26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Kopalnia Deutschland i huta Falva – I poł. XX w.<br />

Widok na Świętochłowice, Hajduki oraz Królewską<br />

Hutę (w głębi po lewej) od strony Zgody.<br />

10<br />

Kilka lat później zapadła decyzja o połączeniu się Chorzowa z Wielkimi Hajdukami,<br />

co nastąpiło 1 kwietnia 1939 r. To wtedy do Świętochłowic włączono tereny znajdujące<br />

się po zachodniej stronie linii kolejowej łączącej Hajduki Wielkie (Chorzów<br />

Batory) z Chorzowem. Wtedy też gmach obecnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,<br />

a dawniej Urzędu Powiatowego, „przeniósł się” z Wielkich Hajduk do<br />

Świętochłowic. Wraz z nim poza granicami Hajduk znalazła się nieistniejąca już<br />

gazownia oraz stojąca do dzisiaj ― a wybudowana w 1909 r. dla hajduckich wodociągów<br />

― wieża ciśnień.<br />

Nieco inaczej rozwijały się Świętochłowice. Wzmiankowane po raz pierwszy 25 maja<br />

1313 r., przez stulecia były wsią, podobnie jak nieodległe Hajduki. Tak jak one, swój<br />

status Świętochłowice zmieniły dopiero wraz z rozwojem przemysłu. W 1830 r. powstała<br />

huta Falva (od 1936 r. pod nazwą Florian, w XXI w. to Oddział w Świętochłowicach<br />

koncernu ArcelorMittal Poland), a w 1831 r. kopalnia Deutschland (od 1937 r.<br />

Polska, zlikwidowana pod koniec XX w.).<br />

W XIX w. Świętochłowice były gminą, która dominowała wśród sąsiednich koloni<br />

i osad. Wpłynęło na to zapewne przeprowadzenie w poł. XIX w. linii kolejowej. Efektem<br />

tego było włączenie 1 stycznia 1929 r. do gminy Świętochłowice osady Zgoda,<br />

należącej do tej pory do gminy Nowy Bytom (czyli dzisiejszej Rudy Śląskiej). Dowodem<br />

tej niegdysiejszej wspólnoty jest reprodukowany plan wodociągu łączący<br />

Nowy Bytom z kolonią Zgoda.<br />

Do rangi miasta awansowały Świętochłowice zdecydowanie później niż sąsiednia<br />

Królewska Huta. Stało się to dopiero w 1947 r. na mocy ustawy Sejmu Śląskiego<br />

z 10 lipca 1939 r.<br />

Kilka lat później ― 10 kwietnia 1951 r. ― w obrębie Świętochłowic znalazły się Lipiny<br />

i Chropaczów, do tej pory samodzielne gminy, które swój rozkwit również przeżyły<br />

dzięki przemysłowi, jaki się w ich obrębie lokował. Wraz z rozwojem gmin i ich<br />

kolonii rozwijała się infrastruktura techniczna.<br />

Przypominając datę przyznania praw miejskich Królewskiej Hucie, warto dodać, że<br />

żyło w niej wtedy 14 151 mieszkańców, natomiast w roku 1910 było ich już ponad<br />

70 tys. Dla porównania w Świętochłowicach (bez Lipin, Chropaczowa i Zgody) żyło<br />

w 1871 r. 5200 osób, a w 1910 r. (w dzisiejszych granicach) ― 41 tys.<br />

Budownictwo mieszkaniowe w początkowym okresie uwarunkowane zostało położeniem<br />

zakładu pracy, czyli kopalni Król i należących do niej szybów oraz ― nieco<br />

później ― huty w dzisiejszym Chorzowie, kopalni Schlesien w Chropaczowie, huty<br />

cynku czy kopalni Matylda w Lipinach. Budowano dla robotników domy wielorodzinne,<br />

z mieszkaniami o jednej lub dwóch izbach, odpowiednio jednak dużych, by<br />

pomieściła się w nich liczna rodzina robotnicza. Domy te określano jako familienhäuser<br />

(to dlatego dzisiaj na domy w robotniczych osiedlach mówimy „familoki”).<br />

Koszarowe skupiska umożliwiały ściągnięcie z terenów wiejskich potrzebnych do<br />

pracy całych rodzin, często pochodzących z tej samej wsi.<br />

Takich kolonii wybudowanych przez właścicieli kopalń czy hut tuż przy szybach czy<br />

kuźnicach ― by robotnik miał blisko do pracy i czasu nie mitrężył na dojście czy<br />

dojazd ― jest jeszcze sporo w Chorzowie i Świętochłowicach.<br />

Dla lepiej zarabiających sztygarów czy majstrów właściciele zakładów pracy nie<br />

budowali domów, licząc, że ze swych pensji stać ich będzie na wynajęcie mieszkań.<br />

Znajdowali je w powstających wówczas masowo kamienicach czynszowych.<br />

Jak wielka była skala tego zjawiska, niech świadczy fakt, iż 30% zasobów mieszkaniowych<br />

Chorzowa na początku XXI w. pochodziła sprzed 1918 r. Zabudowa była<br />

bardzo gęsta, gdyż ówczesne przepisy zezwalały na zabudowanie 3/4 powierzchni<br />

działki. Stąd też w domach tych były liczne oficyny.<br />

Od połowy XIX w. pojawiły się domy czynszowe, w których mieszkały także rodziny<br />

robotnicze, ale przede wszystkim coraz liczniejsza grupa rzemieślników czy mieszczan<br />

pracujących w firmach powstałych wokół górnictwa czy hutnictwa. Ciężki<br />

przemysł wymagał przecież wielu usług, od rymarskich, poprzez handlowe, aż do<br />

transportowych.<br />

Przybywało mieszkańców, którzy oprócz mieszkań potrzebowali dostępu do wody.<br />

Studnie do pewnego momentu wystarczały. Jednak również przemysł zużywał coraz<br />

więcej wody. Wszak XIX w. to wiek pary, liczne maszyny potrzebowały ogromnych<br />

ilości wody. Dla Huty Królewskiej powstał w okolicach Rynku ogromny zbiornik,<br />

zwany stawem.<br />

W ślad za zwiększającą się liczbą mieszkańców powstawały inne obiekty potrzebne<br />

dla funkcjonowania nowoczesnego miasta ― a takim bez wątpienia była wówczas<br />

Królewska Huta.<br />

Rozbudowa miasta po 1879 r. wiązała się z polepszeniem finansów państwa pruskiego<br />

po zwycięskiej wojnie z Francją, która wpłaciła olbrzymią kontrybucję. Miasto<br />

otrzymało również kredyt w Berlinie. Wytyczaniem ulic i wznoszeniem wysokiej<br />

zabudowy wzdłuż nich zajmował się architekt miejski. W 1874 r. wzniesiono ratusz,<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

11<br />

Przebieg rurociągu zaopatrującego hutę<br />

Zgodę, domy mieszkalne oraz obiekty gminy<br />

(w tym szkołę) na planie z 1896 r.<br />

Rysunek pompy ulicznej o głębokości 35 m,<br />

jednej z licznych na ulicach w poł. XIX w.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!