Views
8 months ago

Leksikon_Licana

Balen BALEN, Šime,

Balen BALEN, Šime, publicist i politički djelatnik, (Jablanac, 7. II. 1912. – Karlovac, 16. III. 2004.). Osnovnu školu polazio je u Jablancu i Karlovcu, gdje je započeo niže razrede gimnazije, koje je završio u Rijeci. Ispit zrelosti položio je na sušačkoj Trgovačkoj akademiji 1930. i iste godine upisao Ekonomsko-komercijalnu visoku školu u Zagrebu. Sudjelovao je u aktivnostima mladeži protiv šestosiječanjske diktature, nakon čega je uhićen 1932. i u Ogulinu osuđen na godinu dana zatvora. Na ponovljenom procesu (25. – 29. I. 1933). Državni sud za zaštitu države u Beogradu osudio ga je na četiri godine tamnice (Sremska Mitrovica, Lepoglava, Maribor) kao hrvatskog nacionalnog revolucionara. U zatvoru je prihvatio ideje marksizma i komunizma, studirao na »crvenom sveučilištu« i postao članom Komunističke partije (1935). Radio je kao korektor u nekim zagrebačkim novinskim poduzećima. Potkraj 1936. ponovno je uhićen i 1938. protjeran iz Zagreba. Te je godine postao urednik gospodarske rubrike u Hrvatskom dnevniku, a početkom okupacije 1941. u Novom listu. Godine 1936., po zadatku PK KPJ za Hrvatsku, djelovao je na selu u okviru lijevog krila HSS-a. Od druge polovice 1940. bio je član Ćelije intelektualaca u Zagrebu, a u proljeće 1941. postao je član Vojnog komiteta za Zagreb. U kolovozu odlazi na oslobođeni teritorij, najprije u Drvar, potom kao partijski instruktor u Brinje, a od kraja 1941. do 1944. politički je komesar u nekoliko partizanskih jedinica. Bio je vijećnik AVNOJ-a, a u ZAVNOH-u član inicijativnog odbora te rukovoditelj Propagandnog odjela (1943.), a poslije i vijećnik. Po svršetku rata bio je član Privremene narodne skupštine Jugoslavije (1945.), delegacije u OUN (1946. – 1947.) i na zasjedanju UNESCO-a (1947.), a 1945. – 1947. predstavnik za tisak u jugoslavenskom poslanstvu u Washingtonu. Nakon povratka iz SAD-a postao je direktor Tanjuga. U vrijeme napada Informbiroa na KPJ (1948.) prestao je biti član partije. Radio je i dalje kao publicist, a 1962. postao je direktor Nakladnog zavoda Znanje u Zagrebu, gdje je i umirovljen (1966.). Primio je više odlikovanja i priznanja. Nositelj je partizanske spomenice 1941. Od đačkih dana svojim književnim prilozima surađivao je u raznim časopisima i publikacijama: Hrvatski borac (1928.), Hrvatski domobran (1928.), Naša sloga (1929., 1930.), Omladina (1929., 1930., 1930. – 1931.), Hrvatsko pravo (1930.), Jutarnji list (1931.), Koprive (1931.), Obzor (1931., 1937.), Zora (1931.), Seljačka misao (1937., 1939.), Primorje (1938.), Hrvatski dnevnik (1938. – 1940.), Hrvatski radnik (1939.), Božićnica (1940.), Slobodna misao (Toronto, 1940.). Više njegovih reportaža objavljeno je u zborniku Kako živi narod (Zagreb, 1938.). Tada se potpisivao šifrom -en i pseudonimima Maledicus, R. Mršić i F. Šegotić. Poslije rata tu vrstu priloga objavljivao je u Književnim novinama (1948.), Republici (1951., 1953., 1956., 1960., 1964.), Matici (1957., 1958., 1967.), Književnoj tribini (1959.), Kulturnom radniku (1959., 1962.), Telegramu (1964., 1967., 1969.), Kolu (1965., 1969., 1970.), Našim planinama (1976., 1978.) i Zadarskoj reviji (1977.), te u nekim dnevnim i tjednim listovima. Političke priloge i tekstove o novijoj političkoj povijesti naše zemlje počeo je za tamnovanja objavljivati u Zidnim novinama i listu Narodni 23

Balen front slobode (1935., 1936.), a potom u Seljačkoj misli (1937.), Političkom vjesniku (1940.), Gerilcu (1941.), Ličkom partizanu (1941.), Narodnom borcu (1942.), Riječi žene (1942.), Vjesniku (1943., 1945., 1979.), Matici (1953., 1954., 1955.), Dometima (1982.), te u više spomenica i zbornika. Za boravka u SAD-u surađivao je u listovima naših iseljenika: Zajedničar (Pittsburgh), Narodni list (New York) i dr. Pisao je o našim istaknutim iseljenicima i njihovim organizacijama (Matica, 1954., 1955., 1956.) i Matica, (Iseljenički kalendar, 1970.). Bavio se i uredničkim radom. Za boravka na robiji bio je s Otokarom Keršovanijem u uredništvu poluilegalnog lista Narodni front slobode (Sremska Mitrovica, 1935., 1936.), s N. Rubčićem, M. Franekićem i S. Kulenovićem pokrenuo je i uređivao antifašistički list za selo Seljačka misao (Zagreb, 1937., br. 1 – 20) i poslije zabrane, isti izdavači pokreću 1938. ediciju Seljačka knjižica i ilegalni list Izvještaj (1939.) te iste godine ponovno Seljačku misao. U travnju 1940. postao je član redakcije Političkog vjesnika (od 1941. Vjesnik radnog naroda). Ljeti iste godine radio je u redakciji novopokrenutog lista Gerilac u Drvaru. Potom je uređivao list Štaba grupe NOPO za Liku Lički partizan (1941., od 1942. Partizanski vjesnik). Godine 1943. ponovno je uređivao Vjesnik, a kao komesar 11. korpusa pokrenuo je i uređivao list Za domovinu (1944.). Poslije rata bio je u uredništvu lista Ministarstva privrede Lokalna privreda (1949. – 1951.). Pokrenuo je i uređivao časopis Matice iseljenika Hrvatska Matica (1951. – 1959.), Matičin iseljenički kalendar (1955. – 1959.) i ediciju Matičina knjižnica, a potom i list Zagrebačka panorama (1960. – 1962.). Izdavao je i samostalne publikacije, među njima i brošure: Staniša Opsenica (1944.), Bitka kod Gračaca (Crna Lokva, 1945.), Istra u narodnooslobodilačkoj borbi (Split, 1945.), O američkim seljacima-farmerima (Beograd, 1948.), Rodnoj grudi (Zagreb, 1951.), S. M. Selakovićem i I. Vrančićem izdao je priručni leksikon (Zagreb, 1967.). Memoarsko djelo Zapisi i zapamćenja izdao je samo djelomice. Objavio je više prijevoda djela američkih pisaca: E. Caldwell, Duhanski put (Zagreb, 1951.), Gradić Estherville (Zagreb, 1954.), Subotnje popodne i druge novele (Zagreb, 1960.), E. Hemingway, Kome zvono zvoni (Zagreb 1952. – 1975., 1979.); W. Faulkner, Svjetlo u augustu (Zagreb, 1953., 1964., Zagreb i Ljubljana 1977.), Izabrana djela, 1 – 9 (Zagreb, 1977.; F. Norris, Polip (Zagreb, 1955.), Crnačka poezija (Sarajevo, 1956.), Veliki Gatsby (Zagreb, 1959.); B. Franklin, Autobiografija (Zagreb, 1960.). DJELA: Robija, Zagreb, 1936. (s N. Rubčićem, P. Gregorićem i dr.) – Sovjetski zavez, Zagreb, 1940. – Lipovac, Zagreb, 1947. – Pavelić, Zagreb, 1952. – Jablanac (1179. – 1979.), Zagreb, 1979., Izgubljeni na Velebitu, Zagreb, 1980. LIT.: Osuda Frlana i drugova, Jutarnji list, 22 (1933.)7545, 5 – Nada Sremec: Iz partizanskog dvenika, Zagreb, 1945, 36, 105 – 107, 109. – A. I.: Šime Balen, »Lipovac« – Narodna armija, 3 (1947.) 154, 4. – Dane Lončar: Formiranje i rad NOO u kotaru Brinje 1941. – Lika u NOB-i 1948. Zbornik), Beograd 1963., 315 – 316, 318 – 319. – Slobodan Nešović: Prvo i drugo zasjedanje AVNOJa Zagreb 1963. – Todor Radošević: Vojno rukovodstvo ustanka u Lici- Lika u NOB 1941., Beograd, 1963., 580. – ZAVNOH 1943/I i 1944/II, Zagreb 1964. i 1970., Ivan Šibl: Ratni dnevnik, Zagreb, 1966., 354, 360. – Mladen Iveković: Hrvatska lijeva inteligencija 1918. – 1945., 1 i 2, Zagreb, 1970. – Mahmud Konjhodžić: Riječi istine, Zagreb, 1975., 34, 93, 95, 144. – Josip Broz Tito: Sabrana djela, 7 beograd, 1979., 82, 289. – Jefto Šašić: ravolucionar Martin Franekić, Novska, 1979., 14 – 15, 26, 29, 31, 35 – 37, 39 – 40. – Vladimir Blašković: Publikacija o Jablancu, Republika 36 (1980.)9, 914 – 915. – Mirko Peršen: Vjesnik 1940. – 1975., Zagreb, 1980., 13, 17 – 18, 69 – 71, 73. – Stjepan Vukušić: Jablanac Šime Balena u obzoru humanističkih tekstova o Podgorju, Senjski zbornik, 8 (1980.), 427 – 429. – Ivan Jelić: Komunistička partija Hrvatske 1937. – 1945., 1, Zagreb, 1981., 178 – 180, 2004., 274. M.R. BALEN, Vlasta, glumica i obnašateljica raznih kazališnih dužnosti, (Gospić, 14. VI. 1923. – Zagreb, 26. III. 2001.). Kći je dr. Mile Miškulina, odvjetnika, novinara i političara i Marije rođ. Grospić. U Zagrebu je pohađala osnovnu školu i žensku realnu gimnaziju kod Sestara milosrdnica i maturirala 1942. Glumačku školu pri HNK pohađala je od 1942. do 1944. i glumila u školskim predstavama, a onda 24

 • Page 1 and 2: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • Page 3 and 4: Edicija: Prilozi za povijest Like K
 • Page 6: Suradnici Suradnici A.B. A.T. D.M.
 • Page 9 and 10: Popis kratica NDH Nezavisna Država
 • Page 11 and 12: Predgovor Bežena, bit će kasnije
 • Page 13 and 14: Aleksić u Karlovcu, kako njegov ot
 • Page 15 and 16: Anić FAO (Food and Agriculture Org
 • Page 17 and 18: Aralica (25. XI. 1966.). Jugoslaven
 • Page 19 and 20: Asić opet u Berlinu. Proglašenjem
 • Page 21 and 22: Bach pukovniji da ga je zapovjedni
 • Page 23: Balać trgovine pijeskom i kamenom.
 • Page 27 and 28: Balenović Sveučilišta u Zagrebu.
 • Page 29 and 30: Barković pod naslovom Pjesme o slo
 • Page 31 and 32: Benac BENAC, Josip, svećenik i pis
 • Page 33 and 34: Berislavić hrvatske književnosti
 • Page 35 and 36: Bežen je puta bio izabran za prode
 • Page 37 and 38: Bežen državni registar znanosti,
 • Page 39 and 40: Bićanić LIT.: A. Tomljenović: Ra
 • Page 41 and 42: Biljan 1991. Marulić, God. XXV. Br
 • Page 43 and 44: Blažević Nehaja, Zagreb, 1995. -
 • Page 45 and 46: Bobinac narodnooslobodilačkog rata
 • Page 47 and 48: Bogdanović postrojbi koje su u ruj
 • Page 49 and 50: Borna 16. do 20. stoljeća. Od poč
 • Page 51 and 52: Borojević svoje krajeve da se prip
 • Page 53 and 54: Božičević posljednjih petnaestak
 • Page 55 and 56: Brixy - 155/1974. - Cerovačke peć
 • Page 57 and 58: Brkljačić BRKLJAČIĆ, Karlo (Kac
 • Page 59 and 60: Brkljačić zavičaju. U rujnu 1991
 • Page 61 and 62: Broz postoje brojna nagađanja. Nav
 • Page 63 and 64: Budak samostalnu i nezavisnu hrvats
 • Page 65 and 66: Budak Križanić, Zagreb, 1938. - N
 • Page 67 and 68: Budisavljević DJELA: S ličke grud
 • Page 69 and 70: Bujanović češće uhićivana. Kon
 • Page 71 and 72: Cividini Od 1902. postao je član H
 • Page 73 and 74: Čanić Čanić. Vojnik, 4(1944) 9,
 • Page 75 and 76:

  Čolić krajina, Zagreb, 1890. - L.

 • Page 77 and 78:

  Čorak reprezentativac bivše Jugos

 • Page 79 and 80:

  Čuljat je izdavač Zborno područj

 • Page 81 and 82:

  Ćopić Ć ĆOPIĆ, Branko, pjesnik

 • Page 83 and 84:

  Derenčin izaslanstva u pregovorima

 • Page 85 and 86:

  Derossi pjesama - Zir Zlatka Tomič

 • Page 87 and 88:

  Devčić (Slavonische Presse, 1893;

 • Page 89 and 90:

  Diklić DIKLIĆ, Arsen, književnik

 • Page 91 and 92:

  Dogan leksikon, Poznate ličnosti s

 • Page 93 and 94:

  Došen politička je platforma prot

 • Page 95 and 96:

  Došenović čovika djelom Jeka pla

 • Page 97 and 98:

  Draženović Beogradu. Radio kao sl

 • Page 99 and 100:

  Eržišnik - blažević Slavkom Kva

 • Page 101 and 102:

  Fajdetić F FAJDETIĆ, Vladimir, mu

 • Page 103 and 104:

  Filip Katoličku crkvu. Ono što je

 • Page 105 and 106:

  Filipović krune 2. reda. Iste je g

 • Page 107 and 108:

  Filipović str 308 - 309 - Josip ba

 • Page 109 and 110:

  Francetić uhićen i protjeran iz Z

 • Page 111 and 112:

  Fras balkanskog poluostrva na osvit

 • Page 113 and 114:

  Frković likom Blaža Lorkovića 19

 • Page 115 and 116:

  Frković - 211. - Vitez Ivica Frkov

 • Page 117 and 118:

  Frković pravi identitet pa je oslo

 • Page 119 and 120:

  Gavez struke, kao i Nagrada za živ

 • Page 121 and 122:

  Glavaš krajem, a surađivala je u

 • Page 123 and 124:

  Golac i Starčevićevu župu i Star

 • Page 125 and 126:

  Grbić srce, dobivši za solističk

 • Page 127 and 128:

  Grivičić živio je pustolovno: pr

 • Page 129 and 130:

  Grospić ili društava te držao po

 • Page 131 and 132:

  Hećimović-Seselja upoznao je Evit

 • Page 133 and 134:

  Horvat deklaraciji na proizvodu. Sp

 • Page 135 and 136:

  Ilić (Transformatori Osnove elektr

 • Page 137 and 138:

  Ivezić kamenu, 1959.). Posebice se

 • Page 139 and 140:

  Jamnicki sufijskog derviša i moći

 • Page 141 and 142:

  Japunčić Tomljenović i Milan Jap

 • Page 143 and 144:

  Javorović tehničku kulturu Hrvats

 • Page 145 and 146:

  Jemeršić Masovnom pokretu, bio is

 • Page 147 and 148:

  Kapš Like u kolovozu 1941. potpisa

 • Page 149 and 150:

  Karakaš osam knjiga dvadesetero au

 • Page 151 and 152:

  Karlić Edip, 2002.). Izniman je i

 • Page 153 and 154:

  Karlović KARLOVIĆ, Ivan, hrvatski

 • Page 155 and 156:

  Kasumović LIT.: V.Jagić, Hrvatske

 • Page 157 and 158:

  Klobučar Budimpešti. Prema ugovor

 • Page 159 and 160:

  Knežević supruge Uršule s kojom

 • Page 161 and 162:

  Knežić 1832 (prikaz na slici F. A

 • Page 163 and 164:

  Kokotović i akvarelu krajolike, ve

 • Page 165 and 166:

  Komar od 1.000 din. Bio je gospićk

 • Page 167 and 168:

  Kosović KOSOVIĆ, Bogoslav, šumar

 • Page 169 and 170:

  Kovačević dijete, odnosno kao osa

 • Page 171 and 172:

  Kovačević zabrane njena rada. Nak

 • Page 173 and 174:

  Kovačević elektrotehnike kod nas.

 • Page 175 and 176:

  Kovačević Lički zbornik I. (IV.)

 • Page 177 and 178:

  Kovačević matematike, fizike i ke

 • Page 179 and 180:

  Kraljević visoki državni činovni

 • Page 181 and 182:

  Kreković gradove. Svoje je crteže

 • Page 183 and 184:

  Krišković kao njegova supruga, um

 • Page 185 and 186:

  Krmpotić anatoma Hrvatske, Članic

 • Page 187 and 188:

  Kukec (1981. - 1985.) u Zagrebu. Is

 • Page 189 and 190:

  Kurelac sastavljač političkih tek

 • Page 191 and 192:

  Lasman LASMAN, Franjo, svećenik i

 • Page 193 and 194:

  Laudon zemljama i u rusko-turskom r

 • Page 195 and 196:

  Lovinčić Matice hrvatske u Gospi

 • Page 197 and 198:

  Maksimović narodnih pjesama suprot

 • Page 199 and 200:

  Maruta izrazom, bez klišeja, posve

 • Page 201 and 202:

  Maštrović skiciranje. Skice, stud

 • Page 203 and 204:

  Matijević je prijam u djelatni sta

 • Page 205 and 206:

  Medarić Osijek, 2000.; Janjevo: se

 • Page 207 and 208:

  Medić kontroverzna, iako darovita,

 • Page 209 and 210:

  Milković MILKOVIĆ, Ante, gospodar

 • Page 211 and 212:

  Miškulin Hrvatska žena zastupane

 • Page 213 and 214:

  Murković da bi neki drugi biskup u

 • Page 215 and 216:

  Njegovan 1942. bio je župan Velike

 • Page 217 and 218:

  Opsenica stotinjak boraca, od kojih

 • Page 219 and 220:

  Orešković potrazi za poslom. Radi

 • Page 221 and 222:

  Orišković ORIŠKOVIĆ, Mate, proz

 • Page 223 and 224:

  Pavelić Starčevićeve stranke pra

 • Page 225 and 226:

  Pavić-fajdić nacionalističkih li

 • Page 227 and 228:

  Pavlišić objavili: tri broja Žup

 • Page 229 and 230:

  Pavlović Plitvice, Konj i kola, Ve

 • Page 231 and 232:

  Pejnović - 1969., 573. - Bibliogra

 • Page 233 and 234:

  Pejnović PEJNOVIĆ, Kata, jugoslav

 • Page 235 and 236:

  Perković objavljivanja zbirke, pos

 • Page 237 and 238:

  Petrović pecija obrazovanjem, ali

 • Page 239 and 240:

  Petry vrijeme postojanja bivše SFR

 • Page 241 and 242:

  Posavec u Lici zdušno je radila na

 • Page 243 and 244:

  Pribina kršu. Bio je istinski ljub

 • Page 245 and 246:

  Prica DJELA: Plitvička rapsodija,

 • Page 247 and 248:

  Prpić među kojima su posebno vrij

 • Page 249 and 250:

  Rosandić znanstvenik. Na Veterinar

 • Page 251 and 252:

  Rosandić školi, Zagreb, 1976. - R

 • Page 253 and 254:

  Rukavina Naše planine, Hrvatski pl

 • Page 255 and 256:

  Rukavina kojom su jačane obrambene

 • Page 257 and 258:

  Rukavina Kakvu je ulogu u svemu tom

 • Page 259 and 260:

  Rupčić studij. Godine 1906. otvor

 • Page 261 and 262:

  Sarkotić spravi za fino pročišć

 • Page 263 and 264:

  Serdar čime je predvidio elektroma

 • Page 265 and 266:

  Sertić koreograf, Hrvatsko narodno

 • Page 267 and 268:

  Sertić položaje i tako spriječit

 • Page 269 and 270:

  Starčević predtursko doba bila cr

 • Page 271 and 272:

  Starčević Austrijom i Mađarskom.

 • Page 273 and 274:

  Starčević kardinala Stepinca u cr

 • Page 275 and 276:

  Starčević je časopise Hrvatska m

 • Page 277 and 278:

  Starčević Tridesetak godina posli

 • Page 279 and 280:

  Stöhr porodica Zrinsko- Frankopans

 • Page 281 and 282:

  Sudar Domovinskog rata vratio se u

 • Page 283 and 284:

  Šarić Š ŠARIĆ, Ivan, arheolog,

 • Page 285 and 286:

  Šikić (nestručno) predaje i engl

 • Page 287 and 288:

  Šimić film bio završen, organizi

 • Page 289 and 290:

  Šnjarić likovno opisivao oblikuju

 • Page 291 and 292:

  Šulentić objavljivanih u Lovačko

 • Page 293 and 294:

  Tadić rado je slikao djecu i izrad

 • Page 295 and 296:

  Tiljak poziv gradonačelnika Ambru

 • Page 297 and 298:

  Tomičić LIT.: Enciklopedija Jugos

 • Page 299 and 300:

  Tomičić TOMIČIĆ, Stjepan, usta

 • Page 301 and 302:

  Tomljenović Velebitskog primorja (

 • Page 303 and 304:

  Tomljenović Iz moga seoca. Iako ga

 • Page 305 and 306:

  Trgovčević luminokinetičke insta

 • Page 307 and 308:

  Trstenjak Like i Krbave, Nastavni v

 • Page 309 and 310:

  Turić i vrlo emocionalne žene, ž

 • Page 311 and 312:

  Turić suvremene gospodarske prilik

 • Page 313 and 314:

  Turić dječjeg opusa najznačajnij

 • Page 315 and 316:

  Uzelac vodu neophodnu tadašnjim pa

 • Page 317 and 318:

  Varićak i francuskim znanstvenim p

 • Page 319 and 320:

  Varićak DJELA: Niz znanstvenih ras

 • Page 321 and 322:

  Varićak - keranović je Hrvatsku u

 • Page 323 and 324:

  Vouk VOUK, Velimir, kemičar, (Gosp

 • Page 325 and 326:

  Vrban boravak u Krasnodaru (Rusija)

 • Page 327 and 328:

  Vukelić a zalagao se i za moderniz

 • Page 329 and 330:

  Vukelić šest godina. Školovao se

 • Page 331 and 332:

  Vuković vrlo omiljen i popularan l

 • Page 333 and 334:

  Vuković mornari se svrstavaju po n

 • Page 335 and 336:

  Vuksan i zapisnički preuzeo, u sve

 • Page 337 and 338:

  Žagar i prosrpsku ideju. Snažno j