Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

ñåêòîðûã

ñåêòîðûã ãàðãààã¿é áàéíà ãýñýí ¿ã. Ôîðìàòàëíà ãýäýã íü äèñêèéã àæèëä áýëòãýæ ¿éëäëèéí ñèñòåì íü äèñê íü ¿éëäëèéí ñèñòåì äýýð áè÷èëò õèéõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý ãýñýí ¿ã. Çàðèì äèñê “FORMATTED IBM” ýñâýë “FORMATTED MACINTOSH” ãýñýí áàéõ áà ýíý íü PC or Macintosh êîìïüþòåðäýý õèéõèéã çºâëºñºí áàéíà. - ªãºãäºë àãóóëàõ áàãòààìæ: Á¿õ äèñê¿¿ä íü èæèë õýìæýýíèé ºãºãäëèéã àãóóëæ ÷àäàõã¿é. Äèñêí¿¿ä íü õî¸ð òàëäàà õî¸óëàíä íü áè÷èëò õèéõ áîëîìæòîé áàéäàã. Ãýñýí ÷ áè÷èõ íÿãòðàëààñ äèñêèéí áàãòààìæ õàìààðíà. Áè÷èõ density íü äèñêíèé ãàäàðãóó äýýð íýã èí÷èä áè÷èãäýõ áèòèéí òîîãîîð õýìæèãäýíý. Èéìä äèñêèéã highdensity (HD), extended- density (ED) ãýæ õóâààäàã. High density-èéí õóâüä 3.5 èí÷èéí äèñê íü 1.44Ìáàéòûã àãóóëäàã áîë ED-èéí õóâüä 2.8MB-ûã áàãòààíà. ED äèñê íü ED äðàéâåðèéã àøèãëàõ áºãººä ED íü HD äèñêèéã çºâøººðíº. - Write-protect õàìãààëàëò: ýíý íü äèñêýí äýýð ýëäýâ ç¿éë áè÷èõ áîëîí áóñàä õàíäàëòààñ ñýðãèéëäýã. Äèñêíèé áàðóóí äîîä õýñýãò áàéðëàõ öîîæîîð õàìãààëàëòûã õèéæ ºãäºã. Äèñêèéã àð÷ëàõ - Äèñêèéí ãàäàðãóóí äýýð á¿¿ õ¿ð: ºãºãäºë áè÷èãäñýí õýñýãò á¿¿ îðîëä. - Äèñêòýé áîëãîîìæòîé õàðüö: äèñêýí äýýð á¿¿ õ¿íä æèíòýé ç¿éë òàâü. - Äèñê á¿õèé ôèçèê îð÷íîîñ çàéëñõèé: íàð áîëîí õàëóóíä á¿¿ óäààí áàéëãà. ̺í ñîðîíçîí á¿õ ç¿éëýýñ õîëäóóëàõ, õèìèéí ýëåìåíò¿¿äýýñ çàéòàé áàéëãàõ. - Äèñêèéí òºõººðìæèä äèñêèéã á¿¿ îðõè: ßâàõäàà äèñêèéã òºõººðºì溺ñ íü áàéíãà àâ÷ áàé. Õàòóó äèñê- HDD (Hard Disk Drive) Хатуу дискийн тєхєєрємж нь хатуу дискийг байрлуулах, файл бичих, унших зэргийг хянадаг механизм юм. Хатуу дискийн тєхєєрємжийг ихэвчлэн "hard drive" гэж дууддаг ба їїнийг хїмїїс ихэвчлэн хатуу диск гэж ойлгодог. Энэ хоёр нь нэг дор байдаг боловч тус тусдаа їїрэгтэй 2 зїйл юм.

HD (Hard disk) Хатуу диск нь Hard Disk Drive буюу HDD-гийн нэг хэсэг бєгєєд томоохон хэмжээний єгєгдлийг хадгалах зориулалт бїхий тєхєєрємж юм. Сїїлийн їеийн компьютерт дагалдаж ирж байгаа хатуу дискийн хэмжээ нь ихэвчлэн 1 Gb-с дээш байгаа. Ихэнх компьютер ганц хатуу дисктэй байдаг ба тїїнийг С диск гэж нэрлэдэг. Хатуу диск ажиллаж байх їед тїїний дохиоллын гэрэл асч байдаг. Хатуу дискний тєхєєрємж нь мэдээлэл унших, бичих хэд хэдэн толгойтой байна. Компьютерт хэрэглэгдэж байгаа бїх программууд энд хадгалагдана. Шинэ программ хангамжийг ашиглахаасаа ємнє хатуу дискэнд бичиж, компьютерт суулгаж єгдєг. Хатуу дискэн дээрх мэдээллийг эмх цэгцтэй хадгалахын тулд тєрєлжсєн нэр бїхий директорыг ашиглана. Хатуу дискэнд хадгалагдах мэдээллийг байтаар хэмжинэ. Жишээ нь: MS Word программ 16Мb, Windows 95 їйлдлийн систем 40Мb зай эзэлдэг. 80386SX,880386DX,80486SX микропроцессортой бол голдуу 40-120Мb ,80486 DX бол 120-210Мb багтаамжтай хатуу дисктэй байдаг. Хатуу дискийн motherboard-д залгадаг интерфейс нь IDE, EIDE, SCSI тєрлийнх байдаг. EIDE интерфейстэй UltraDMA/66, UltraATA/66 дискнїїд єгєгдлийг 66 Мbps хурдаар дамжуулдаг. Мєн зєєврийн компьютерт зориулсан кредит картны хэмжээтэй хатуу диск байдаг.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς