Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 13 —

dalen Fogderi er Kornhøsten paa Grund af Kulde — tildels Frost —

endog ganske mislykket. I Kristians Amt, hvor man idetheletaget har faaet

en Kornhøst som i et godt Middelsaar, blev Kornet dog ikke fuldmodent i

Valdres og Nordre Gudbrandsdalen. Kvaliteten af det indhøstede Korn er i

Almindelighed god. Amtmanden i Buskerud Amt indberetter, at for hans Distrikt

stiller Kornhøstens Udfald sig noget forskjellig for de forskjellige Dele

af samme. I Ringerikes Fogderi blev Høsten som i et Middelsaar, i de øvrige

Fogderier især for Bygget som i et godt Middelsaar. Fra Lunder meldes

endog, at Bygget trods de mindre lovende Udsigter er blevet ualmindeligt

godt. I Jarlsberg og Larvik, Bratsberg, Nedenes samt Lister og Mandals

Amt har Kornhøsten gjennemgaaende givet over et Mid.delsaars Udbytte. Herfra

er dog Undtagelser for enkelte Herreder, hvor Udbyttet har været mindre,

saaledes i Brunlanes i Larvik Fogderi. Fra Bratsberg Amt beretter Amtmanden,

at Kornet for det meste blev velbjerget og gav god Afkastning; for

Seljords Vedkommende anslaaes Udbyttet til ca. 20 pCt. over et Middelsaar,

i Fyresdal fik man som Regel Kronaar og i flere andre Herreder betegnes

Listen som meget god. I enkelte Herreder lagde regnfuldt Vejr udover Høsten

Hindringer for Indbjergningen, uden dog at dette medførte nogen væsentlig

Skade undtagen i Bamle og Rauland Herreder, hvor Udbyttet anslaaes til adskilligt

under Middelsaar. Baade for Nedenes og Lister og Mandais Amter lyder

Beretningen paa et godt IVIiddelsaars Udbytte, for enkelte Dele af Sætersdalen

Fogderi i Nedenes endog paa Kronaar ; undtagelsesvis klages fra enkelte Distrikter

i førstnævnte Amt over, at Havren ikke opnaaede -fuld Modenhed,

ligesom det ogsaa for sidstnævntes Vedkommende bemærkes, at Kornet i

enkelte Bygder tog nogen Skade af Regn, medens det stod paa Stør. I Stavanger

Amt fik man i kvantitativ Henseende som i et Middelsaar, men fra de

fleste Herreder klages over mindre god Kvalitet.

For de Bergenhusiske Amter og det Nordenfjeldske stiller Udbyttet af

Kornhøsten sig gjennemgaaende meget misligt, forholdsvis bedst i Søndre

Bergenhus, fra hvilket Amt dog berettes, at Kornhøstens Udbytte er meget

under et Middelsaars og Kornet let og i kvalitativ Henseende mindre værdifuldt.

I Nordre Bergenhus Amt blev Kornet næsten overalt daarligt indbjerget.

Naar undtages nogle Distrikter i Indre og Midtre Sogn samt Opstryn, Olden

og Loen i Nordfjord, er Kornet høstet mere eller mindre umodent, mangesteds

saa grønt, at det er utjenligt til Menneskeføde ; tildels grOede Kornet i Ageren

eller paa Stør. Ogsaa i Kvantitet er Udbyttet for det meste ringe, især i de

ydre Distrikter. Heller ikke i Romsdals Amt opnaaede Kornet overalt den

Modenhed, at det er tjenligt som Menneskeføde ; Havren, Amtets vigtigste

Sædekorn, blev i stor Udstrækning slaaet saa tidligt, at den kun er tjenlig

som Grønfoder. Halmen er rigelig og noksaa god ifølge Amtmandens Indberetning.

Endnu slettere stiller Udfaldet af Kornhøsten sig for Søndre Trondhjems

Amt, hvor den næsten overalt i Amtet kan siges at have slaaet feil. I Strinden

og Selbu Fogderi blev det Uaar for Havre og af Byg fik man meget under

More magazines by this user
Similar magazines