Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Počítač n124 N Čo robiť, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá? ❑ ❑ ❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjsť ku chybe aplikácie. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a na tlačidlo Reštartovať. Stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol. Odpojte sieťový adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň päť minút. Potom opäť pripojte sieťový adaptér a počítač zapnite. ! Vypnutie počítača vypínačom napájania alebo kombináciou klávesov Ctrl+Alt+Delete môže spôsobiť stratu neuložených dát. Čo robiť, ak počítač prestane reagovať? ❑ ❑ Ak počítač prestane reagovať počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a tlačidlo Vypnúť na vypnutie vášho počítača. ❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Vypnúť. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Vypnúť. ❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa nevypne. ❑ ❑ ❑ ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobiť stratu neuložených dát. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač. Pokúste sa softvér opätovne nainštalovať. Vo veci technickej podpory sa obráťte na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.

Odstraňovanie porúch > Počítač n125 N Prečo počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku? Počítač sa môže stať nestabilným, ak sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ako obnoviť štandardný režim počítača 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a tlačidlo Reštartovať. 3 Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať. 4 Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Ak počítač vypnete pomocou vypínača napájania, môžete prísť o neuložené údaje. Čo robiť, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespustí? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte späť do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie batérie (str. 18). Ak problém pretrváva aj po vykonaní postupu uvedeného vyššie, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na službu VAIO-Link.