Views
4 months ago

Lecture MPC131 2018

Äàðààõ

Äàðààõ àëõàìóóäûí äàãóó ñîíãîëò õèéíý: • Presets:One- áàãàíûã óñòãàíà, Two, Three, Left, Right-áàãàíû çîõèîí áàéãóóëàëòûã ñîíãîíî. • Number of columns-áàãàíû òîîã îðóóëíà. • Line between-ñîíãîëò èäýâõòýé áîë áàãàíà õîîðîíä áîñîî øóãàì òàòíà. • Widthand Spasing: Width-áàãàíà á¿ðèéí ºðãºíèéã îðóóëíà.Spasing- áàãàíà õîîðîíäûí çàéã îðóóëíà. Equal column width-ñîíãîëò èäýâõòýé áîë áàãàíû ºðãºí òýíö¿¿

Лекц 5 MICROSOFT WORD: Õ¿ÑÍÝÃÒ ÁÀÉÃÓÓËÀÕ, ÇÀÑÂÀÐËÀÕ, ÔÎÐÌÀÒËÀÕ ‣ Õ¿ñíýãò áàéãóóëàõ ‣ Õ¿ñíýãòýä ìºð áàãàíà íýìæ îðóóëàõ ‣ Õ¿ñíýãòýýñ ìºð áàãàíà óñòãàõ ‣ Õ¿ñíýãòèéí áàãàíû ºðãºí, ìºðèéí ºíäðèéã òîõèðóóëàõ ‣ Õ¿ñíýãòèéí áàéðëàë, áà õýìæýýã ººð÷ëºõ ‣ Õ¿ñíýãòýä áýëýí çàãâàð àøèãëàõ ‣ Õ¿ñíýãòèéã òåêñò ð¿¿, òåêñòèéã õ¿ñíýãò ð¿¿ õºðâ¿¿ëýõ ‣ Tables and Borders õýðýãë¿¿ðèéí ìºð ХҮСНЭГТ БАЙГУУЛАХ Õ¿ñíýãò¿¿ä íü ºãºãäëèéã õàðóóëäàã áºãººä Word äýýð õýä õýäýí àðãààð ò¿¿íèéã ¿¿ñãýæ áîëíî. Ýõëýýä áàðèìòûí õ¿ñíýãò îðóóëàõ ãàçàð êóðñîðûã áàéðëóóëààä äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî. Õ¿ñíýãò îðóóëàõ Ýíä áàðèìòàä õ¿ñíýãò íýìýõ õî¸ð àðãà àâ÷ ¿çüå: • Insert|Table òîâ÷èéã äàðíà. Õ¿ñíýãòèéí ìºð áà áàãàíû òîîãîîð ÷èð÷ ñîíãîëò õèéíý. • Ýñâýë, Insert|TableInsertTable... êîìàíä ñîíãîíî. 1. 2. • Íýýãäñýí Insert Tableõàðèëöàõ öîíõîíä õ¿ñíýãèéí ìºð áà áàãàíû òîîã ñîíãîîä OK òîâ÷ äàðíà.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς