Views
2 months ago

Lecture MPC131 2018

À.

À. Ïðîöåññîðûí ¿íäýñ Á. CPU & Main memory Â. Êîìïüþòåðèéí ºãºãäºë & ïðîãðàìì õýðõýí ä¿ðñëýãäýõ âý? Ã. Ìèêðîêîìïüþòåðèéí ñèñòåìèéí íýãæ¿¿ä À. Ïðîöåññîðûí ¿íäýñ Êîìïüþòåð íü àíõëàí âàêóì õîîëîéã àøèãëàäàã áàéñíàà òðàíçèñòîðûã õýðýãëýäýã áîëñîí. Õàìãèéí ñ¿¿ëä áèäíèé îäîîãèéí õýðýãëýäýã èíòåãðàëü÷ëàãäñàí õýëõýý áóþó ìèêðîñõåì, ÷èï àøèãëàõ áîëæýý. Ìèêðîêîìïüþòåð, ìèêðîïðîöåññîð íü ìèêðî÷èïýýñ á¿ðäýíý. Òåëåâèç, óòñàíä õýðýãëýäýã ìèêðîêîíòðîëë¸ð íü ìºí ìèêðî÷èïèéã àøèãëàíà. Àíõ òåëåâèç íü 45 pounds áàéñàí áîë ºíºº ¿åä 6.2 óíö Taperecoder 35 pound Âèäåî êàìåð 18.8 pound Êîìïüþòåð 24 pound 3.5 óíö 18 óíö 1 óíö Âàêóì õîîëîé-> Transistor-> Ìèêðî÷èï Äýýð ¿åä ðàäèîíóóä æèæèí ãýðëèéí ÷èéäýíãèéí õýìæýýòýé õóðö ãýðýëòäýã óòàñ á¿õèé âàêóìæñàí ýëåêòðîí õîîëîéã ýëåêòðîí óðñãàëûã õÿíàõàä àøèãëàäàã áàéæýý. ENIAC òºðëèéí êîìïüþòåð íü ýäãýýð õîîëîéã 18000-ã switch-èéí ¿¿ðýã ã¿éöýòã¿¿ëýõ çîðèëãîîð àøèãëàæ áàéâ. Õàðàìñàëòàé íü 7 ìèíóò òóòàìä õîîëîé íü øàòàæ ýâäýðäýã áàéâ. Òýãýõýýð ýâäðýëèéã ñîëèõ ãýõ ìýò äîð õàÿæ 15 ìèí çàðöóóëàãäàæ áàéãàà íü òîîöîîëîõ ïðîöåññ ã¿éöýòãýõýä íýëýýä òºâºãòýé áàéâ. (ENIAC íü 1500 ôóò òàëáàéòàé, 30òîí æèòýé áàéæýý). Òðàíçèñòîð ãàðñíààð á¿õíèéã ýðã¿¿ëýâ. Òðàíçèñòîð íü “on” áà “off” ãýñýí ¿éëäëèéã õýäýí àðâàí ñàÿàð ã¿éöýòãýæ ÷àäàõ íèìãýí öàõèëãààí óíòðààëãà þì. Òðàíçèñòîð íü ýëåêòðîíûã ðåçèñòîðîîð ºíãºð¿¿ëýõ áºãººä ýíý íü öàõèëãààí ã¿éäëèéã ýñýðã¿¿öýõ ìàòåðèàëààð õèéãäýíý. Òðàíçèñòîð íü ëîãèê ãàðöûã á¿ðä¿¿ëýõ áºãººä ãàðö íü õýëõýýã ¿¿ñãýíý. Ýëåêòðîí ñèñòåì äýõ òîäîðõîé ôóíêöóóäûã ã¿éöýòãýõ ýëåêòðîí á¿ðýëäýõ¿¿í¿¿äèéí áàãö áîëîõ ýëåêòðîí çàìûã õýëõýý ãýíý. Ýíýõ¿¿ õýëõýý íü CPU ìýòèéí ëîãèê òºõººðºìæèéã áèé áîëãîíî. Àíõíû òðàíçèñòîðóóä âàêóì õîîëîéíîîñ 100 äàõèí áàãà, õàëààõ õóãàöàà øààðäëàãàã¿é, áàãà ýíåðãè çàðöóóëäàã, àðàé õóðäàí íàéäâàðòàé áàéâ. 1960 îí ãýõýä òðàíçèñòîð íü õàãàñ ñì òàëáàéòàé áîëîâ. Îð÷èí ¿åä 3 ñàÿ òðàíçèñòîð åð人 õàãàñ ñì òàëáàéä áàãòàõ áîëîâ. ªíºº ¿åä òðàíçèñòîð íü åð人 ìèêðîñõåìèéí íýã õýñýã áîëñîí áàéíà. Ýíä ýëåêòðîí õýëõýý, çàì, òðàíçèñòîðîî îðóóëààä íýã êîìïüþòåðò áàãòààõ áîëæýý. Õàðèí èõýâ÷ëýí ¿¿íèéã ñèëèêîíîí ìàòåðèàëààð ¿éëäâýðëýõ áîëîâ. Èíòåãðàë ñõåìèéã õèéæ áóé òåõíîëîãèéã solid-state technology áóþó ýëåêòðîí õàòóó ìàòåðèàëààð äàìæèí ºíãºð÷ áàéíà ãýñýí ¿ã þì. ªºðººð õýëáýë ýëåêòðîí íü âàêóìààð ºíãºðºõ áóñ õàòóó ìàòåðèàëààð óðñàíà ãýñýí ¿ã.

Ñèëèêîí ãýæ þó âý? ßàãààä çààâàë ñßèëèêîíûã õýðýãëýæ áàéíà âý? Ñèëèêîíûã øîðîî áà ýëñíýýñ ãàðãàæ àâ÷ýý. Ýíý íü çºâõºí õÿìä òºñºð áîëãîõ òºäèéã¿é õàãàñ äàìæóóëàã÷ þì. Õàãàñ äàìæóóëàã÷ ãýäýã íü öàõèëãààíûã äàìæóóëàã÷, äàìæèõã¿é ìàòåðèàëûí çàâñðûí ìàòåðèàë þì. Æ: äàìæóóëàã÷ ìàòåðèàëä çýñ îðíî. Äàìæóóëàã÷ áèø ìàòåðèàëä ïëàñòèê îðíî. Ñèëèêîí äýýð äàìæóóëàã÷ ìåòàëëûã ñóóðèëóóëñíààð èíòåãðàë ñõåìèéí ýëåêòðîí õýëõýý ¿¿ñíý. Õýðõýí èéì ¿ë ¿çýãäýì õýëõýý íü ñèëèêîí äýýð ñóóæ áàéíà âý? ¯¿íèéã äàðààõ 6 ç¿éëýýð òàéëáàðëàÿ. 1. Öàõèëãààí õýëõýýíèé çóðãèéã õýäýí çóó äàõèí áàãàñãàõ º÷¿¿õýí æèæèã õýìæýýíä îðóóëàõ 2. Ýíýõ¿¿ áàãàñãàñàí çóðãàà îëîí äàõèí õóâèëàõ 3. Õýëõýýíèé õóâèëàãäñàí õ¿ñíýãò íü ñèëèêîí õàëüñàí äýýð áóóëãàãäàíà. 4. Ñèëèêîíû äýýð áîëîí äîîð ãàäàðãóóä õýëõýýí¿¿ä áàéðëóóëàõ áºãººä ¿¿íèéã multilayer curcuit ãýíý. 5. Äàðàà íü àâòîìàò õýð÷èã÷ ìàøèí íü ºðìºíöðèéã ñàëàíãèä 1 ñì òàëáàéòàé õàãàñ ìì çóçààí õýìæýýòýé ÷èï¿¿äýä òàñàëíà. Ìèêðî÷èï ãýäýã íü îëîí ñàÿ ýëåêòðîí ñõåì¿¿äèéã àãóóëñàí ñèëèêîí íèìãýí ÿëòñûã õýëíý. 8 èí÷èéí ñèëèêîí ÿëòàñ íü 300 ÷èïèéã àãóóëàõ áºãººä ÷èï á¿ð íü îéðîëöîîãîîð 5.5 ñàÿ òðàíçèñòîðûã àãóóëíà. 6. Òåñò õèéñíèé äàðàà ìåòàë ç¿¿, õàìãààëàëòûí õ¿ðýýã ñóóëãàõ áºãººä óã ç¿¿ãýýð áóñàä ýëåêòðîí òºõººðºìæòýé õîëáîõ õîëáîîñûã õàíãàíà. ×èï ¿éëäâýðëýë íü öýâýð îð÷èíã øààðäàõ áà àæèëëàãñàä òóñãàé çîðèóëàëòûí õóâöàñ ºìñºíº. Ìèêðî÷èïèéí îëîí òºðºë áàéäàã. ¯¿íä: ìèêðîïðîöåññîð, ñàíàõ îé, ëîãèê, õîëáîîíóóä ãðàôèê,ìàèåìàòèê ïðîöåññîðûí ÷èï¿¿ä. ¯¿íýýñ õàìãèéí ÷óõàë íü ìèêðîïðîöåññîðèéí ÷èï þì. Ìèêðîïðîöåññîð íü êîìïüþòåðèéí ïðîöåññîðûí áàãàñãàñàí õýëõýý áºãººä ºãºãäëèéã ìýäýýëýë ¿ð¿¿ áîëîâñðóóëàõ õýñýã þì. Êîìïüþòåðýýñ áóñàä ç¿éëñò õýðýãëýæ áóé ìèêðîïðîöåññîðûí ìèêðîêîíòðîëë¸ð ãýæ íýðëýäýã. Á. CPU & Main Memory CPU Компьютер болгон CPU chip буюу микропроцессортой байдаг. Микропроцессор нь компьютерийн тархи нь юм. Микропроцессорыг Intel болон Motorola фирмїїд їйлдвэрлэдэг. Єндєр хурд шаардагддаг сервер компьютерт RISC чипийг ашигладаг. IBM тєрлийн болон IBM компьютертэй зохицохуйц Compaq, Dell, Gateway, Toshiba зэрэг компьютерїїд Intel чипийг ашигладаг бол Apple Macintosh тєрлийн компьютерїїд Motorola чипийг хэрэглэдэг. RISC (Reduced Insruction Set Computing) чиптэй компьютер нь ердийн компьютерээс 10 дахин хурдтай тул Sun Microsystem, Hewlett-Packard болон Digital Equipment (DEC) зэрэг Workstation буюу хурд их шаардагдсан компьютерт ашигладаг байв.

 • Page 1 and 2: Мэдээллийн техноло
 • Page 3 and 4: Лекц ¹1 ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÉ
 • Page 5 and 6: трансистор буюу (Thin
 • Page 7 and 8: Hewlett-Packard компани єн
 • Page 9: Hardware буюу техник ха
 • Page 13 and 14: 1. Áîëîâñðóóëàõ ºãº
 • Page 15 and 16: Â. Êîìïüþòåðò ºãºãä
 • Page 17 and 18: UPS: unitinterruptible power suply:
 • Page 19 and 20: Setup программ руу ор
 • Page 21 and 22: гаралтын порттой. Є
 • Page 23 and 24: Parallel ports: íýãýí çýðý
 • Page 25 and 26: 3. Äðàéâåðèéí õýëõý
 • Page 27 and 28: HD (Hard disk) Хатуу диск
 • Page 29 and 30: Removable hard-disks or cartridge s
 • Page 31: Компактдискньбїрэ
 • Page 34 and 35: ÈÍÒÅÐÍÅÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ
 • Page 36 and 37: ÈÍÒÅÐÍÅÒ Èíòåðíåòè
 • Page 38 and 39: Èíòåðíåò àøèãëàñíà
 • Page 40 and 41: ‣ E-mail øàëãàõ, ÿâóóë
 • Page 42 and 43: 3. 3. Çàðèì óëñ îðîí ò
 • Page 44 and 45: 4.5 Ý-ìåéëèéí Signature á
 • Page 46 and 47: ªºðèéíõºº ñîíãîëòî
 • Page 48 and 49: Интернэтийн түүх И
 • Page 50 and 51: загварууд болон нэ
 • Page 52 and 53: гийн технологийг а
 • Page 54 and 55: хэлбэл: Internetwork буюу
 • Page 56 and 57: vvсгэгдсэн текст хэ
 • Page 58 and 59: Word ïðîãðàìûí öîíõò
 • Page 60 and 61:

  • Bullets- ïàðàãðàôûã

 • Page 62 and 63:

  Áàðèìòûã õààõ Áàðè

 • Page 64 and 65:

  Êîäûí áè÷ëýã á¿õèé

 • Page 66 and 67:

  Font Style -ûã àøèãëàí ò

 • Page 68 and 69:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 70 and 71:

  • Ïàðàãðàôûí îëîí

 • Page 72 and 73:

  ¯éëäëèéã áóöààõ Undo

 • Page 74 and 75:

  îëíî. Replace êîìàíäàà

 • Page 76 and 77:

  òà ä¿ðìèéí àëäàà øà

 • Page 78 and 79:

  Generalõýñãèéí Alignment ò

 • Page 80 and 81:

  Õóóäàñ äàìíóóëàí ò

 • Page 82 and 83:

  • Top of page -èéã ñîíãî

 • Page 84 and 85:

  • Íýýã÷ öýñýýñ øàà

 • Page 86 and 87:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 88 and 89:

  Õ¿ñíýãò çóðàõ ̺í á

 • Page 90 and 91:

  Table Style Optionsõýñýãò ä

 • Page 92 and 93:

  • Borders and Shading - Õ¿ðý

 • Page 94 and 95:

  Õ¿ñíýãòèéí òåêñòèé

 • Page 96 and 97:

  Лекц 6 MICROSOFT WORD: ÇÓÐÃ

 • Page 98 and 99:

  • Search for:òàëáàðò àø

 • Page 100 and 101:

  Stars and Banners - ýíý õýñã

 • Page 102 and 103:

  • Home|Styles òàëáàðò áà

 • Page 104 and 105:

  • Entry - õýðýâ ãàð÷èã

 • Page 106 and 107:

  4. Address жагсаалтын т

 • Page 108 and 109:

  Номын хавчуурга үү

 • Page 110 and 111:

  2-шат : Presentation type - үз

 • Page 112 and 113:

  бүхий цүнх гарна. Э

 • Page 114 and 115:

  Слайдад гарчиг бол

 • Page 116 and 117:

  · Right - баруун. Текст

 • Page 118 and 119:

  байдлаас хамааран

 • Page 120 and 121:

  байрлуулна. Үertical -

 • Page 122 and 123:

  Мастер слайд ба түү

 • Page 124 and 125:

  Дүрс зурах Дүрс зур

 • Page 126 and 127:

  Групплэсэн дүрсийг

 • Page 128 and 129:

  Дүрсийг хувилах Ху

 • Page 130 and 131:

  Picture - фото зураг ка

 • Page 132 and 133:

  Слайдад график ору

 • Page 134 and 135:

  Командын товчлуурт

 • Page 136 and 137:

  Color - өнгө. Хайрцгий

 • Page 138 and 139:

  Дэлгэцэнд хэд хэдэ

 • Page 140 and 141:

  Effects - үйлчлэл карт E

 • Page 142 and 143:

  Үзүүлэн гаргах тох

 • Page 144 and 145:

  File - файлтай ажилла

 • Page 146 and 147:

  Toolbars Ruler Guides Header and Fo

 • Page 148 and 149:

  өргөтгөх Хэрэглэгч

 • Page 150 and 151:

  äýýä áà ç¿¿í òàëä á

 • Page 152 and 153:

  Õîëáîîò, õàðüöàíãó

 • Page 154 and 155:

  Çàãâàðóóä Excel ïðîãð

 • Page 156 and 157:

  MICROSOFT EXCEL:ХҮСНЭГТ, Ц

 • Page 158 and 159:

  Sheet -õýñýãò õýâëýãä

 • Page 160 and 161:

  ìýäýýëëèéã êóðñîð

 • Page 162 and 163:

  Go To òîäîðõîé íºõöºë

 • Page 164 and 165:

  WordArt-òåêñòèéã òºðºë

 • Page 166 and 167:

  Customize- êîìàíäûí õýð

 • Page 168 and 169:

  SUM =SUM(A1:À100) A1-ýýñ A100

 • Page 170 and 171:

  MathTrig Ìàòåìàòèê, òðè

 • Page 172 and 173:

  Лекц 13 MICROSOFT EXCEL:ГРА

 • Page 174 and 175:

  • Select Data ºãºãäºë ñî

 • Page 176 and 177:

  • Show Legent at Bottom -òàéë

 • Page 178 and 179:

  Data/Form командаар нээ

 • Page 180 and 181:

  4. Эрэмбэлэх мэдээл

 • Page 182 and 183:

  Өгөгдлийн сантай а

 • Page 184 and 185:

  2.Data/Sort командыг сон

 • Page 186 and 187:

  Лекц 15 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 188 and 189:

  o Add: тохируулсан нө

 • Page 190 and 191:

  Data Analysis дэд програм

 • Page 192 and 193:

  Лекц 16 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 194 and 195:

  o Input Range оруулах өгө

 • Page 196 and 197:

  Input бүлэгт график б

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
vào đây. - Nghệ An
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς