26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Komory fermentacyjne w trakcie budowy.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

80<br />

projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do ustalenia sposobu i technologii<br />

wykonania robót budowlanych,<br />

kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych,<br />

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót,<br />

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o zatwierdzeniu<br />

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania<br />

inwestycyjnego modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec<br />

Głównym celem modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec:<br />

było osiągnięcie wymagań dla ścieków komunalnych, opisanych w rozporządzeniu<br />

Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy<br />

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji<br />

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i spełniające zarazem wymogi<br />

Dyrektywy Unii Europejskiej nr 91/271/EWG z dn. 21.05.1991 r.<br />

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zagwarantowała:<br />

spełnienie wymagań przepisów polskich z innych zakresów, nie związanych bezpośrednio<br />

z ochroną środowiska, np. przepisów BHP, ppoż. i innych,<br />

uzyskanie wysokich standardów technicznych w dziedzinie technologii oczyszczania<br />

ścieków, budownictwa, automatyki i innych dziedzin inżynierskich mających<br />

zastosowanie w oczyszczalniach ścieków.<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu [Lider konsorcjum]<br />

Grontmij Polska Sp. z o.o Warszawa [Partner]<br />

Elektrotim Sp. z o.o. Wrocław [Partner]<br />

Wartość zrealizowanego zadania: 3 290 000,00 PLN (bez VAT)<br />

Zadanie nr 1b<br />

Modernizacja oczyszczalnia ścieków Klimzowiec i gospodarka<br />

osadem ściekowym ― roboty budowlane<br />

Termin realizacji: 4.11.2009 r. ― 31.03.2011 r.<br />

Zakres zadania obejmował modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków<br />

Klimzowiec w celu poprawienia jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych<br />

do odbiornika (rzeka Rawa), poprawy sprawności pracy oczyszczalni oraz<br />

eliminacji zagrożeń sanitarnych i uciążliwości zapachowych. Wykonane roboty<br />

dotyczyły:<br />

mechanicznego oczyszczania ścieków (budowa budynku krat rzadkich oraz modernizacja<br />

budynku krat gęstych, przebudowa poziomych podłużnych piaskowników,<br />

przebudowa czterech istniejących komór defosfatacji ― adaptacja na<br />

zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych oraz osadniki wstępne),<br />

biologicznego oczyszczania ścieków (komora defosfatacji, komora predenitryfikacji,<br />

komora denitryfikacji, komora nitryfikacji ― adaptacja po przebudowie<br />

istniejących osadników wód deszczowych, komory stabilizacji ścieków oraz modernizacji<br />

istniejących komór tlenowych; osadniki wtórne ― przebudowa istniejących),<br />

gospodarki osadowej (budowa dwóch komór fermentacji osadu oraz budynku<br />

przeróbki osadów ― zagęszczacze mechaniczne, prasy taśmowe),<br />

obiekty gospodarki gazowej,<br />

przebudowa układu pompowego ścieków i osadów, hali dmuchaw; wykonanie<br />

przykrycia niektórych komór,<br />

elementów towarzyszących ― rozbudowa i modernizacja dróg wewnętrznych,<br />

elementy małej architektury, makroniwelację terenu.<br />

Przepustowość zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków wynosi<br />

maks. 119 500 m3/d (218 950 RLM).<br />

W ramach modernizacji wykonano kilka istotnych zmian w układzie technologicznym,<br />

m.in. poprzez wprowadzenie:<br />

nowego układu piaskowników wyposażonych w system separacji piasku,<br />

osadników wstępnych,<br />

zbiorników retencyjnych wód deszczowych,<br />

wydzielonego układu komór nitryfikacji-denitryfikacji,<br />

nowego układu przeróbki i stabilizacji osadów.<br />

Przewidziano ponadto nową koncepcję zagospodarowania osadu ściekowego, polegającą<br />

na wprowadzeniu nowych komór beztlenowego rozkładu osadu, magazynowania<br />

biogazu i wytwarzania energii elektrycznej w połączeniu z odzyskiem<br />

ciepła.<br />

Efekty realizacji zadania:<br />

osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych,<br />

ograniczenie hałasu i uciążliwości zapachowej,<br />

ograniczenie zagrożenia skażeniem powietrza (przykrycie komór),<br />

zmniejszenie uwodnienia (a tym samym objętości) odwodnionego osadu,<br />

zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni zielenią.<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

BUDIMEX S.A. Warszawa [Lider konsorcjum]<br />

CADAGUA S.A. Bilbao [Partner konsorcjum]<br />

Wartość zrealizowanego zadania: 93 000 000,00 PLN (bez VAT)<br />

Zadania nr 2<br />

„Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych”, realizowane<br />

było od13 czerwca 2007 r. do 15 grudnia 2010 r.<br />

Zadanie to obejmowało zaprojektowanie i wykonanie przykrycia koryta Rawy, od<br />

przepustu pod Drogową Trasą Średnicową (DTŚ) do ul. Bytomskiej w Świętochłowicach,<br />

wymiana istniejących przykryć koryta od ul. Bytomskiej do ul. Szpitalnej<br />

w Świętochłowicach, budowa pojedynczego zamkniętego kanału ściekowego<br />

w istniejącym korycie od ul. Szpitalnej w Świętochłowicach do wlotu na oczyszczalnię<br />

ścieków Klimzowiec w Chorzowie oraz remont istniejącego koryta otwartego<br />

od wlotu na oczyszczalnię w Chorzowie do wylotu ścieków oczyszczonych w Katowicach,<br />

Przykryto także otwarte kanały ściekowe: Czarny Rów, Suez, Johanka.<br />

W ramach prowadzonych robót ułożono m.in. kolektory z rur CC GRP o łącznej<br />

długości ok. 5,3 km, a z rur betonowych o łącznej długości ok. 1,3 km. W trakcie<br />

realizacji wykonanych zostało m.in. ok. 500 szt. studni kanalizacyjnych o średnicach<br />

od 315 do 2000 mm, przyłączy kanalizacyjnych o średnicach od 100 do 2000<br />

mm w ilości ok. 500 szt. oraz komór żelbetowych o łącznej kubaturze 700m³. Do<br />

wykonania podbudowy i obsypek kolektorów i studni użyto ok. 120 000 ton piasku.<br />

Przy wykonaniu podbudowy kolektorów wykorzystano 40 000 ton kruszywa, dla<br />

ich zabezpieczenia zużyto 70 000 m² geotkaniny.<br />

Realizacja zadania przyniosła następujące korzyści:<br />

znaczne ograniczenie emisji odorów oraz par i mgieł skażonych mikrobiologicznie,<br />

poprawę bezpieczeństwa i warunków sanitarnych,<br />

eliminację dyskomfortu zapachowego oraz wizualnego,<br />

poprawę warunków urbanistycznych,<br />

stworzenie warunków przyjaznych dla rekreacji.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

81<br />

ul. Szpitalna w Świętochłowicach.<br />

Kanał Suez w trakcie modernizacji.<br />

Bartłomiej Jarocha i Ryszard Krentosz<br />

na placu budowy przy ul. BOWiD.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!