26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Montaż ostatniego odcinka rurociągu,<br />

w którym zamknięta została Rawa.<br />

Zdjęcie wykonane 6 marca 2010 w<br />

okolicy ul. Armii Krajowej 53.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

40<br />

ropejską, w wyniku którego Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek<br />

Wodociągów i Kanalizacji stał się Beneficjentem Końcowym bezzwrotnych środków<br />

pomocowych Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ― ISPA<br />

(od 1 maja 2004 r. w ramach Funduszu Spójności). Zapisane środki przeznaczone<br />

zostały na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą<br />

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach”.<br />

Celem całego Projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach, a także poprawa stanu środowiska i warunków<br />

bytowych mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia miała się przyczynić do spełnienia<br />

wymagań polskich i europejskich norm oraz wymagań obowiązujących<br />

w sektorze wodociągów i kanalizacji. W odniesieniu do zadania przykrycia Rawy<br />

zakładano następujące korzyści wynikające z realizacji:<br />

• znaczne ograniczenie emisji odorów oraz par i mgieł skażonych mikrobiologicznie,<br />

• poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych,<br />

• eliminacja dyskomfortu zapachowego oraz wizualnego,<br />

• poprawa warunków urbanistycznych,<br />

• stworzenie warunków przyjaznych dla rekreacji.<br />

Poza przykryciem koryta Rawy na długości ok. 4,9 km zadanie obejmowało również<br />

przykrycie otwartych odcinków głównych kanałów dopływających do Rawy:<br />

Czarnego Rowu, Suezu i Johanki o łącznej długości ok. 1,3 km.<br />

Przykrycie koryta Rawy było największym zadaniem inwestycyjnym, obok modernizacji<br />

oczyszczalni ścieków Klimzowiec, zrealizowanym przez <strong>ChŚPWiK</strong> Sp. z o.o.<br />

Byłą to również jedna z największych inwestycji w historii Chorzowa i Świętochłowic.<br />

Przykrycie Rawy<br />

Całość prac wykonano pomiędzy lipcem 2007 roku a kwietniem 2010 roku. W ich<br />

trakcie zużyto m.in.: ok. 120 000 t piasku, ok. 40 000 t kruszywa pohutniczego, ok.<br />

70 000m2 geotkaniny.<br />

Wykonano kolektor pod następującymi obiektami inżynierskimi:<br />

• ul. Szpitalna w Świętochłowicach,<br />

• ul. Żołnierska w Świętochłowicach,<br />

• Wiadukt kolejowy relacji Chorzów Batory – Tczew w Świętochłowicach,<br />

• ul. Wolności w Chorzowie,<br />

• ul. Dąbrowskiego w Chorzowie,<br />

• ul. BOWiD w Chorzowie,<br />

• ul. Wita Stwosza w Chorzowie,<br />

• Wiadukt w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Chorzowie,<br />

• ul. Górnicza w Chorzowie.<br />

Pierwszym etapem prac zmierzających do przykrycia koryta Rawy było przygotowanie<br />

projektu budowlanego. Jednym z głównych zamierzeń inwestycji było wykonanie<br />

szczelnego przykrycia w celu zlikwidowania uciążliwych wyziewów. W związku<br />

z tym wykonano kolektor (zamknięty kanał) z wielkowymiarowych elementów<br />

o przekrojach rurowych i sprawdzonych, szczelnych połączeniach, który stał się<br />

zamkniętym korytem Rawy.<br />

Uwzględniając możliwość przepuszczenia tzw. wody 1 % (czyli takiej, której prawdopodobieństwo<br />

pojawienia się wynosi raz na 100 lat) określono potrzebny przekrój<br />

kolektora Rawa. Wybrano rury o średnicy 2400 mm o przekroju kołowym.<br />

Przyjęty spadek kolektora zapobiegnie osadzaniu się ewentualnych materiałów<br />

sypkich oraz gwarantuje samooczyszczanie się kanału w trakcie jego eksploatacji.<br />

Ze względu na podział administracyjny i zakres robót, kontrakt został podzielony<br />

na odcinki.<br />

Kontrakt objął także prace w dopływach Rawy:<br />

• Kanał Johanka ― wykonanie zamkniętego kanału ściekowego o średnicy Ø 800<br />

mm.<br />

• Kanał Suez ― rozbiórka istniejących umocnień dna wraz z wykonaniem w korycie<br />

nowego pojedynczego kanału ściekowego o przekroju zamkniętym.<br />

• Kanał Czarny Rów ― rozbiórka istniejących umocnień dna oraz przykrycia kanału<br />

wraz z wykonaniem w korycie nowego podwójnego kanału ściekowego o średnicy<br />

1800 mm.<br />

Budowę kolektora DN2400 rozpoczęto we wrześniu 2008 roku po uzyskaniu pierwszego<br />

pozwolenia na budowę na odcinku od ul. Wolności do Odmętarni Huty Batory.<br />

Przy Odmętarni także zamknięto kolektor ostatnią rurą, miało to miejsce 6<br />

marca 2010 r.<br />

W ramach prowadzonych prac ułożono kolektory o długości:<br />

• ok. 3300 mb ― rury CC GRP ― odcinki: R9-R15, o średnicy 2400 mm,<br />

• ok. 700 mb ― rury CC GRP ― kanał Suez, o średnicy 2000 mm,<br />

• ok. 1300 mb ― rury CC GRP ― kanał Czarny Rów, o średnicy 1800 mm,<br />

• ok. 250 mb ― rury betonowe ― odcinek R7-R8, o średnicy 1400 mm,<br />

• ok. 900 mb ― rury betonowe ― odcinek R5-R7, o średnicy 1000 mm,<br />

• ok. 15 mb ― rury betonowe ― kanał Johanka, o średnicy 800 mm.<br />

Głównymi celami kontraktu pn. „Przykrycie rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych”<br />

była poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w Chorzowie<br />

i Świętochłowicach, zlikwidowanie negatywnego oddziaływania otwartego kolektora<br />

ściekowego na środowisko oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców.<br />

W pełni się to udało.<br />

Przykrycie Rawy poprawiło oczywiście wygląd miast w okolicach rzeki. I ten efekt<br />

jest najbardziej widoczny. W miejscu dawnego koryta, na powierzchni jedynym<br />

śladem po nim są ścieżki rowerowe i alejki spacerowe wiodące tak, jak niegdyś płynęły<br />

ścieki. .<br />

W ramach nasadzeń zastępczych w Chorzowie i Świętochłowicach posadzono prawie<br />

500 szt. drzew i 1000 szt. krzewów. W obu miastach na wybranych odcinkach<br />

przykrytego kolektora Rawa, wykonano ciągi piesze i pieszo–rowerowe o łącznej<br />

powierzchni prawie 3000 m².<br />

Zamknięcie Rawy pod ziemią ma też znaczenie technologiczne, zwiększa temperaturę<br />

ścieków wpływających do Klimzowca, poprawiając doraźnie pracę oczyszczalni.<br />

Jeśli temperatura wpływających tam ścieków spada poniżej 12 stopni Celsjusza,<br />

procesy biologiczne oczyszczające wodę z zanieczyszczeń organicznych<br />

przebiegają mniej wydajnie. Zatem pomaga to również w lepszej pracy oczyszczalni<br />

ścieków Klimzowiec.<br />

Mimo że problem uciążliwości Rawy na odcinku od jej początków do oczyszczalni<br />

Klimzowiec został rozwiązany należy pamiętać, że dwa razy dłuższy odcinek płynie<br />

od oczyszczalni do ujścia do Brynicy. Tym odcinkiem jednak zajmują się już Katowickie<br />

Wodociągi S.A.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

41<br />

Okazjonalna publikacja wydana w 2010 przez<br />

Ch-ŚPWiK o Rawie i zamknięciu jej w rurociągu.<br />

Symbolicznego otwarcia ścieżki rowerowej i deptaku<br />

biegnącego szlakiem dawnego koryta Rawy<br />

dokonują Urszula Gniełka (I zastępca prezydenta<br />

Świętochłowic) i Marek Kopel (prezydent Chorzowa).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!