Views
3 months ago

Lecture MPC131 2018

өргөтгөх

өргөтгөх Хэрэглэгчийн команд болон үйлдлүүдийг нэмж Add-Ins... - программын боломжийг өргөтгөх хавсралт программыг ажиллуулах Customize Options - Товчлуурт зурвасын тохируулга хийх - программын тохируулга хийхы Window - Цонхны удирдлага цэсний тайлбар New window Arange All Fit to Page Cascade - Шинэ цонх нээх - Бүх цонхнуудыг зэрэгцүүлэн байрлуулах - цонхны хэмжээг хуудсанд тохируулах - хэд хэдэн цонхыг дараалуулан байрлуулах

Лекц 9 MICROSOFT EXCEL: ÄÝËÃÝÖÈÉÍ ÎÐ÷ÈÍ, ºÃºÃĺËÒÝÉ ÀÆÈËËÀÕ Excel íü òàíûã àâòîìàòààð òîîöîî õèéäýã õ¿ñíýãòýí òàéëàí õèéõèéã çºâøººðäºã. Microsoft Excel äýëãýöèéí ýëåìåíò¿¿ä Òîìú¸îíû ìºð Quick Access Toolbar Ribbon Å5 í¿ä 5-ð ìºð Å áàãàíà Àæëûí õóóäàñíóóä Excel-èéí ôàéëûã àæëûí õàâòàñ ãýõ áà òýð íü àæëûí õóóäñóóäààñ òîãòîíî. Àæëûí õóóäàñ íü áàãàíóóä (¿ãñýýð òýìäýãëýñýí) áà ìºð¿¿ä (òîîãîîð òýìäýãëýñýí) á¿õèé òîð õýëáýðòýé áàéíà. Áàãàíà áà ìºðèéí ¿ñýã áà òîîíóóä íü àæëûí õóóäàñíû

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
vào đây. - Nghệ An
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς