Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

prvý diel vyšiel pred

prvý diel vyšiel pred takmer 20 rokmi (1979), keï o transformácii spoloènosti a jej prirodzenom odraze v jazyku nebolo ešte ani chýru. Súèasne sme v uvedenom èlánku navrhovali, aby sa existujúce akoby hluché obdobie využilo na konsolidáciu situácie, budovanie nových vedecko-organizaèných základov slovenskej rusistiky, odbornú prípravu perspektívnych kádrov, schopných po kratšom období pusti sa do nových ve¾kých projektov. Dobrou prípravou na túto nároènú úlohu by mohla by príprava série dvojjazyèných terminologických èi, lepšie povedané, odborných prekladových slovníkov, ktorá sa už síce pomaly rozbieha, ale jej chýba pevná organizaèná báza. Nová situácia si vyžaduje aj nové ciele a nové postupy, teda novú koncepciu tvorby a vydávania dvojjazyèných slovníkov. Prudké zmeny, odohrávajúce sa v jazyku (tak východiskovom, ako aj cie¾ovom), najmä stieranie hraníc medzi všeobecnou a odbornou lexikou, odbornými termínmi a hovorovými èi slangovými výrazmi, zaostávanie normatívnej èinnosti za jazykovým úzom, zmieròovanie protikladu medzi všeobecným slovníkom, kladúcim dôraz na rozpracovanie významovej štruktúry (vrátane kontextových významov) a ilustráciu syntagmatických možností heslového slova, a terminologickým slovníkom, prezentujúcim predovšetkým nomenklatúru tohoktorého vedného odboru, si vyžadujú posun akcentu z konfrontácie jazykových systémov na konfrontáciu ich subsystémov, teda aj odbornej lexiky, a na tvorbu odborných dvojjazyèných slovníkov, ktoré majú pomáha pri preklade odborných textov, teda zachytáva a ilustrova syntagmatiku odborných termínov. Ide vlastne o kombináciu všeobecných a terminologických slovníkov. Vydavate¾ská koncepcia vydávania slovníkov môže by založená: a) na tendencii rýchleho saturovania požiadaviek trhu – to je ten horší prípad, keï sa vydáva všetko, èo príde pod ruku, bez oh¾adu na kvalitu (žia¾, svedkami takéhoto prístupu sme práve teraz); b) na spolupráci pri vytváraní podmienok pre tvorbu kvalitnej produkcie (špecializovaná odborná príprava redaktorov, spoluúèas pri tvorbe koncepcie diela, oponentúra rukopisu a pod.). Ako príklad takéhoto prístupu by sme mohli uvies bývalú prax Slovenského pedagogického nakladate¾stva, ktoré bývalo aj organizátorom lexikografických konferencií. Vydavate¾ská prax „predvedeckého” obdobia tvorby slovníkov bola taká, že sa vydávali menšie autorské slovníky (slovník jedného autora), ktoré si nekládli príliš vysoké ciele. Neusilovali o konfrontáciu slovnej zásoby dvoch jazykov, ale ponúkali nie príliš rozsiahle zoznamy slov a k nim priradené inojazyèné náprotivky, bez bližšej analýzy významovej štruktúry heslového slova, ilustrácie jeho použitia a urèenia ekvivalencie. Pri takejto úrovni slovnikárskej praxe si niektorí autori vytvárali monopol na zostavovanie slovníkov bez oh¾adu na to, o aký cie¾ový jazyk išlo. Súèasný stav vydávania dvojjazyèných slovníkov je charakterizovaný totálnou devalváciou slova slovník, keï za slovník sa vydávajú rôzne „excerptáre” – abecedne zoradené náhodne vybraté slovné spojenia èi väèšie celky, bez akéhoko¾vek náznaku 146

na znalos lexikografickej teórie èi aspoò dobrej praxe a táto neznalos èi neochota podstúpi galeje skutoènej lexikografickej práce sa maskuje názvom Slovník aktuálnych pojmov z oblasti... alebo Slovník odborných výrazov z oblasti... 1 alebo jednoducho k prostému názvu Prekladový slovník sa priradia jednotlivé jazyky, prièom ide o cudzí dvojjazyèný slovník a tzv. východiskový jazyk sa bez ladu a skladu predradí pred okopírovaný slovník. Z naèrtnutej situácie v súèasnej slovenskej dvojjazyènej lexikografii a v jazykovom dianí vyplývajú nasledovné aktuálne úlohy: a) vytvori organizaènú bázu na sústredený výskum slovnej zásoby príslušných dvojic konfrontovaných jazykov a tvorbu dvojjazyèných prekladových slovníkov zriadením špecializovaného lexikografického pracoviska, ktoré by pre to zabezpeèilo: - organizaèné podmienky (vytvorenie autorských kolektívov) - materiálno-technické podmienky - využitie existujúceho tvorivého (autorského) potenciálu - teoretickú prípravu novej generácie lexikografov - kontinuitu lexikografických prác; b) produkciou kvalitných slovníkov vyvinú tlak na zmenu súèasnej koncepcie vydávania slovníkov; c) v rámci konfrontaèného výskumu jazykov venova zvýšenú pozornos odbornej vrstve lexiky; d) lepšie využíva možnosti medzinárodnej spolupráce. PRAMENE Ve¾ký rusko-slovenský slovník I. – V. Bratislava 1960 – 1970. Ve¾ký slovensko-ruský slovník I. – VI. Bratislava 1979 – 1995. Slovacko-russkij slovar (paralelný slovenský názov). Moskva – Bratislava 1976. Rusko-slovenský slovník (paralelný ruský názov). Bratislava – Moskva 1989. Rusko-slovenský frazeologický slovník (v tlaèi). Zborník referátov z medzinárodnej Konferencie o bulharsko-slovenských jazykových a literárnych vz ahoch. (v tlaèi). 1 pozri napr.: M. Csiriková a kol., Èesko-ruský slovník aktuálních pojmù z oblasti ekonomické, finanèní, politické a právní, Linde, Praha 1997; L. Houska a kol., Pojiš ovací Èesko-nemecký slovník odborných výrazù z oblasti pojištìní, zajištìní, teorie rizik, zábrany škod a navazujících disciplin, Èeská pojiš ovna, a.s., Praha 1992. 147

cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV