Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

me už òechce (òàì

me už òechce (òàì æå, c. 14). Òàêàÿ ìîäåëü ìîæåò âëèÿòü íà ñòèëèñòè÷åñêóþ ãðàäàöèþ: A ponižej Prešova stoji ¾ipka Ÿe¾ena, // a ponižej Prešova stoji ¾ipka Ÿe¾ena, // a na tej ¾ipke, na Ÿelenej ¾ipke, // tri vtaèkove œpivaju. // Òebu¾i to vtaèkove, bu¾i to gavalire... (òàì æå, c. 11). Ïðåäëîæíàÿ ôîðìà od Prešova, îáîçíà÷àþùàÿ îòäàëåíèå îò íàçâàííîãî îáúåêòà, àêöåíòèðóåò ïîñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ, âêëþ÷àþùóþ óêàçàíèå íà ëàíäøàôòíûå (÷àñòî îêóëüòóðåííûå) îñîáåííîñòè, âàæíûå äëÿ ðàçâèòèÿ ñþæåòà: Od Prešova dražka nova // stromkami je sadzena. // Sadzila ju moja naimi¾ejša, // hej, ked som išol do boja (òàì æå, c. 31). Âîçìîæía íåêîòîðàÿ êîíêðåòèçàöèÿ ìåñòà ñîáûòèé ñòàíäàðòíûìè ñðåäñòâàìè (ñî÷åòàíèåì óêàçàòåëüíîãî ìåcòîèìåíèÿ c îáîçíà÷åíèÿìè ëàíäøàôòîâ) : A od Prešova, a od Prešova, // a od Prešova v tim po¾u, // òeœe œe Janèo, serdeèko mojo, // òeœe œe Janèo na koòu (òàì æå, c. 5). Âûñòóïàþùåå â ôóíêöèè ëîêàëèçàòîðà ñþæåòà, ñóùåñòâèòåëüíîå po¾o âëèÿåò íà ñäâèã çíà÷åíèÿ ïðèëàãàòåëüíîãî prešovský: ñëîâîñî÷åòàíèå prešovske po¾o óêàçûâàåò íà ïëîùàäü çà ãðàíèöàìè ãîðîäà: V prešovskim po¾u križ postaveni (òàì æå, c. 80). Ýòî æå ñëîâîñî÷åòàíèå â îïðåäåëåííîì êîíòåêñòå ñâÿçàíî ñ ñåëüñêîé ñòèõèåé – ïðè óïîòðåáëåíèè ñëîâà po¾o â çíà÷åíèè ,îáúåêò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îáðàáîòêè’: To prešovske šire po¾o, // ja ho orac òebudzem, // povedaju te prešovske dzivki, // ej, že ja na vojnu pujdzem (òàì æå, c. 28).  ðåçóëüòàòå òàêèõ ñåìàíòè÷åñêèõ êîëåáàíèé èìååòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïåðåäàòü â òî÷íîì, êîíêðåòíî-îáðàçíîì, êîìïîçèöèîííî óïîðÿäî÷èâàþùåì ñòèëå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ ïðî çàíÿòèÿ æèòåëåé ãîðîäà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé. Îñîáûì îáðàçîì â àíàëèçèðîâàííûõ òåêñòàõ íàðîäíûõ ïåñåí îòðàæåíî èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ – îíî íå âûïîëíÿåò ôóíêöèþ õðîíîëîãèè, íå èìååò ïåðèîäè÷åñêîé çíà÷èìîñòè, õàðàêòåðèçóÿñü îáîáùåííîñòüþ è èçáèðàòåëüíîñòüþ.  ýòîé îñîáåííîñòè çàêëþ÷åíà ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè ñîçäàíèÿ ïåñåí, êîòîðîå èçäàòåëü Ôðàíòèøåê Ìàòóø, èñõîäÿ èç ðÿäà ôàêòîðîâ ( â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåëîäè÷åñêèõ ÷åðò), îòíîñèò ê XIX ñò. Îäíàêî ïåðåäàííûå â ýòèõ ïåñíÿõ èñòîðè÷åñêèå ðåàëèè, æèçíü è áûò ëþäåé îðèåíòèðîâàíû íà ñàìûå øèðîêèå âðåìåííûå ðàìêè. Ïðî ýòî ñâèäåòåëüñòâóþò òàêèå òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû ëåêñèêè, êàê îáîçíà÷åíèÿ ëþäåé è èõ çàíÿòèé, ðåïðåçåíòîâàííûå ëåêñèêîãðàììàòè÷åñêèìè êëàññàìè èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ è ãëàãîëîâ. Ñîîòíîñèìûå ñ âðåìåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÷èñëèòåëüíûå ïðåäñòàâëåíû â ïåñíÿõ î Ïðåøîâå âåñüìà ñêðîìíî, îäíàêî âûïîëíÿþò íåêîòîðûå âàæíûå àêòóàëèçèðóþùèå ôóíêöèè. Çíà÷èìî, íàïðèìåð, óêàçàíèå íà âîçðàñòíîé öåíç ðåêðóòîâ: Eœèi nemam dvacec roèki, // a už muœim rukovac // do Prešova, do kasarni (òàì æå, c. 17). Ñðîê èõ ñëóæáû, â ðàçíûõ ïåñíÿõ çíà÷èòåëüíî âàðüèðóåòñÿ, ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü è î âðåìåíè èõ ïðîèñõîæäåíèÿ: Hlavièka me zabo¾i, // 122

šab¾ièka mi zadzvoòi, // že ja muœim dvanac roèki, // ej, služic èisarovi (òàì æå, c. 23); Prešovske baraki, // prešovske baraki, // to je naša žuvnosc na veki, na veki, // tam ja budzem služic tri roki, tri roki (òàì æå, c. 35). ×èñëèòåëüíûå ôîðìèðóþò è âðåìåííýþ àáñòðàêöèþ, óïîòðåáëÿÿñü äëÿ îáîçíà÷åíèÿ äëèòåëüíîñòè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ëè÷íîé æèçíè ïåñåííûõ ïåðñîíàæåé: Od Prešova idze motor, trubi, // že muj frair starodavnu ¾ubi, // treci roèek, jak œe ku òej vracil...( òàì æå, c. 48). Ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê îáðàçíîñòè óðáîíèìà Prešov îíè â òàêîì ñëó÷àå íå èìåþò, ÿâëÿÿñü â íåêîòîðîé ìåðå çàâèñèìûìè îò íåå â ôîðìèðîâàíèè ñþæåòíî-îáðàçíîãî ïîâåñòâîâàíèÿ. Íàçûâàåìûå â ïåñíÿõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè Ïðåøîâà îòíîñÿòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè ê äàëåêèì âåêàì. Íàïðèìåð, óæå ê XVI ñòîëåòèþ ðàçâèòèå ðåìåñëåííè÷åñòâà ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî „Ïðåøîâ ïîïàë â ÷èñëî ñàìûõ óíèêàëüíûõ öåíòðîâ Ñëîâàêèè ñðàçó çà Áðàòèñëàâîé è Êîøèöàìè” (Urbanová, 1986, c. 15), ÷òî áûëî íàðóøåíî ïîñëåäóþùèìè íåáëàãîïðèÿòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè – âîéíàìè, êëàññîâûìè âîññòàíèÿìè, ýïèäåìèÿìè, ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè, ïðèâåäøèìè ãîðîä ê óïàäêó. Ýòîò ôàêò â ïåñíÿõ íå îòðàæåí, îäíàêî óïîìèíàþòñÿ îñîáåííîñòè ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ, ââåäåííîãî â Ïðåøîâå ñ 12 ÿíâàðÿ 1299 ã. è ïåðåäàííîãî èçáèðàåìîìó ãëàâå âëàñòè, êîòîðûé ñ ýòîãî âðåìåíè èçâåñòåí ïîä îáîçíà÷åíèåì richtar.  òåêñòàõ, â êà÷åñòâå âàæíîé ñìûñëîâîé äåòàëè èñïîëüçóåòñÿ îáðàçîâàííîå îò ýòîãî ñëîâà ïðèëàãàòåëüíîå richtarova (žena, dzivka, A od Prešova..., c. 7, 45). Áîëüøîå âíèìàíèå â ïåñíÿõ óäåëÿåòñÿ âîèíñêîé ñëóæáå æèòåëåé Øàðèøà, ïðîõîäèâøèõ åå â Ïðåøîâå.  îáðàçíóþ ñôåðó âêëþ÷àåòñÿ è ïðîöåññ íàïðàâëåíèÿ ê ìåñòó ñëóæáû, âûðàæàåìîãî äèíàìè÷íûìè ãëàãîëàìè, ÷àñòî ñ îáîçíà÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îòòåíêà íåæåëàíèÿ òàêîãî äåéñòâèÿ: ... a už musim rukovac, // do Prešova, do kasarni (òàì æå, c. 17); ja rukujem do Prešova, // idzem braòic èisara (òàì æå, c. 24); òepujdzem ja do Prešova služic (òàì æå, c. 34). Òåêñòû øèðîêî âêëþ÷àþò íàðîäíóþ òåðìèíîëîãèþ âîèíñêèõ çâàíèé: firer, (vojenske) genera¾e, kapitan, kapra¾, lajtnant, šandare, vojak.  êîíòåêñòå îíè ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ êîíêðåòèçèðóþùèì óðáîíèìîì èëè ïðîèçâîäíûì îò íåãî ñëîâîì, êàê ïðàâèëî, îòíîñèòåëüíûì ïðèëàãàòåëüíûì: Òechodz do nas, òechodz, // bo ja ce òepitam, // budze do nas chodzic, // z Prešova kapitan. // Z Prešova kapitan, z Košic stražamešter (òàì æå, c. 39); Ked som bula v Prešove na ba¾e, // vola¾i me do karèmièki prešovske šandare (òàì æå, c. 42). Îïèñàòåëüíàÿ îáðàçíîñòü êîíêðåòíî-áûòîâîãî ïëàíà, êðîìå íàçâàííûõ óïîòðåáëåíèé, õàðàêòåðíà è äëÿ ñîîáùåíèÿ î ïîñòóïëåíèè íà âîèíñêóþ ñëóæáó – â ôîðìå ïîâåñòâîâàíèÿ ïðî íîâóþ îäåæäó: A v Prešove v peršim dome // šiju šati na mòe nove, // šiju šati i kepeò, // na òedze¾u, na špacier (òàì æå, c. 18). Òàêàÿ èíîñêàçàòåëüíàÿ ôîðìà äåøèôðóåòñÿ óïîòðåáëåíèåì ïðÿìîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà 123

cc. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV