Views
2 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 6: Vloženie

Krok 6: Vloženie disku/karty “Memory Stick Duo” (pokračovanie) 5 Ak používate DVD-RW/DVD+RW disk, stlačte [Use DISC SELECT GUIDE]. Ak zvolíte kvalitu SD (štandardné rozlíšenie) • Ak používate DVD-RW disk, režim záznamu [VIDEO] alebo [VR] sa priradí automaticky (str. 17). • Ak používate DVD+RW disk, zvoľte pomer strán [16:9 WIDE] alebo [4:3]. Vybratie disku Postupom z krokov 1 a 2 otvorte kryt priestoru pre disk a vyberte disk. 6 Stlačte [Record HD (high definition) images.]. Stlačte [Record SD (standard definition) images.], ak chcete snímať záznam v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Zobrazované položky sa líšia v závislosti od stavu kamkordéra alebo typu vloženého disku. b Poznámky • Kvalitu (HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie)) nie je možné zmeniť uprostred disku. • Podrobnosti o kvalite (HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie)) pozri na str. 14. 7 Na monitore stlačte želanú voľbu. Disk sa naformátuje podľa zvolenej kvality záznamu a režimu. Po dokončení formátovania môžete snímať na disk. b Poznámky • Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru pre disk dávajte pozor, aby ste neprekážali operácii rukou ani inými objektmi atď. Posuňte popruh na spodnú časť kamkordéra a otvorte alebo zatvorte kryt priestoru pre disk. • Ak sa pri zatváraní krytu priestoru pre disk pricvakne popruh, kamkordér sa môže pokaziť. • Nedotýkajte sa strany pre záznam ani snímacej šošovky (str. 133). Pri používaní obojstranných diskov dávajte pozor, aby ste ho neznečistili odtlačkami prstov. • Ak zatvoríte kryt priestoru pre disk, keď je disk vložený nesprávne, môžete poškodiť kamkordér. • Počas formátovania neodpájajte zdroje napájania. • Kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom: – Ak kontrolka ACCESS svieti. – Ak kontrolka ACCESS bliká. – Ak je na LCD monitore zobrazené hlásenie [DISC ACCESS] alebo [PREPARING TO OPEN]. • Vybratie disku môže v závislosti od typu a stavu disku alebo záznamu trvať určitý čas. • Vybratie disku môže trvať až 10 minút, ak je disk poškodený alebo znečistený odtlačkami prstov atď. V takomto prípade sa môže disk aj poškodiť. 34 z Rady • Disk je možné vybrať aj vtedy, keď je kamkordér vypnutý. Musí však byť napájaný. Proces sprístupňovania disku (krok 4) sa však nezačne. • Vymazanie záznamov z DVD-RW/DVD+RW za účelom jeho opätovného používania na nové snímanie pozri v časti “Vymazanie všetkých scén z disku (Formátovanie)” na str. 72.

Začíname • Správny disk vám pomôže zvoliť položka [DISC SELECT GUIDE] v HOME MENU (str. 71). Pamäťová karta “Memory Stick Duo” V kamkordéri môžete používať len karty “Memory Stick Duo” s označením alebo (str. 128). 1 Otvorte LCD panel. b Poznámky • Ak svieti alebo bliká kontrolka prístupu, kamkordér načítava údaje z karty “Memory Stick Duo”, alebo na ňu údaje ukladá. Nikdy netraste ani neudierajte kamkordérom. Nevypínajte napájanie, nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”, ani nevyberajte akumulátor. V opačnom prípade môže dôjsť k strate obrazových údajov. • Ak vkladáte kartu “Memory Stick Duo” do slotu nasilu naopak, môžete poškodiť kartu “Memory Stick Duo”, slot pre kartu “Memory Stick Duo”, prípadne môže dôjsť k poškodeniu záznamu na karte. • Pri vkladaní/vyberaní karty “Memory Stick Duo” dávajte pozor, aby karta nevyskočila a nespadla. z Rady • Dostupný počet záberov sa môže odlišovať v závislosti od nastavenia kvality a veľkosti. Podrobnosti pozri na str. 81. 2 Pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” vkladajte do slotu pre kartu správnym smerom tak, aby zacvakla. Kontrolka prístupu (“Memory Stick Duo”) Vybratie pamäťovej karty “Memory Stick Duo” Odklopte LCD panel a jemne jedenkrát zatlačte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”. 35