Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Запис на звук за видеоклип Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип. 1 [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка. Съдържание On (Включен) Записва звук (стерео). Off (Изключен) Забележка Не записва звук. • Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата също ще се запишат. Търсене по примерни изображения 108 BG

Настройки за левия бутон Задава функции за левия бутон на контролния диск. Съдържание 1 [Menu] t [Setup] t [Left Key Setting] t желана настройка. Shoot Mode (Режим на запис) Shoot. Tips (Съвети за записа) Търсене по примерни изображения Drive Mode (Режим на запис) AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус) Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране) Търсене в менюто Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране) Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране) ISO White Balance (Баланс на бялото) Азбучен указател Metering Mode (Режим на измерване) DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR) Creative Style (Креативен стил) Flash Mode (Режим на работа със светкавицата) Flash Compensation (Компенсация на светкавицата) MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране) Not set (Без настройка) Забележки • Функцията, която е зададена за левия бутон на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure]. • [MF Assist] работи, само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus]. Когато изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и след като автоматично регулирате фокуса. 109 BG