Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Technické údaje

Technické údaje (pokračovanie) Všeobecne Napájanie Jednosmerné (DC) 7,2 V (akumulátor) Jednosmerné (DC) 8,4 V (AC adaptér) Priemerná spotreba (príkon) Počas snímania cez hľadáčik so štandardnou úrovňou jasu: 4,9 W Počas snímania cez LCD monitor so štandardnou úrovňou jasu: 5,0 W Prevádzková teplota 0°C až + 40°C Skladovacia teplota -20°C až + 60°C Rozmery (cca) 76 × 89 × 165 mm (š/v/h) vrátane prečnievajúcich častí 76 × 89 × 165 mm (š/v/h) vrátane prečnievajúcich častí, akumulátora NP-FM50 Hmotnosť (cca) 660 g, len samotné zariadenie 740 g, vrátane akumulátora NP-FM50 adisku Dodávané príslušenstvo Pozri str. 25. Rozmery (cca) 56 × 31 × 100 mm (š/v/h) okrem prečnievajúcich častí Hmotnosť (cca) 190 g, bez sieťovej šnúry * Ďalšie technické údaje pozri na štítku na AC adaptéri. Nabíjateľný akumulátor (NP-FM50) Maximálne výstupné napätie Jednosmerné (DC) 8,4 V Výstupné napätie Jednosmerné (DC) 7,2 V Kapacita 8,5 Wh (1 180 mAh) Rozmery (cca) 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (š/v/h) Hmotnosť (cca) 76 g Prevádzková teplota 0°C až + 40°C Typ Li-Ion (Lítium iónový) Právo na zmeny vyhradené. AC adaptér AC-L15A Napájanie AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Prúdové zaťaženie 0,35 – 0,18 A Príkon 18 W Výstupné napätie Jednosmerné (DC) 8,4 V* Prevádzková teplota 0°C až + 40°C Skladovacia teplota -20°C až + 60°C 136

Ďalšie informácie Obchodné značky • “Handycam” a“ ” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation. • “AVCHD” a logotyp “AVCHD” sú obchodné značky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation. • “Memory Stick”, “ ”, “Memory Stick Duo”, “ ”, “Memory Stick PRO Duo”, “ ”, “MagicGate”, “ ”, “MagicGate Memory Stick” a “MagicGate Memory Stick Duo” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation. • “InfoLITHIUM” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. • Microsoft, Windows a Windows Media sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti U.S. Microsoft Corporation v USA a ostatných krajinách. • Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc v USA a ostatných krajinách. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC. • Pentium je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Intel Corporation. Všetky ostatné spomenuté názvy produktov môžu byť obchodnými značkami alebo ochrannými známkami príslušných spoločností. Označenia a “®” však nie sú v tomto návode vždy uvádzané. Poznámky k licencii AKÉKOĽVEK INÉ NEŽ OSOBNÉ POUŽ ITIE TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM, KTORÝ NIE JE V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-2 PRE KÓDOVANIE VIDEO INFORMÁCIÍ PRE KOMPRIMOVANÉ MÉDIÁ JE ZAKÁZANÉ BEZ UDELENIA LICENCIE NA ZÁKLAD PLATNÝCH PATENTOV V SFÉRE PATENTOVÉHO PORTFÓLIA MPEG-2. DANÚ LICENCIU MÔŽ E UDELIŤ SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ LICENCIOU PATENTU NA ZOBRAZOVANIE SÚBOROV AVC LEN PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽ ÍVANIE PRE (i) KÓDOVANIE VIDEO SÚBOROV V SÚLADE SO Š TANDARDOM PRE ZOBRAZOVANIE SÚBOROV AVC (“AVC VIDEO”) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEO SÚBOROV AVC KÓDOVANÝ CH UŽ ÍVATEĽOM PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITE A/ ALEBO ZÍSKANÝ CH OD POSKYTOVATEĽA LICENCIE NA VYTVORENIE VIDEO SÚBOROV AVC. NA Ž IADNE INÉ POUŽ ÍVANIE SA LICENCIA NEVYDÁVA ANI NEVZŤAHUJE. ĎALŠ IE INFORMÁCIE MÔŽ ETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRI 137