26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dopływy Rawy<br />

1. Lewobrzeżne:<br />

a. powyżej Klimzowca<br />

Czarny Rów (dł. 3,99 km,),<br />

Suez (dł. 2,50 km),<br />

b. poniżej Klimzowca<br />

potok Dębski,<br />

potok Wełnowiecki (dł. 2,40 km),<br />

rów Norma (długość 2,8 km),<br />

2. Prawobrzeżne<br />

a. powyżej Klimzowca<br />

Nowobytomka (dł. 3,27 km),<br />

Johanka (dł. 1,55 km),<br />

b. poniżej Klimzowca<br />

rów Wujek (dł. 1,99 km),<br />

Potok Leśny (długość 6,47 km)<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

Fragment mapy z 1830 r., na której zaznaczono<br />

młyny na Rawie. Było ich wówczas 10<br />

(na fragmencie widoczne jest 8 młynów).<br />

26<br />

Dopływy i zlewnia Rawy:<br />

Zlewnia Rawy obejmuje teren o powierzchni 89,8 m². Obejmuje ona się również 13<br />

stawów o łącznej powierzchni 0,35 km², które mają kontakt z wodami Rawy oraz 5<br />

stawów o pow. 0,93 km² nie mające styku z wodami rzeki.<br />

Według profilu podłużnego dokumentacji regulacji Rawy z okresu międzywojennego<br />

źródła Rawy znajdowały się w rejonie ówczesnej parowozowni przy dworcu kolejowym<br />

w Chebziu na wysokości 285 m n.p.m., skąd dopływały do stawu Marcin.<br />

Znaczenie gospodarcze Rawy<br />

Pierwotnie Roździanka, czyli Rawa wykorzystywana była jako miejsce poboru wody,<br />

głównie do celów gospodarczych, dla dostarczenia wody do spożycia wystarczały<br />

studnie, wtedy jeszcze ― gdy nie było eksploatacji ― nie musiały być zbyt głębokie.<br />

W tym przedindiustralnym okresie Rawa miała kapitalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego<br />

okolic. Począwszy od rybołówstwa, poprzez budowę nad jej brzegami<br />

wspomnianych młynów ― zachowały się informacje dotyczące 8 z nich ― poprzez<br />

wykorzystywanie jej siły do napędów maszyn, czego uwiecznionym śladem jest<br />

herb Katowic z młotem napędzanym kołem wodnym, poruszanym wodami właśnie<br />

przez spiętrzone wody Rawy.<br />

By zwiększyć energię przepływu wody była ona na Rawie spiętrzana na potrzeby<br />

ulokowanych tam młynów. Z map znane są od poł. XVIII w., w 1821 opisane zostały<br />

jako: młyn Włodarskiego w Hajdukach Górnych, młyn Chrobota (później Klizmy)<br />

w Hajdukach Dolnych (na dopływie Rawy) i młyn Drosta (na cieku parkowym k.<br />

Dębu). Młyn Włodarskiego pokazany był jeszcze na mapie z 1899 roku.<br />

W Świętochłowicach na Rawie również istniały stawy, jednak młyn ulokowany był –<br />

co ujawnia mapa z 1810 r. na innym cieku ― Nowobytomce ― i spiętrzonym na nim<br />

stawie Mniszeniec. Na pewno istniał również młyn na stawie obok dworu, zwanego<br />

zamkiem, gdyż urbarz z 1532 nazywa go stawem młyńskim. Literatura wspomina<br />

również młyn Gierlotki gdzieś w pobliżu Nomiarek (obecnie okolice Szkoły Zarządzania<br />

Uniwersytetu Śląskiego).<br />

W wyniku postępującego przez wieki uprzemysłowienia terenów stanowiących obszar<br />

dorzecza oraz intensywnych działań urbanizacyjnych naturalne koryto rzeki<br />

uległo silnym przekształceniom, co możemy zaobserwować na przykładach map<br />

pochodzących z różnych okresów. Skutki pochodzenia antropogenicznego całkowicie<br />

zmieniły nie tylko samo koryto rzeki, niegdyś charakteryzujące się szerokimi<br />

rozlewiskami, terenami bagiennymi, ale również jej dopływy.<br />

Pierwsze projekty regulacji rzeki i powstanie Związku Rawy<br />

W opracowaniu pt.: „Dzieje i rozwój wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego<br />

przemysłu i stolicy autonomicznego województwa śląskiego” w 1926 r. Wł. Nałęcz-<br />

Gostomski napisał, że: ciek Rawa wskutek naturalnego zaniku spowodowanego podkopaniem<br />

się okolicznego przemysłu stał się ściekiem kanalizacji miejscowej oraz wód<br />

przemysłu i kopalń.<br />

W opinii na temat Rawy opracowanej przez Związek Emschery (na nim wzorowano<br />

się zakładając Związek Rawy, o czym dalej) w 1911 r., określono udział ścieków<br />

i wód naturalnych u ujścia do Brynicy w średnim całkowitym przepływie wynoszącym<br />

1948 l/s: 800 l/s stanowiły wody naturalne, 250 l/s ścieki z gospodarstw domowych<br />

i 898 l/s ścieki przemysłowe.<br />

W latach 1900 i 1911 w wyniku bezpośredniego czerpania wody z zanieczyszczonej<br />

Rawy w jej górnym biegu miały miejsce epidemie tyfusu. Według Józefa Okszy–<br />

Grabowskiego Rawa prowadziła czyste wody jedynie do 1875 roku.<br />

Analiza wód Rawy w Szopienicach dokonana przez A. Jankowskiego w „Mapie i komentarzu<br />

do mapy hydrograficznej” z 1980 roku określała ilość wód naturalnych na<br />

8%, ścieków komunalnych na 32%, ścieków przemysłowych na 59% i odpływów ze<br />

źródeł niekontrolowanych na 1%.<br />

Po opracowaniu częściowego planu regulacji Rawy w 1863 r. zostały wykonane<br />

pierwsze roboty regulacyjne polegające na budowie jazów, między innymi w Hajdukach.<br />

W 1873 r. zaczęto pobierać z niej wodę do huty Bismarcka (później Batory). Huta<br />

ta pobierała pod koniec XIX w. na swe potrzeby 67 litrów wody na sekundę. Niemal<br />

równocześnie w 1875 r. do Rawy doprowadzono z Królewskiej Huty rów Suez<br />

(w 1869 r. otwarto Kanał Sueski) odprowadzający z 20-tysięcznego wówczas miasta<br />

ścieki komunalne oraz wody z kopalni Król. Rawa okazała się znakomitym odbiornikiem<br />

zasolonych wód kopalnianych, które ze względu na swe zanieczyszczenie<br />

nie mogły być odprowadzane Główną Kluczowa Sztolnią Dziedziczną do Kłodnicy,<br />

gdyż niszczyły urządzenia hutnicze korzystające z wód Kłodnicy.<br />

To doprowadziło do biologicznej śmierci rzeki. Wystarczyło 20 lat by w 1893 roku<br />

stwierdzić wyginięcie ryb w Rawie.<br />

Zanieczyszczenie oraz brak uregulowanych brzegów były w tym okresie przedmiotem<br />

licznych skarg i procesów. W 1900 r., w czasie bardzo upalnego lata, miejscowa<br />

ludność czerpała wodę bezpośrednio z rzeki. W Świętochłowicach wybuchła epidemia<br />

tyfusu, która zmusiła rząd pruski do podjęcia pilnych działań mających na celu<br />

uregulowanie rzeki na całej długości. Pierwszy projekt uregulowania całej Rawy<br />

został wyłożony do publicznego wglądu w 1903 r. Zawierał jednak wiele błędów zarówno<br />

w zakresie założonych spadków, w ogóle zaś nie przewidywał konieczności<br />

oczyszczania ścieków, jakie Rawa toczyła.<br />

W latach 1893–1901 powstało 5 różnych planów regulacji Rawy i kanalizacji położonych<br />

w jej dorzeczu miejscowości.<br />

Reasumując ― w ówczesnej ocenie nie nadawał się do realizacji. Pierwszy kompletny<br />

projekt regulacji Rawy, zawierający analizę całej zlewni, aczkolwiek nie dla<br />

całej długości Rawy, opracowany został przez firmę „Havestadt & Contag” z Berlina<br />

w 1907 r.<br />

Projekt obejmował zakres regulacji na odcinku od Klimzowca do ujścia Rawy do<br />

Brynicy. Dla właściwego ukształtowania niwelety spadku zaprojektowano likwidację<br />

istniejących jazów przy hucie Baildon i Marta oraz przy młynie na Zawodziu.<br />

Projekt przewidywał oczyszczanie ścieków odprowadzanych do Rawy. Wadą projektu<br />

był częściowy tylko zakres rzeki przewidzianej do regulacji. Winą za taki stan<br />

rzeczy nie można jednak obarczać projektantów, ponieważ powiat Bytom oraz<br />

gmina Królewska Huta odmówiły udziału w projekcie, uzasadniając odmowę swoją<br />

słabą kondycją finansową.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!