Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

èñêîííûì

èñêîííûì àâòîðîì ñâîåé ìåñòíîé òîïîíèìèè, íàðîä ñàì íèêîãäà íå èäåò íà åå ïåðåèìåíîâàíèå ” (Ëû÷, 1994, ñ. 6). Ïðåøîâ êàê äàâíèé, îïðåäåëåííûé ñâîèì ãåîïîëèòè÷åñêèì ðàñïîëîæåíèåì, öåíòð Øàðèøà â ôîëüêëîðíî-ýñòåòè÷åñêîì îòðàæåíèè èìååò êîíêðåòíîðåàëèñòè÷åñêèå ÷åðòû. Ïåñåííûé îáðàç ýòîãî ðàçâèòîãî äðåâíåãî ãîðîäà îñíîâàí íà åãî îáúåêòèâíûõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòÿõ, êîòîðûå èìïëèöèòíî ïðåäñòàâëåíû â óðáîíèìå è ðåàëèçóþòñÿ â åãî ìèíèìàëüíîì êîíòåêñòå è/èëè â öåëîì òåêñòå. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íå âñå ãîðîäà ïîïàäàþò â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ïåñåííîãî ôîëüêëîðà îáúåêòîâ è ïðèîáðåòàþò òàêóþ çíà- ÷èìîñòü, à èõ íàçâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ñþæåòíî-òåìàòè÷åñêîé äîìèíàíòîé äîñòàòî÷íî áîëüøîãî ÷èñëà íàðîäíûõ ïåñåííûõ òåêñòîâ. Âûðàçèòåëüíî î÷åð÷èâàåòñÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíûé àñïåêò ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîýòè÷åñêîé îáðàçíîñòè óðáîíèìà Prešov.  îáðàçíîå ïåðåîñìûñëåíèå âêëþ÷àþòñÿ ïðîñòðàíñòâåííûå, âðåìåííûå, ñîöèàëüíûå è äðóãèå ôàêòîðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà. Àóòåíòè÷íîñòü óðáîíèìà â ïåñíÿõ äîêàçûâàåò èõ äèàëåêòíàÿ îñíîâà, ìåëîäè÷åñêèé ëàä è îòðàæåííàÿ â íèõ ðåàëüíîñòü.  íåé èçáèðàòåëüíî, ïîñðåäñòâîì ÿðêèõ è òî÷íûõ äåòàëåé, ïðåäñòàâëåíû îáúåêòû, ñîáûòèÿ, ëþäè, â ñëîâåñíûõ îáðàçàõ êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ. Ïðåäíàçíà÷åíèå ãîðîäà áûòü öåíòðîì ðàçâèòèÿ ñîöèóìà, âëèÿòü íà îáùåñòâåííóþ æèçíü, îïðåäåëÿòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñäâèãîâ ïîëó÷àåò òâîð÷åñêîå îñìûñëåíèå, ïðÿìî ëèáî êîñâåííî îòðàæàþùåå îáúåêòèâíûå, íàó÷íî èçó÷àåìûå èñòîðè÷åñêèå ôàêòû â îïðåäåëåííûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ êîîðäèíàòàõ. Íåäàðîì, íàïðèìåð, ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ñîâðåìåííûõ ïî÷èòàòåëåé Ïðåøîâà ðàçìåùåíèå ãîðîäà íà 49 ïàðàëëåëè. Ýòîé „ãåîãðàôè÷åñêîé çàíèìàòåëüíîñòüþ” ìîãóò ãîðäèòüñÿ íåìíîãèå ãîðîäà (Ižarik, 1997, c. 17). Òàêîé êîíêðåòíîé ïðîñòðàíñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè ãîðîäà ôîëüêëîðíî-ïîýòè÷åñêàÿ îáðàçíàÿ ñèñòåìà íå äàåò.  ñîîòâåòñòâèè ñ íàðîäíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î ìèðå, èñòîðèêî-êóëüòóðíûé àñïåêò îáðàçíîãî óïîòðåáëåíèÿ óðáîíèìà Prešov îïðåäåëÿåò âêëþ÷åíèå íàçâàíèÿ â íåñêîëüêî ÿçûêîâûõ ìîäåëåé, îáîçíà÷àþùèõ ïðîñòðàíñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Ñóùåñòâóåò èõ âûðàçèòåëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íà ñðåäñòâî ïîä÷åðêèâàíèÿ ñòàòóñà ãîðîäà-öåíòðà, ê êîòîðîìó òÿãîòåþò ñîáûòèÿ, è, ïðè ñîõðàíåíèè íàçâàííîãî ñòàòóñà, óïîòðåáëåíèå óðáîíèìà â êà÷åñòâå îðèåíòèðà ïðèáëèçèòåëüíîé ñèñòåìû îòñ÷åòà ñ óêàçàíèåì íà ïðîñòðàíñòâåííûé ñäâèã ñîáûòèé â ñòîðîíó îò íåãî. Ê ÷èñëó ìîäåëåé ïåðâîé ãðóïïû îòíîñÿòñÿ ïðåäëîæíûå ôîðìû v Prešove, do Prešova, prez Prešov: A v Prešove na mesce// bila ruža prekvita 2 (A od Prešova..., 2 Ïðè öèòèðîâàíèè ñîõðàíÿåòñÿ ãðàôè÷åñêàÿ ôîðìà äèàëåêòíûõ òåêñòîâ, èñïîëüçîâàííàÿ â èçäàíèè. 120

c. 19); Ked ja pujdzem do Prešova, // do peršeho ma¾ara (òàì æå, c. 36); Prez ten Prešov šumna dražka z kameòa (òàì æå, c. 50). Òàêàÿ ìîäåëü ìîæåò èìåòü ëèíåéíîå ïðîäîëæåíèå êîíêðåòèçàöèè â ôîðìàõ na kraju: V tim Prešove na kraju // kasareò murovana (òàì æå, c. 24). Ïðè ýòîì ìåñòîèìåíèå ten/tá/to èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå òðàäèöèîííîãî ôîëüêëîðíîãî ñðåäñòâà äëÿ ñòèëèñòè÷åñêîãî âûäåëåíèÿ ñî÷åòàþùåãîñÿ ñ íèì ïðåäìåòíîãî îáîçíà÷åíèÿ. Àíàëîãè÷íóþ ôóíêöèþ ñ ïàðàëëåëüíûì ïðèâÿçûâàíèåì ìåñòà ñîáûòèé ê èìåþùèìñÿ â ãîðîäå îáúåêòàì âûïîëíÿåò îáðàçîâàííîå îò óðáîíèìà ïðèëàãàòåëüíîå – prešovský â ñî÷åòàíèè ñ ñóùåñòâèòåëüíûì ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòè÷åñêîé ãðóïïû: V prešovskej kasaròi, // hej, visoko oblaki (òàì æå, c. 20). Ê óæå íàçâàííûì ìîäåëÿì äîáàâëÿþòñÿ åùå íåêîòîðûå ïðåäëîæíûå ôîðìû, íàïðèìåð: Na prešovskej turòi dva holubki œedza (òàì æå, c. 10), z prešovskej kasaròi // chlapci popatraju (òàì æå, c. 22). Ta prešovska kasareò// visoko murovana, // pod òu stoji matka moja // ve¾ice viplakana (òàì æå, c. 23). Íàçâàííàÿ ôóíêöèÿ ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ñî÷åòàíèè óðáîíèìà ñ àïåëëÿòèâîì íàçâàííîé òåìàòè÷åñêîé ãðóïïû: Ked ja pujdzem do Prešova do sklepu, // kupim sebe štiri koòe i kefu (òàì æå, c. 25). Ðàçíèöà â ãðàììàòè÷åñêîì âðåìåíè ãëàãîëîâ, óïîòðåáëåííûõ â ïðèâåäåííûõ òåêñòàõ, âëèÿåò íà ìíîãîïëàíîâîñòü ïðîñòðàíñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê. Òàê, ïîñëåäíèé ïðèìåð îòðàæàåò ìîäåëèðîâàíèå âîçìîæíîé (îæèäàåìîé) ñèòóàöèè, ïðèâÿçûâàåìîé ê Ïðåøîâó, â òî âðåìÿ, êàê ïåðåäàâàåìûé â ïåñíå ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ ïðîèñõîäèò âíå ãîðîäà. Ýòà îñîáåííîñòü óêàçûâàåò íà êîìïåòåíòíîñòü îáîáùåííîãî àâòîðà â èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ñôåðå çíàíèé î Ïðåøîâå.  òàêîì ñëó÷àå â îáðàçíî-ñòèëèñòè÷åñêîì óïîòðåáëåíèè óðáîíèìà ìîæåò àêòèâèçèðîâàòüñÿ îöåíî÷íûé ýëåìåíò â ôîðìå ïàðàäîêñàëüíîãî ìûøëåíèÿ, îïèðàþùåãîñÿ íà ðåàëüíûå æèçíåííûå ôàêòû. Òàêàÿ óñëîæíåííàÿ îáðàçíîñòü ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ öåëîãî òåêñòà: Bula bi ja, bula, v Prešove òevesta, kebi ja ku œvekre stotiœic priòeœla. Kebi mi moja mac stotiœic davala, ta ja bi v Prešove œèesce òeh¾edala (òàì æå, c. 37). Óêàçàíèå íà íåêîòîðóþ îòäàëåííîñòü îò Ïðåøîâà, õàðàêòåðíîå äëÿ ÿçûêîâûõ ìîäåëåé âòîðîé ãðóïïû, íàõîäèò âûðàæåíèå â ìåíüøåì ÷èñëå ïðåäëîæíûõ ôîðì, îãðàíè÷åííûõ ñþæåòíî-èçîáðàçèòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ, îäíàêî óïîòðåáëÿåìûõ ÷àùå – ponižej Prešova è od Prešova. Ïåðâàÿ èç íàçâàííûõ ôîðì èñïîëüçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ îòðàæåíèÿ ìèíèìàëüíûì êîíòåêñòîì íåêîòîðûõ ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé Ïðåøîâñêîãî êðàÿ, êîòîðûå îáðàçóþò âñòóïèòåëüíóþ ÷àñòü ïàðàëëåëèçìà. Âòîðàÿ êîìïîçèöèîííàÿ ÷àñòü ýòîãî ñòèëèñòè÷åñêîãî ïðèåìà âîçâðàùàåò ñþæåò â ñôåðó îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé: Ponižej Prešova // jareèek ceèe, // pisala mi mila, // že 121

cxciii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV