Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

IssledovaniŠ po

IssledovaniŠ po slavŠnskoj dialektologii (Aktual«nye problemy slavŠnskoj lingvogeografii) Moskva, Ruská akadémia vied 1998. 369 s. Zborník vydal Inštitút slavistiky Ruskej akadémie vied v roku 1998 pod redakciou G. P. Klepikovovej. Je piatym pokraèovním série publikácií, ktoré sa zaoberajú otázkami slovanskej dialektológie. Táto èas je venovaná kartografickému spracovávaniu poznatkov slovanskej lingvistickej geografie. Napredovanie dialektologických výskumov sa v súèasnosti už nemôže uspokoji so staršími náreèovými atlasmi jednotlivých slovanských jazykov, ktoré majú prevažne ilustratívny charakter. Stav poznania v oblasti slovanskej dialektológie si žiada hlbšiu analýzu a konfrontáciu doterajších výsledkov bádaní národných dialektológií. Na ich základe vznikajú široko koncipované atlasy, ktoré zahàòajú ve¾ký objem informácií o vz ahoch medzi slovanskými jazykmi (ObweslavŠnskij lingvisti eskij atlas, Obwekarpatskij dialektologi eskij atlas, Vosto noslavŠnskie izoglossy). Takto zamerané atlasy môžu spo¾ahlivo odpoveda na mnohé aktuálne otázky týkajúce sa formovania štruktúry náreèí slovanských jazykov, ich vzájomných kontaktov a diferenciácie. Príspevky zahrnuté do zborníka sa snažia zachyti možnosti, spôsob a význam kartografického konfrontaèného spracúvania náreèových údajov v celoslovanskom kontexte. V štúdii DialektnaŠ karta kak instrument izu eniŠ osobennostej slavŠnskogo dialektnogo kontinuuma L. Kalnyò zis uje, že kartografické spracovávanie dialektov ve¾kého priestoru, ktorý zahàòa nieko¾ko jazykov, dáva náreèovej mape status špecifického zdroja lingvistickej informácie. Aby bola takáto informácia adekvátne ocenená, je v mnohých prípadoch potrebné postavi sa k tradièným predstavám o histórii jednotlivých jazykových javov a o priebehu náreèovej diferenciácie regiónov kriticky. Ako dôkaz uvádza izoglosy praslovanských reflexov v ObweslavŠnskom lingvisti eskom atlase. Náreèová mapa ve¾kého teritória otvára otázky, ktoré zostávajú v jednotlivých národných atlasoch na periférii záujmu a v tejto súvislosti kladie otázku, èo je príèinou rozdielu v miere diferenciácie regiónov slovanského územia. Možnos ami využitia ObweslavŠnskogo lingvisti eskogo atlasa v historicko-porovnávacej jazykovede sa zaoberá T. I. Vendinová v príspevku Opyt istori eskoj interpretacii ObweslavŠnskogo lingvisti eskogo atlasa (OLA). Autorka poukazuje na prínos metodického postupu, pri ktorom sa konfrontujú materiály písomných pamiatok s materiálmi obsiahnutými v náreèových atlasoch. Ako príklad uvádza prácu DrevnerusskaŠ grammatika XII – XIII vv. (1995), ktorá je prvým synchrónnym opisom fonetiky a morfológie staroruského jazyka, prièom autori pri jej zostavovaní využili retrospektívnu analýzu súèasných náreèových faktov. T. I. Vendinová ïalej sleduje reflexy hlásky *ì v staroruských pamiatkach a súèasne na náreèových mapách v OLA. Zis uje, že mapy OLA môžu by spo¾ahlivým nástrojom riešenia mnohých problémov historicko-porovnávacej gramatiky slovanských jazykov. Štúdia T. V. Popovovej Morfonologi eskaŠ struktura glagol«nyx paradigm v vosto noslavŠnskix dialektax je pokusom o opis mapy synchrónneho rozloženia areálov, ktoré sú vrámci východoslovanského náreèového priestoru utvárané na základe slovesných morfologických príznakov. Pri konfrontácii všetkých troch východoslovanských jazykov autorka dospela k poznatku, že výber istých javov morfonologickej štruktúry východoslovanských dialektov na areálovej báze poskytuje materiál, ktorý dovo¾uje predpoklada , že už v morfologickom systéme staroruského jazyka 10. – 11. storoèia mohli fungova isté náreèové varianty morfonologických charakteristík slovesných paradigiem. A. N. Sobolev sa v príspevku O Dialektologi eskom atlase vosto noj Serbii i zapadnoj Bolgarii snaží postihnú štruktúru a postavenie prechodných náreèí fungujúcich na hranici Srbska a Bulharska. Tieto náreèia sa doteraz nikdy neskúmali ako jeden objekt. Vždy ich skúmali osobitne dve dialektologické školy - srbská a bulharská, takže výsledky bádaní boli v mnohých prípadoch protireèivé. Rozpracovaný atlas ich opisuje ako jeden celok, èo umožòuje detailnejšiu lingvisticko-geografickú analýzu náreèového èlenenia prechodnej zóny vo vz ahu ku geografickej, politickej a etnickej diferenciácii. 174

O preberaní rumunských lexikálnych jednotiek do náreèí jazykov karpatského areálu hovorí G. P. Klepikovová v príspevku Izoglossy rumynskix zaimstvovanij v slavŠnskix dialektax karpatskogo areala Ð tipologi eskij aspekt. Zaèleòuje ich spolu s hungarizmami, slavizmami a inými do skupiny karpatizmov – špecifických jednotiek charakteristických pre väèšinu lexikálnych systémov jazykov v karpatskom priestore. Analyzuje 40 slov prevzatých z rumunèiny, ktoré sa vyskytujú v náreèiach slovanských jazykov a zis uje, že pôvodných rumunských elementov je v náreèiach málo. Väèšinou ide o slová do rumunèiny prevzaté z iných jazykov alebo o slová s nejasnou etymológiou. Z toho vyplýva, že rumunèina plnila funkciu sprostredkovate¾a. Lexémy diferencuje pod¾a toho, èi sú prítomné na celom slovanskom území, alebo ide o jednotky zafixované len v niektorých podzónach prípadne iba v jednom slovanskom jazyku. Využitie metódy kartografického spracovania náreèových informácií je plodné nielen v lingvistike, ale aj pri výskume tradiènej duchovnej kultúry. Príkladom sú štúdie A. A. Plotnikovovej (Qtnokul«turnaŠ leksika kak ob§ekt kartografirovaniŠ) a I. A. Sedakovovej (SvŠto noÐnovogodnŠŠ terminologiŠ i obrŠdnost« Bolgar v svete arealogii). Kartografické zachytenie termínov tradiènej kultúry pod¾a autorov pomáha systematizova materiál a umožòuje interpretova fakty v ich viazanosti na urèitý geografický priestor. Príspevky z oblasti etnológie uzatvárajú prvú èas zborníka. V druhej èasti sú publikované materiály, ktoré mali odznie na plánovanej konferencii s názvom Aktuálne problémy slovanskej lingvistickej geografie. Keïže sa konferencia neuskutoènila, autori z Ruska, Bieloruska a Slovenska dostali možnos prezentova pripravované štúdie v zborníku. O ïalšom spracovaní bohatého materiálu týkajúceho sa po¾ských náreèí z oblasti tzv. Kresov hovorí N. E. Ananjevová (O proekte Atlasa pol«skix govorov Belorussii, Litvy i Ukrainy). Doterajšie poznatky umožòujú stanovi všeobecné, základné znaky náreèí severovýchodného aj juhovýchodného regiónu Kresov a súèasne vyèleni niektoré špecifické prvky každého z nich. Pokraèovaním výskumov by pod¾a autorky mal by atlas, v ktorom budú kartograficky zachytené javy diferencujúce región. Odhalenie osobitostí v organizácii tematických a lexikálno-sémantických skupín slov je cie¾om príspevku K areal«noj interpretacii leksi eskix/slovoobrazovatel«nyx dialektnyx kart, ktorého autorkou je T. I. Vendinová. Za základný a prínosný spôsob štúdia lexiky považuje metódu, ktorá nie je založená na sledovaní jednotlivého slova, ale na opise ich vzájomných vz ahov. Takéto štúdium typov náreèových areálov otvára perspektívy na riešenie etymologických a v širšom chápaní etnolingvistických úloh. Lexike je venovaný aj príspevok L. V. Kurkinovej K probleme istoriko-geneti eskoj interpretacii leksi eskix izogloss, v ktorom autorka sleduje ako priestorová projekcia náreèových javov pomáha sledova budovanie náreèovej diferenciácie na teritóriu jedného jazyka, rodiny príbuzných jazykov i na hraniciach areálov, kde sa stretávajú odlišné jazykové systémy. Slovenská dialektológia je v zborníku zastúpená štúdiou Š. Liptáka o užských a sotáckych náreèiach (U½skie dialekty v aspekte me½§Šzykovyx otnoâenij). Cie¾om jeho práce je obráti pozornos na aktuálnu potrebu štúdia vz ahov sotáckych a užských dialektov k susedným ukrajinským náreèiam. Konfrontaène analyzuje akcentologickú situáciu v užských a ukrajinských (lemkovských) náreèiach. Publikácia je ukonèená dvomi krátkymi poh¾admi na problematiku lingvisticko-geografického štúdia náreèovej syntaxe (S. M. Prochorovová – Problemy Šzykovoj perexodnosti v svete sintaksieskix dannyx) a sémantiky (T. N. Lizanec – Lingvogeografi eskoe issledovanie dialektnoj semantiki). Zborník naèrtáva cestu, ktorou by sa slovanská dialektológia mala v budúcnosti ubera . Množstvo faktov zozbieraných za posledné desa roèia v jednotlivých slovanských krajinách treba konfrontova a získané poznatky syntetizova . Poh¾ady prezentované v zborníku obohacujú riešenie týchto aktuálnych problémov slovanskej lingvistickej geografie. Anita Murgašová 175

cxciii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV