26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Publikacja z Gońca Górnośląskiego z 1 marca 1978 r.<br />

Publikacja z Gońca Górnośląskiego z 10.03.1989 r.<br />

Publikacja z Gońca Górnośląskiego z 15.11.1991 r.<br />

nagłówek papieru firmowego<br />

z początku lat 90.<br />

minionego wieku.<br />

76<br />

Obecnie rurociągi magistralne maja długość ponad 1100 km i zasilane są przez 13<br />

stacji wodociągowych. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zaopatruje<br />

w wodę obszar o powierzchni około 4 300 km² na terenie 66 gmin województwa<br />

śląskiego i 3 gmin województwa małopolskiego. Obszar ten zamieszkiwany jest<br />

przez 3,5 mln mieszkańców. Jednak z uwagi na to, że część gmin posiada własne<br />

źródła wody, ilość mieszkańców, którzy zaopatrywani są w wodę z sieci GPW wynosi<br />

85 % populacji miast i gmin Górnego Śląska.<br />

Zaopatrzenie centrum regionu, tj. Katowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Siemianowic<br />

Śląskich, odbywa się poprzez zbiorniki sieciowe Mikołów i Murcki. Zasilane<br />

są one ze stacji uzdatniania wody w Dziećkowicach, Goczałkowicach i Kobiernicach.<br />

Z Mikołowa woda płynie grawitacyjnie do odbiorców w Katowicach, Chorzowie,<br />

Świętochłowicach oraz Rudzie Śląskiej, natomiast z Murcek ― do odbiorców w Katowicach,<br />

Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.<br />

Ponadto woda z powyższych zbiorników zasila również zbiorniki sieciowe: Czarny<br />

Las w Rudzie Śląskiej, Górę Wyzwolenia w Chorzowie i Zagórze w Sosnowcu oraz<br />

poprzez pompownię w Mikołowie ― zbiorniki w Pszowie.<br />

Dla Bytomia i Świętochłowic głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest SUW<br />

Staszic. Na wypadek awarii na tej stacji istnieje możliwość przesłania wody ze stacji<br />

wodociągowych Kozłowej Góry lub Bibiela, zwiększając ciśnienie u wcześniejszych<br />

odbiorców na trasie.<br />

Materiały stosowane do budowy wodociągów to stal, żeliwo, beton zbrojony, PE,<br />

PCV oraz żeliwo sferoidalne, wykorzystywane najczęściej do rur o dużych średnicach.<br />

Rurociągi stalowe obejmują pełny zakres średnic, tj. od najmniejszych o średnicy<br />

50 mm, przy podłączeniach do odbiorców, aż do średnicy 1800 mm dla rurociągu<br />

przerzutowego wody surowej z Kobiernic do Goczałkowic.<br />

Najmłodszy ze stosowanych materiałów, czyli żeliwo sferoidalne, stosowane jest<br />

dla średnic 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 i 1400 mm.<br />

Wraz z wprowadzaniem nowych materiałów usuwa się rurociągi wykonane z tworzyw<br />

podatnych na awarie i niebezpiecznych dla zdrowia. Ostatni odcinek wodociągu<br />

z azbestocementu zastąpiono na początku lat 80. rurociągiem z polietylenu.<br />

Z uwagi na wymagania ciśnieniowe odbiorców, na trasie wodociągu Go-Cza II<br />

woda tłoczona jest z Goczałkowic do Paprocan pompowo. Dalej z obu przepompowni<br />

kierowana jest do zbiorników sieciowych, z Urbanowa do Mikołowa oraz<br />

z Paprocan do Murcek i Mikołowa.<br />

Te lata to ciągłe zwiększanie wielkości produkcji wody i mimo to ciągłe deficyty<br />

w zaopatrzeniu. Wskazywano wiele przyczyn owego niedostatku wody: przestarzałe<br />

technologie, liczne awarie, marnotrawstwo. Gdzie była rzeczywista przyczyna?<br />

Chyba we wszystkich tych elementach.<br />

Jedno jest pewne: kiedy po 1990 r. odrodzono samorząd wraz z jego majątkiem, okazało<br />

się, że niedostatki infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zagrożenia, które ona<br />

stworzyła, były przedmiotem bezustannej troski władz miejskich oraz przedsiębiorstwa<br />

realizującego zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na<br />

terenie Chorzowa i Świętochłowic. Szacunkowe koszty podstawowych inwestycji zabezpieczających<br />

normalne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego przekroczyły<br />

wielokrotnie nie tylko możliwości przedsiębiorstwa, ale i obu gmin.<br />

Ratunkiem okazały się środki unijne.<br />

Po odrodzeniu się samorządu terytorialnego i odzyskaniu przez niego majątku komunalnego<br />

problemy zaopatrzenia miast w wodę i odprowadzenie ścieków stało<br />

się obowiązkiem poszczególnych miast. Zakres prac jakie należałoby wykonać<br />

okazał się ogromny. W Chorzowie i Świętochłowicach do utrzymania sieci wodociągowych<br />

i kanalizacyjnych dochodziły problemy z Rawy i Oczyszczalnią Klimzowiec.<br />

Pierwsze działania zmierzające do przykrycia Rawy pojawiły się w latach 1997-<br />

1998. Kilka lat później konieczna okazała się modernizacja oczyszczalni ścieków.<br />

Koszty tych wszystkich przedsięwzięć okazały się ogromne. Szansa zdobycie środków<br />

na realizację tego zadania pojawiła się wraz z uruchomieniem dla Polski środków<br />

Unii Europejskiej w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych.<br />

Ogromną rolę odegrał tu Samorządowy Chorzowsko–Świętochłowicki Związek<br />

Wodociągów i Kanalizacji. Ten międzygminny związek komunalny został powołany<br />

w 1992 r., a jego celem jest wspólne realizowanie zadań o charakterze publicznym<br />

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w obu miastach.<br />

Podjęte przez Związek działania, dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu<br />

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego<br />

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozwoliły na<br />

pozyskanie funduszy, które umożliwiły finansowanie opracowania studium wykonalności<br />

i wniosku aplikacyjnego. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska umieściło<br />

Chorzów i Świętochłowice na liście inwestycji priorytetowych załączonych do<br />

strategii Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA). Umożliwiło<br />

to przedłożenie Komisji Europejskiej wniosku o wsparcie planowanego przedsięwzięcia<br />

z Funduszu ISPA.<br />

Starania, aby skorzystać z tej możliwości rozpoczął w 2003 r. Podjęto wówczas<br />

działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z funduszy ISPA na realizację<br />

kluczowych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Chorzowie<br />

i Świętochłowicach, w tym na przykrycie koryta Rawy.<br />

19 grudnia 2003 r. podpisano memorandum finansowe dotyczące przedsięwzięcia<br />

(nr 2003/PL/16/P/PE/044), pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją<br />

Europejską. W wyniku tego Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek<br />

Wodociągów i Kanalizacji stał się beneficjentem końcowym bezzwrotnych środków<br />

pomocowych ISPA (od 1 maja 2004r. w ramach Funduszu Spójności). Zapisane<br />

środki przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu gospodarki wodnościekowej<br />

pod nazwą: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-<br />

Świętochłowicach”. Beneficjentem zostało Chorzowsko-Świetochłowickie Przedsiebiorstwo<br />

Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br />

Całkowita wartość projektu wyniosła 142 864 997,40 zł z czego wkład funduszy<br />

z Unii Europejskiej to 100 005 498,18 zł<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

77<br />

Projekt unijny<br />

Dr Joachim Otte wbija pierwszą łopatę 8 września<br />

2008 r., w rejonie ul. Sikorskiego w Świętochłowicach,<br />

rozpoczynając symbolicznie ogromny zakres<br />

robót wykonanych w ramach projektu unijnego.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!