Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Vytvorenie Playlistu

Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) (pokračovanie) 5 Stlačte t [YES] t . Súčasné pridanie všetkých pohyblivých záznamov na disku v Playliste V kroku 3 stlačte [ ADD ALL] t [YES] t [YES] t . b Poznámky • Počas editovania Playlistu nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér. Môžete poškodiť disk. z Rady • Do Playlistu môžete pridať maximálne 999 pohyblivých záznamov. • Pohyblivý záznam môžete pridať počas jeho zobrazenia pomocou [ ADD] v (OPTION). Prehrávanie Playlistu Do kamkordéra vložte disk s pridaným Playlistom. 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 3 Zatlačte na scénu, od ktorej chcete spustiť prehrávanie. Playlist sa prehráva od zvolenej scény až do konca, potom sa obnoví zobrazenie Playlist. Vymazanie neželaných scén z Playlistu 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT]. 3 Stlačte [ERASE]. 4 Zvoľte scénu, ktorú chcete vymazať z Playlistu. 2 Stlačte (VIEW IMAGES) t [PLAYLIST]. Zvolená scéna sa označí značkou . Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. 5 Stlačte t [YES] t . 58

Editovanie Vymazanie všetkých scén z Playlistu naraz V kroku 3 stlačte [ERASE ALL] t [YES] t [YES] t . 6 Pomocou [T]/[t] zvoľte cieľové umiestnenie. z Rady • Vymazanie scén z Playlistu nemá žiadny vplyv na originálne scény. Zmena poradia v Playliste 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT]. 3 Stlačte [MOVE]. Lišta cieľovej pozície Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. 7 Stlačte t [YES] t . z Rady • Ak zvolíte viacero scén, scény sa presunú podľa poradia zobrazeného v Playliste. 4 Zvoľte scénu, ktorú chcete presunúť. Rozdelenie pohyblivého záznamu v Playliste 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). Zvolená scéna sa označí značkou . Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. 5 Stlačte . 2 Stlačte (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT]. 3 Stlačte [DIVIDE]. 4 Zvoľte scénu, ktorú chcete rozdeliť. Spustí sa prehrávanie zvolenej scény. Pokračovanie , 59