Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Çàãâàðóóä Excel

Çàãâàðóóä Excel ïðîãðàì çàãâàð àøèãëàæ àæëûí õóóäñàà õóðäàí ôîðìàòëàõ, òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ, ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä õàðàãäàõ áîëîìæ îëãîäîã. Home òóóç(Ribbon)íû Cell Styles íýýã÷ òîâ÷ëóóðûã äàðæ çàãâàð ñîíãîæ áîëíî (ýíä ººð÷ëºëò õèéæ, çàãâàð íýìæ áîëíî). Excel äàðààõ õýäýí çàãâàðòàé áàéíà: • Comma – òîîí ìýäýýëëèéã òàñëàëààñ õîéø õî¸ð îðîíòîé õàðóóëíà. • Comma [0] – òîîã òîéìëîæ òàñëàëààñ õîéøõè îðîíã õàñ÷ õàðóóëíà. • Currency – òîîã äîëëàðûí òýìäýãòýé, òàñëàëòàé, òàñëàëààñ õîéø õî¸ð îðîíòîé ôîðìàòààð õàðóóëíà. • Currency [0] – òîîã äîëëàðûí òýìäýãòýé áîëãîæ òîéìëîí õàðóóëíà. • Percent – òîîã õóâèàð èëýðõèéëæ ïðîöåíò òýìäýãòýé ãàðãàíà. Style õàðèëöàõ öîíõ Style õàðèëöàõ öîíõîíä ººðèéí çàãâàð ¿¿ñãýæ áîëíî. • Çàãâàð ¿¿ñãýõ í¿äýý èäýâõæ¿¿ëíý. • New Cell Style... -ã ñîíãîíî.

• Style name òàëáàð äàõü íýðèéã àðèëãààä çàãâàðûí øèíý íýðèéã áè÷íý. • Format òîâ÷èéã äàðæ øèíæ ÷àíàðûã ººð÷ëºëò õèéíý. • ENTER äàðæ äóóñãàíà.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς