26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br />

w latach 1991–2011<br />

Pamiątkowe zdjęcia ze spotkania kierownictwa<br />

Spółki z emerytami w 2010 r.<br />

102<br />

Po zmianach ustrojowych w Polsce, jakie nastąpiły w 1989 r., niemożliwe już było<br />

prowadzenie gospodarki w oparciu o duże przedsiębiorstwa państwowe. W lipcu<br />

1991 r. Wojewoda Katowicki, działając w imieniu rządu, wydał Zarządzenie o podziale<br />

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach<br />

na Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i 19 Rejonowych Przedsiębiorstw<br />

Wodociągów i Kanalizacji. 11 lipca 1991 r., na bazie istniejącego od 1975 r. Zakładu<br />

nr 3 WPWiK, powstało państwowe przedsiębiorstwo wodociągów o nazwie Rejonowe<br />

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.<br />

W roku 1992, uchwałami Rad Miejskich, gminy Chorzów i Świętochłowice utworzyły<br />

związek komunalny o nazwie Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek<br />

Wodociągów i Kanalizacji.<br />

25 września 2001 r. majątek Skarbu Państwa należący do RPWiK Chorzów, na mocy<br />

decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego, został przeniesiony na Samorządowy<br />

Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.<br />

22 kwietnia 2003 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o likwidacji RPWiK<br />

i utworzeniu w jego miejsce Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa<br />

Wodociągów i Kanalizacji.<br />

1 lipca 2003 r. utworzono zakład budżetowy o tej samej nazwie. Ponieważ takie rozwiązanie<br />

nie było korzystne dla finansów gmin, już 18 grudnia 2003 r. zakład został<br />

przekształcony w spółkę z o.o. (nazwa pozostała bez zmian). Jej jedynym właścicielem<br />

jest Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.<br />

5 marca 2004 r. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów<br />

i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego<br />

przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy<br />

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197406. Spółka ma swą<br />

siedzibę w Chorzowie przy ul. Składowej 1.<br />

Przedmiotem jej działalności gospodarczej jest wykonywanie zadań na terenie<br />

gmin Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które są<br />

zadaniami własnymi gmin tworzących Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki<br />

Związek Wodociągów i Kanalizacji.<br />

Zadania te określić można szczegółowo w sposób następujący:<br />

o zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania<br />

ścieków,<br />

o porządkowanie gospodarki ściekowej,<br />

o stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,<br />

o systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa<br />

i Świętochłowic,<br />

o prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,<br />

o likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz nielegalnych<br />

zrzutów ścieków,<br />

o rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.<br />

Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego<br />

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonego<br />

przez Zarząd Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów<br />

i Kanalizacji. Stosuje „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków<br />

na terenie gmin Chorzowa i Świętochłowic” uchwalony przez Zgromadzenie<br />

Związku 20 kwietnia 2006 r.<br />

W 2010 r. zatrudnienie w Spółce wyrażone w pełnych etatach wynosiło 314,94<br />

osób. Minimalny wzrost zatrudnienia ― o 7,52 etatu, czyli przeciętnie o 7,62 osoby<br />

― nastąpił głównie w pionie technicznym Spółki, co wymuszone było realizowaniem<br />

coraz większej liczby inwestycji.<br />

Charakter przedsiębiorstwa decyduje o tym, że 2/3 załogi stanowią mężczyźni. Prawie<br />

80% zatrudnionych to mieszkańcy Chorzowa i Świętochłowic.<br />

Jest oczywiste, że kwalifikacje pracowników wpływają na konkurencyjność i wyniki<br />

Spółki, a także powodują, iż personel jest otwarty nie tylko na nowe rozwiązania<br />

technologiczne i organizacyjne, ale też na współpracę z innymi kontrahentami<br />

i klientami w zakresie rozwoju świadczonych usług.<br />

Nic więc dziwnego, że w 2010 r. Zarząd Spółki położył duży nacisk na podnoszenie<br />

kwalifikacji zawodowych personelu i łączna suma godzin szkoleniowych, w których<br />

wzięli udział pracownicy, wyniosła 4189. Odsetek korzystającej ze szkoleń załogi<br />

wynosiła 80%.<br />

Poziom wykształcenia pracowników Spółki w 2010 r. ponownie podniósł się w porównaniu<br />

z rokiem poprzednim. Wzrost ten najbardziej zauważalny jest wśród pracowników<br />

posiadających wyższe wykształcenie, największy spadek procentowy<br />

występuje natomiast wśród pracowników posiadających wykształcenie podstawowe.<br />

Ponad 70% osób z wykształceniem wyższym w Spółce posiada tytuł magistra,<br />

w tym 1/3 ― tytuł magistra inżyniera.<br />

Dla wszystkich pracowników znaczenie mają także inne działania podejmowane<br />

przez Zarząd Spółki mające na celu integrację załogi oraz wzajemne budowanie relacji<br />

opartych nie tylko na kontaktach zawodowych. Szeroki wachlarz takich działań<br />

nie budzi zatem zdziwienia.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

103<br />

Zarząd Spółki od 12.01.2004 r.<br />

1. Władysław Zawierucha – Prezes Zarządu<br />

2. Krystyna Liebich – Wiceprezes Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 20.07.2005 r.<br />

1. Władysław Zawierucha – Wiceprezes Zarządu (do<br />

czasu powołania pełni funkcję prezesa Zarządu)<br />

2. Krystyna Liebich – Wiceprezes Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 01.08.2005 r.<br />

1. Jacek Gabor – Prezes Zarządu<br />

2. Władysław Zawierucha – Wiceprezes Zarządu<br />

3. Krystyna Liebich – Wiceprezes Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 31.05.2006 r.<br />

1. Jacek Gabor – Prezes Zarządu<br />

2. Krystyna Liebich – Wiceprezes Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 27.12.2006 r.<br />

1. Jacek Gabor – Prezes Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 01.01.2007 r.<br />

1. Jacek Gabor – Prezes Zarządu<br />

2. Krzysztof Broż – Członek Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 05.01.2007 r.<br />

1. Jacek Gabor – Prezes Zarządu<br />

2. Andrzej Sajkiewicz – Wiceprezes Zarządu<br />

3. Krzysztof Broż – Członek Zarządu<br />

Zarząd Spółki od 19.11.2008 r.<br />

1. Krzysztof Broż – Prezes Zarządu<br />

2. Andrzej Sajkiewicz – Wiceprezes Zarządu<br />

3. Bartłomiej Jarocha – Członek Zarządu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!