Views
6 months ago

Lecture MPC131 2018

Í ¿ñýã íü

Í ¿ñýã íü 01001000. Ýíý íü 2 øèðõýã 1- ò áàéíà. 1-òèéí íèéëáýð òýãø áàéëãàõûí òóëä 9 äýõ áèòèéã 0 –èéã ñîíãîíî. Î ¿ñãèéí òóõàéä 01001111 òàâàí øèðõýã 1 –ò áàéíà. Òýãø áàéëãàõûí òóëä äàõèí íýã 1 –èéã parity bit – ýýð ñîíãîíî. Ñèñòåìèéí ïðîãðàìì õàíãàìæ êîìïüþòåðèéí íÿãò àëäààã¿é áàéäëûí òóëä áàéíãà àâòîìàòààð øàëãàíà. Õýðýâ àëäàà èëýðâýë “ Parity Error “ þóíààñ àëäàà áèé áîëãîñîíûã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð òåõíèê÷èä õàíäàõ õýðýãòýé. Ìàøèíû õýë Apple Macintosh äýýð àæèëëàäàã ïðîãðàìì õàíãàìæ ÿàãààä øóóä IBM êîìïüþòåð äýýð àæèëëàäàãã¿é âý? Ó÷èð íü ìàøèí á¿ð ººðèéí õýëòýé áàéäàã. Ìàøèíû õýë ãýæ êîìïüþòåð äýýð øóóä àæèëëàõóéö áèíîð òºðëèéí ïðîãðàìì÷ëëûí õýë þì. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ ìàøèíû õýë äýýð áè÷ñýí instruction èõ òºâºãòýé, çºâõºí 0 áà 1 áàéäàã ãýäýã. Ãýâ÷ êîìïüþòåð ¿¿íèéã ë îéëãîæ, áàéðøèë, ¿éëäëèéã 0, 1 –ýýð èëýðõèéëäýã. Òýãýõýýð õ¿ì¿¿ñò èë¿¿ îéð, îéëãîìæòîé áîëãîõûí òóëä õýëíèé õºðâ¿¿ëýã÷ òóñãàé ñèñòåìèéí ïðîãðàììûí áèé áîëãîñîí. Ìèêðîêîìïüþòåðèéí ñèñòåìèéí õýñýã Ñèñòåìèéí õýñýã, êàáèíåò ýä, òýæýýëèéí áëîê, ýõ õàâòàí, CPU ãýõ òóñãàé ïðîöåññîðûí ÷èï, RAM,ROM, áóñàä ñàíàõ îé ( cache,VRAM,flash ), expansion slot & boards, bus lines, ports, PCMCIA slots & cards ãýõ ìýò ýëåêòðîí á¿ðýëäýõ¿¿í¿¿ä áàéíà. Òýæýýëèéí áëîê Çàëãóóðààñ àâàõ òýæýýë õóâüñàõ ã¿éäýë áàéäàã. (ÀÑ) Õàðèí ìèêðîêîì íü DC áóþó òîãòìîë ã¿éäëèéã àøèãëàäàã. Òýæýýëèéí áëîê ãýõ òºõººðºìæ íü ÀÑ-ã DC-ð¿¿ õºðâ¿¿ëæ êîìïüþòåðèéã àæèëëàõàä áýëýí áîëãîäîã. Êîìïüþòåðèéí õàéðöàãíû ãàäíà áàéðëàõ on/off òîâ÷èí äýýð äàðñíààð òýæýýë êîìïüþòåðèéí ýä õàíãàìæóóä î÷èæ àæèëä áýëýí áîëíî. Ìèêðîêîìïüþòåðèéí äîòîð öàõèëãààí áèé áîëñíîîð äóëààí ÿëãàðóóëàõ áºãººä õýò õàëóóí áîëãîõîîñ ñýðãèéëýõ õºðãºã÷, ñýíñèéã áà áóñàä ýä àíãèóä áàéðëóóëäàã. Ãàäíààñ èðæ áóé ÀÑ ã¿éäýë íü áàéíãà õýëáýëçýëòýé áéàäàã. Ãýíýò õ¿÷äýë èõñýõ, áàãàññàíààñ áîëæ êîìïüþòåð øàòàõ ( ýõ õàâòàí øàòàõ ) àþóëòàé áàéäàã. Èéìä õ¿÷äýëèéí õýëáýëçýëýýñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð 3-í òºðëèéí õ¿÷äýëèéí õàìãààëàëò õèéæ áîëäîã. ¯¿íä:Surge protector, voltage regulator, UPS units. Surge protector: Ãýíýòèéí ºíäºð õ¿÷äýëèéí óëìààñ êîìïüþòåð ýâäðýõ àþóëààñ ñýðãèéëýõ òºõººðºìæ. Êîìïüþòåð íü surge protector ðóó çàëãàãäàæ, protector íü òîãíû çàëãóóð ðóó çàëãàãäàíà. ( spike, surge ) Voltage regulator: Õàíãàëòòàé òýæýýë èðýõã¿éí óëìààñ ýâäðýõ àþóëààñ õàìãààëàõ òºõººðºìæ. ( brow nouts, sags )

UPS: unitinterruptible power suply: Áàòåðåé á¿õèé òºõººðºìæ. Òîã òàñðàõàä êîìïüþòåðèéã òýæýýëýýð õàíãàñàí õýâýýð, ìºí õýò ºíäºð õ¿÷äýëýýñ ñýðãèéëíý. UPS íü îéðîëöîîãîîð 5-30 ìèí òîãîîð õàíãàíà. Êîìïüþòåðò èðýõ ¸ñòîé òîã óíàíãóóò àæèëëàæ ýõýëäýã. Motherboard Motherboard гэдэг їгийг орчуулбал їндсэн буюу эх хавтан гэсэн їг бєгєєд энэхїї хавтан нь персонал компьютерийн системийн олонх элементїїдийг агуулдаг, хамгийн чухал хэсэг нь юм. Анхны персонал компьютер зохион бїтээгдэж байхад ихэнх элемент, дагалдах тєхєєрємжїїд Motherboard руу ямар нэг байдлаар залгагддаг байв. Харин орчин їеийн персонал компьютерийн motherboard нь уян болоод хатуу дискний тєхєєрємжєєс бусад бїх л дагалдах хэрэгслээ єєр дээрээ агуулах боломжтой болсон. Motherboard дээр суурилагдсан тєхєєрємжийг onboard гэж нэрлэдэг. Гэвч хєгжлийн ийм тївшинд хїрсэн явдал компьютер їйлдвэрлэгчид болоод хэрэглэгчдэд нэгэн адил хоёрдмол їр дагавар єгсєн юм. Юуны ємнє їйлдвэрлэхэд эдийн засгийн хувьд їр ашигтай, эцсийн шатны угсралт хялбар, дизайны хувьд овор хэмжээ багассан, технологийн процессийн хувьд хурд тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн гээд ашигтай талууд их бий. Харин ямар сєрєг їр дагаврууд гарсан бэ? Хамгийн энгийнээс эхэлбэл зарим нэгэн эвдрэл, системээс єгєх алдааг оношлоход хїндрэл учирч эхэлсэн байна. Эвдрэл гэмтлийг богино хугацаанд олж засах нь жирийн компьютер, электроникийн инженерїїдийн хувьд амаргїй болж иржээ. Эцсийн шатны оношийг тавьлаа гэхэд дагалдах тєхєєрємжїїдээ (жишээ нь:дэлгэцийн адаптер, дууны карт г.м) тус тусад нь сольж шинэчлэх боломж хомс болсон байна. Гэхдээ техникийн хєгжлийн єндєр тївшинд хийгдсэн гэдэг утгаараа тийм ч "бодолцоогїй їхлїїт" тєхєєрємж биш юм. Дагалдах тєхєєрємжїїд motherboard дээр байрлахдаа тус бїртээ оролт гаралтын хаяг (I/O), тасалдлын нэг утга (IRQ) авдаг бєгєєд энэ хаягуудыг давхардуулахгїйгээр, expansion slot дээр нэмж карт суулган ажиллуулж болдог байна. Desktop компьютерт єнєє їед єргєнєєр ашиглагдаж байгаа мotherboard нь AT загварынх юм. Хамгийн сїїлийн їеийнх нь AT motherboard-ын сайжруулсан загвар болох ATX юм. Motherboard дээрх компьютерийн элементїїд: - Микропроцессор (CPU) - BIOS

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς