26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Chorzów, ul. Kluczborska<br />

Chorzów, ul. Młodzieżowa.<br />

Chorzów, ul. Truchana.<br />

Chorzów, ul. 3 Maja.<br />

Chorzów, ul. Armii Krajowej.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

82<br />

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 13 czerwca 2007 r. z konsorcjum firm:<br />

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „ENERGOPOL” S.A.<br />

Katowice [Lider konsorcjum] oraz HYDROPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa [Partner}.<br />

Zadanie nr 3a<br />

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chorzowie<br />

Termin realizacji: 5.11.2007 r. ― 5.01.2010 r.<br />

Zakres zadania obejmował:<br />

wymianę 25 088,69 mb sieci wodociągowej o średnicach Dn 50-315 mm wraz<br />

z przyłączami o średnicach Dn 32–125 mm skorodowanych przewodów wodociągowych.<br />

Rury stalowe i żeliwne zastąpione zostały rurami PE HD klasy PE 100<br />

szeregu SDR 11. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dokonywana była<br />

w zwartej zabudowie miejskiej, w technologii wykopowej ― w ulicach i chodnikach<br />

oraz w technologii bezwykopowej ― w przejściach pod ulicami:<br />

Wymiana sieci wodociągowej objęła następujące ulice:<br />

ul. Strzelców Bytomskich od ul. Głogowskiej do ul. Ks.W.Opolskiego<br />

ul. Strzelców Bytomskich od ul. Wolności do wjazdu na osiedle IRYS<br />

ul. Mielęckiego<br />

ul. Truchana<br />

ul. Limanowskiego, Wysockiego i Długiej<br />

ul. Dębowej<br />

ul. Górniczej<br />

w ulicach: Klonowa, Jesionowa, Kasztanowa, Jodłowa, Lipowa, Grabowa, Olchowa<br />

ul. Szabatowskiego<br />

ul. Beskidzkiej<br />

ul. Plac Mickiewicza<br />

os. Krakusa<br />

os. Młodzieżowa<br />

ul. Armii Krajowej<br />

ul. Ratuszowa, Waryńskiego, Stwosza, Zamenhoffa, Wyspiańskiego<br />

ul. Pudlerskiej<br />

ul. Krzyżowej<br />

ul. Kalidego<br />

ul. 3-go Maja<br />

przebudowę 4 729,09 mb sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej z rur kamionkowych<br />

(DN 150–600 mm, z PVC-U (DN 200-400 mm) oraz z PE 100 DN 250 w rejonie<br />

następujących ulic:<br />

Kluczborskiej ― na odc. od przejścia "Brzezińska" do ul. Brzezińskiej, Langiewicza,<br />

E.Plater, Michałkowickiej,<br />

Legnickiej, Wiejskiej, Rębaczy oraz kanalizacji ciśnieniowej ― odcinek do przejścia<br />

"Brzezińska",<br />

w ulicy Kluczborskiej od przejścia "Brzezińska" do granicy.<br />

Efekty realizacji zadania:<br />

poprawienie warunków sanitarnych dzięki poprawie jakości wody pitnej<br />

ograniczenie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych<br />

zmniejszenie strat wody pitnej<br />

ograniczenie ilości awarii i przecieków<br />

zmniejszenie konieczności utrzymywania i udrażniania kolektorów<br />

W trakcie realizacji zadania odtworzono nawierzchnię chodników o powierzchni<br />

ogółem ok. 15 tyś. m² (z kostki betonowej) oraz nawierzchnię dróg o powierzchni<br />

ogółem ok. 21 tys. m² (z mieszanek mineralno-bitumicznych).<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne TELBUD Sp. z o. o. Katowice [Lider<br />

konsorcjum] Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Paweł Piechnik Kraków<br />

[Partner}.<br />

Wartość zrealizowanego zadania: 18 114 911,84 PLN (netto)<br />

Zadanie nr 3b<br />

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach<br />

Termin realizacji: 21.10.2008 r. – 20.02.2010 r.<br />

Zakres zadania obejmował:<br />

wymianę 10 514,90 km skorodowanych przewodów wodociągowych wykonanych<br />

z rur stalowych i żeliwnych przebudowy ok. 4,2 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.<br />

Roboty budowlane prowadzone były w gęstej miejskiej zabudowie przy zastosowaniu<br />

technologii bezwykopowych, jak i wykopowych. Rury stalowe i żeliwne<br />

zastąpione zostały rurami PEHD w zakresie średnic 40-315mm, a w zakresie sieci<br />

kanalizacyjnej również PCV oraz PP o łącznej długości 4 197,15 m kanalizacji ogólnospławnej<br />

wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi.<br />

W trakcie realizacji zadania odtworzono nawierzchnię chodników z kostki oraz<br />

płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 10,5 tyś. m² oraz nawierzchnię dróg<br />

o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m².<br />

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych prowadzona była w następujących<br />

ulicach:<br />

Świerczewskiego,<br />

Katowickiej 69-75a,<br />

Kubiny od ul. Pocztowej do ul. Szkolnej,<br />

Dworcowej,<br />

Łagiewnickiej,<br />

Śląskiej i Wojska Polskiego,<br />

Oś. Na Wzgórzu.<br />

Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej realizowana była w rejonie następujących<br />

ulic:<br />

w rejonie zbiegu ulic Katowickiej i Tunelowej,<br />

w ulicy Tunelowej wraz z odgałęzieniami,<br />

w ulicy Dworcowej wraz z odc. kanalizacji łączącej kanalizację w ulicy Dworcowej<br />

z kanalizacją w ulicy Pocztowej,<br />

w ulicy Kościuszki wraz z kanalizacją z rejonu ulicy Górniczej,<br />

w ulicy Piastowskiej wraz z przyłączami,<br />

w ulicy Powstańców Warszawy wraz z odgałęzieniami,<br />

w ulicy Hibnera na odc. od ulicy Górniczej do ulicy Pokoju wraz z odgałęzieniami,<br />

w ulicy 1 Maja na odc. od ulicy Liebknechta wraz z odgałęzieniami.<br />

Efekty realizacji zadania:<br />

poprawienie warunków sanitarnych dzięki poprawie jakości wody pitnej<br />

ograniczenie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych<br />

zmniejszenie strat wody pitnej<br />

ograniczenie ilości awarii i przecieków<br />

zmniejszenie konieczności utrzymywania i udrażniania kolektorów<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Piaseczno [Lider konsorcjum]<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

83<br />

Świętochłowice, ul. Katowicka-Tunelowa.<br />

Świętochłowice, ul. Piastowska.<br />

Świętochłowice, ul. Dworcowa.<br />

Świętochłowice, ul. Hibnera.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!