntut selepas tempoh 12 bulan dari tarikh deposit hendaklah

diwartakan dalam Warta Kerajaan. Jika deposit ini masih tidak

dituntut dalam tempoh 3 bulan selepas pemberitahuan itu maka

ianya hendaklah dipindahkan kepada hasil Kerajaan Negeri.

Pemeriksaan Audit mendapati senarai 17 pendeposit berjumlah

RM14,500 telah dikemukakan kepada Setiausaha Kerajaan

Negeri Pulau Pinang pada awal Mac 2001 untuk tindakan

penwartaan. Bagaimanapun jumlah tersebut masih belum

diwartakan.

25.4.2 Daftar Pinjaman Kenderaan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1993 mengenai Peraturanperaturan

Dan Syarat-syarat Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawaipegawai

Perkhidmatan Awam menghendaki Daftar Pinjaman

Kenderaan mengenai semua pinjaman yang telah diluluskan

disediakan dan disimpan oleh Ketua Jabatan. Pemeriksaan terhadap

pinjaman kenderaan mendapati Jabatan tidak menyelenggara daftar ini

bagi merekod 6 pinjaman yang telah diluluskan.

25.4.3 Daftar Pinjaman Komputer

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 mengenai

Peraturan-peraturan Dan Syarat-syarat Mengenai Skim Pembiayaan

Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam, sebuah Daftar Pinjaman

Komputer mengenai semua pembiayaan yang telah diluluskan

hendaklah diselenggarakan oleh Ketua Jabatan. Pemeriksaan Audit

mendapati Jabatan tidak menyediakan daftar ini bagi merekodkan 13

pinjaman membeli komputer.

Pada pendapat Audit, pengurusan akaun deposit Jabatan adalah

memuaskan. Bagaimanapun, rekod pinjaman kenderaan dan komputer

87

More magazines by this user
Similar magazines