Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

SUM =SUM(A1:À100)

SUM =SUM(A1:À100) A1-ýýñ A100 í¿äýí äýõõ òîîíû íèéëáýð îëîõ AVERAGE =AVERAGE(B1:B10) B1-ýýñ B10 í¿äíèé äóíäàæ óòãûã îëîõ MAX =MAX(C1:C100) C1-ýýñ C100 í¿äíèé õàìãèéí èõ óòãûã îëîõ MIN =MIN(D1:D100) D1-ýýñ D100 í¿äíèé õàìãèéí áàãà óòãûã îëîõ SQRT =SQRT(D10) D10 í¿äýí äýõ òîîíîîñ ÿçãóóð ãàðãàõ TODAY =TODAY() Òóõàéí ºäðèéí îãíîîã ãàðãàõ (õààëòûã õîîñîí îðõèíî) Insert Function Insert Function àøèãëàí Excel-èéí á¿õ ôóíêöèéã ãàðãàæ õàðíà. • Ôóíêö áàéðëóóëàõ í¿äèéã èäýâõæ¿¿ëýýä Formulas òóóçíûInsert Function òîâ÷èéã äàðíà. • Insert Function õàðèëöàõ öîíõíîîñ Or select a category òàëáàðààñ ñîíãîæ ôóíêö¿¿äèéã äóóäàæ ãàðãààä áàðóóí òàëä íü áàéðëàõ Select a function òàëáàðààñ ôóíêöýý ñîíãîæ àâíà. Íýðèéã íü ñîíãîñîí ôóíêö á¿ðèéí òàéëáàð áà àøèãëàõ æèøýý äîîä òàëä íü ãàðäàã. • Insert Function õàðèëöàõ öîíõîíä äàðààõ ñîíãîëòóóäûã õèéíý. ¯¿íä: • Search for a function òàëáàðò õàéõ ôóíêöýý áè÷ýýä Go òîâ÷èéã äàðàõàä ºãñºí íýð á¿õèé ôóíêö¿¿ä Select a function òàëáàðò ãàð÷ èðíý. • Or select a category òàëáàðààñ ôóíêöèéíõýý òºðëèéã ñîíãîíî. Excel 2007 ïðîãðàì íü ôóíêöèéí 10 òºðºëòýé. Financial-ñàíõ¿¿ãèéí, Date&Time-õóãàöààíû, Math&Trigìàòåìàòèê, Statistical-ñòàòèñòèêèéí, Lookup&Reference-õàÿã áà ìóæòàé àæèëëàõ, Database-ºãºãäëèéí ñàíòàé àæèëëàõ, • Select a function òàëáàðààñ ôóíêöýý ñîíãîæ àâíà. Íýðèéã íü ñîíãîñîí ôóíêö á¿ðèéí òàéëáàð áà àøèãëàõ æèøýý äîîä òàëä íü ãàðäàã. •

• Ôóíêöýý ñîíãîîä OK òîâ÷ äàðíà. • Function Arguments öîíõîíä ôóíêöýä àøèãëàõ í¿äíèé õàÿãèéã ñîíãîíî. Æèøýýëáýë äîîðõ æèøýýíä Excel B4 áà C4 í¿äýíä äýõ òîîíû íèéëáýðèéã àâòîìàòààð îëíî. Number1 òàëáàðòûí áàðóóí òàëä óã í¿äí¿¿äýä {2, 3} óòãóóä áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà. Õýðýâ óã ôóíêöýý𠺺ð í¿äí¿¿ä òóõàéëáàë B5 áà C5 í¿äýíä áàéãàà óòãûí íèéëáýð îëîõ øààðäëàãàòàé áîë Number 2 òàëáàðò "B5:C5" ãýæ áè÷íý. • Ôóíêöýä õýðýãòýé í¿äí¿¿äèéã ñîíãîñîí áîë OK äàðíà. Autosum Autosum ôóíêö àøèãëàí çýðãýëäýý îðøèõ áàãö í¿äýí äýõ òîîíóóäûí íèéëáýðèéã îëäîã. • Óòãûã íü íýìýõ áàãö í¿äíèé ãàäíà íèéëáýðèéã ãàðãàõ í¿äèéã ñîíãîíî. Äîîðõ æèøýýíä C2 í¿äèéã àøèãëàæýý. • Standard êîìàíäûí õýðýãñëèéí Autosum òîâ÷èéã äàðíà. • Íýìýãäýõ¿¿í á¿õèé í¿äí¿¿ä èäýâõæèíý (ýíý æèøýýíä A2-îîñ B2 í¿ä èäýâõèæñýí áàéíà). • Ãàðíû ENTER òîâ÷èéã ýñâýë òîìú¸îíû ìºðèéí òîâ÷èéã äàðíà. Функцын тө рлү ү д Microsoft Excel ïðîãðàììûí ñòàíäàðò ôóíêöóóä íü 10 òºðºëòýé áàéíà. Ôóíêö àøèãëàí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõäàà Insert öýñíèé Function êîìàíäûã àøèãëàäàã.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς