Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Дүрс зурах

Дүрс зурах Дүрс зурахад шаардлагатай товчлуурууд Drawing – зураг товчлуурт зурвас дээр байх бөгөөд тэдгээрийн тусламжтай янз бүрийн хэлбэр дүрс зурах, будах, байрлалыг тохируулах, зурсан дүрсийг эргүүлэх зэрэг үйлдлүүдийг гүйцетгэж болно. Аливаа дүрсийг зурахдаа товчлуурт зурвасаас холбогдох товчлуурыг дарж, хулганы заагуурыг ажлын слайд дээрээ байрлуулан товчлуурыг дарсан чигээр хулганаа зөөнө. Энэ товчнуудыг тайлбарлавал : 1. Дүрсийн тохируулга хийх. 2. Дүрсийг сонгох. 3. Дүрсийг дурын чиглэлд эргүүлэх. 4. Төрөл бүрийн дүрс зурах. 5. Шулуун шугам зурах. 6. Сум зурах. 7. Дөрвөлжийн дүрс зурах. 8. Дугуй дүрс зурах. 9. Текст оруулах. 10.Онцгой хэлбэрийн текст оруулах. 11.Дүүргэж будах. 12.Шугамын өнгийг сонгох. 13.Үсгийн өнгийг өөрчлөх. 14.Шугамын өргөнийг тохируулах. 15.Шугамын хэлбэрийг тохируулах. 16.Сумны хэлбэрийг сонгох.

17.Сүүдэрлэх. 18.3-н хэмжээст дүрс оруулах. Дүрс сонгох Нэг дүрс сонгохдоо түүн дээр товшино. Сонгогдсон дүрс нь 6 дөрвөлжин цагаан цэг (удирдлагын цэг ) ээр хүрээлэгдсэн байна. Олон дүрсийг зэрэг сонгох Сонгох дүрс бүр дээр заагуурыг байрлуулан хулганы товчлуурыг компьютерийн гар дээрхи SHIFT даруулын хамт дарна. Эсвэл хулганы товчлуурыг дарсан чигээр заагуурыг зөөхөд сонголтын хүрээ гарах ба уг хүрээнд сонгох дүрсүүдийг бүтнээр багтаан авч хулганы товчлуурыг суллан тавина. Дүрсүүдийг групплэх Салангид олон дүрс, текстийг нэг объект болгон нэгтгэхийг групплэх , үүний эсрэг үйлдлийг групплэсэн дүрсийг задлах гэж тус тус хэлнэ. Групплэх дүрсүүдийг сонгоно.Сонгосон дүрсүүд нь тус тусын удирдлагын цэгүүд бүхий хүрээтэй байна. Drawing – зурах. Товчлуурт зурвас дээрхи Draw товчлуурыг дарж Group – групплэх командыг өгөхөд сонгосон дүрсүүд групплэгдэнэ Групплэгдсэн дүрс нь удирдлагын цэгүүд бүхий нэг л хүрээтэй болно.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς