Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Prešov en las canciones

Prešov en las canciones populares: aspecto históricocultural de la imagen lingüística Viktoria ¼ašuk El urbónimo Prešov, siendo el medio natural para destacar un objeto, representa una ciudad antigua con su propia peculiaridad histórica que refleja las imaginaciones tradicionales del pueblo, encarnadas en los medios lingüísticos de figuración folklórica. El aspecto histórico-cultural de la formación y desarrollo de la imágen poética del urbónimo Prešov consiste en una percepción imaginaria de los factores de la actividad vital de la ciudad, incluyendo el espacial, el temporal, el social y otros. La información históricosocial está representada de manera selectiva por medio de detalles expresivos y exactos, o sea, en las imágenes verbales de los objetos, acontecimientos y personas. Se crea la idea espacial de la ciudad (la urbocéntrica que interviene en calidad del localizador del tema), del tiempo histórico (caracterizado por la generalización y la selectividad), de la dinámica históricosocial (los grupos temáticos para la denominación de personas, de su actividad, de los terrenos cultos, de la arquitectura urbana, etc., reflejados en la imagen de la vida cotidiana concreta). La imagen de una ciudad concreta formada por los medios lingüísticos crea y encarna la cultura de un país y de un pueblo. 126

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 NADKA NIKOLOVA * Kritériá obrodenských spisovate¾ov na usta¾ovanie noriem novobulharského spisovného jazyka NIKOLOVA, N.: Criteria of Revival Writers to Determine Norms of the New Bulgarian Standard Language. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 127–133. (Bratislava) Gradual solving of several fundamental problems is characteristic for building up the New Bulgarian Standard language during the Bulgarian revival. One of them is the question which of the offered normative models of the New Bulgarian Standard language is the most adequate and appropriate for the codification. By handling these problems the question of the norm and the criterion preferred in creating the norm is practically solved. In this study we are trying to locate the motives which guided Bulgarian writers in the determination of the norm if we are looking into the problem from a theoretical position of existence of a number of criteria: following the language ideal, a pragmatic criterion, an aesthetic criterion, a criterion of being in accordance with a system, a criterion of reputability and communicative effectiveness. The sources we took in account were metatexts and codifying works from the 1820–1878 period. Linguistics. New Bulgarian Standard language. Determination of the norm. Pre bulharskú jazykovú situáciu zaèiatku 19. stor. je charakteristické, že otázka, aký jazyk by sa mal sta národným spisovným jazykom 1 a tým i prostriedkom vytvárania nového typu kultúry, je už jednoznaène vyriešená v prospech bulharského jazyka. Úsilie o odstránenie protikladu bulharèina – gréètina ilustruje najèastejšie citovaný patetický apel Paisija Chilendarského: „O, íåðàçóìíèé è þðîäå, ïîðàäè ÷òî ñÿ ñðàìèø äà ñÿ íàðå÷åø áîëãàðèí!” 2 Východiskom myšlienky ustáli bulharský jazyk ako spisovný bolo pochopenie toho, že sebaurèenie národa sa prejavuje predovšetkým jazykovým sebaurèením, a toto pochopenie našlo výraznú podporu v hodnotení spisovného jazyka Konstantinom Fotinovom – „îòäåëèòåë èëè èçîáðàçèòåëíèé çíàê (íèøàí) çà ñåêèé íàðîä” (pod¾a Gutschmidta 1982, s. 99). V praxi prvých bulharských spisovate¾ov obdobia národného obrodenia sa ešte stále nekládla otázka, ktorý z útvarov bulharského jazyka by mal prevzia úlohu * PhDr. Nadka Nikolova, CSc., Katedra slavistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Ul. 17. novembra 1, 081 06 Prešov. 1 V historickej literatúre je všeobecne prijaté tvrdenie, že v epoche obrodenia sa zaèína formova bulharský národ ako spoloèensko-historická etapa vývinu Bulharov. Spisovný jazyk tejto etapy sa nazýva národným spisovným jazykom. 2 Normalizácia všetkých po bulharsky citovaných obrodeneckých textov je autorkina. 127

cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV