26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Dział Remontów<br />

118<br />

Tadeusz Byś<br />

Jarosław Dziegciarz<br />

Ryszard Krentosz<br />

Dorota Podlejska<br />

Ewa Rakowska<br />

Czesław Drażyk<br />

Andrzej Frytz<br />

Grzegorz Kaduk<br />

Artur Krupa<br />

Bogdan Olesz<br />

Marian Popierz<br />

Celina Włodara<br />

Adam Włodarczyk<br />

Dział Remontów odpowiada za prawidłowe przygotowanie, realizację i rozliczenie zadań remontowych.<br />

Dyrektor Techniczny Andrzej Sajkiewicz<br />

Dyrektor Techniczny kieruje pionem technicznym, realizując i nadzorując wykonywanie uchwał i<br />

programów działań zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą, zatwierdza<br />

wewnętrzne akty normatywne Spółki i podejmuje wszelkie decyzje w zakresie zwykłego zarządu<br />

niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki na zasadach określonych w<br />

Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.<br />

Dział Wodomierzy<br />

Krzysztof Bacik, Krzysztof Borowski, Stanisław Drążek, Dariusz Drobisz, Adam Dudek, Leszek Korzekwa,<br />

Marek Kotas, Jerzy Langer, Marek Łodziński, Mariusz Maksymowicz, Grażyna Piełka, Janusz<br />

Piksa, Jarosław Strzała, Jacek Wincierz, Piotr Zmyślony<br />

Zadania m.in.: utrzymywanie w sprawności technicznej wszystkich wodomierzy w punktach sprzedaży<br />

wody (granica własności dostawy wody), wymiana wodomierzy o wygasłych cechach legalizacji<br />

oraz wodomierzy uszkodzonych, analiza w terenie zasilania budynków w wodę i właściwy<br />

dobór wodomierzy, ustalenie, przez wizje lokalną oraz analizę planów sytuacyjnych, nielegalnych<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

podłączeń wody, comiesięczne odczyty wszystkich wodomierzy zabudowanych w studniach wodomierzowych<br />

i w hydroforniach oraz wodomierzy magistralnych.<br />

Dział Pomiarów i Informacji Przestrzennej<br />

Piotr Kandzia, Daniel Kaszczyszyn, Leszek<br />

Kotulski, Joachim Krzyk, Artur Kulik, Andrzej<br />

Nowak, Rafał Przydacz, Marek Wiechoczek,<br />

Jolanta Wołoszyn<br />

Głównymi zadaniami komórki jest prowadzenie komputerowego systemu ewidencji zasobów wodno-kanalizacyjnych<br />

przedsiębiorstwa na terenie miast Chorzowa i Świętochłowic oraz działania polegające<br />

na ograniczeniu strat wody.<br />

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec<br />

Wiesław Aleksandrowicz, Ryszard Andrzejewski, Grzegorz Badura, Piotr Banaszek, Robert Baran,<br />

Dariusz Bernacki, Marek Bielicki, Jerzy Burkat, Józef Burzywoda, Mariusz Cholewiński, Ryszard<br />

Chyra, Bogdan Dylong, Roman Faj, Krzysztof Goły, Jarosław Goździk, Piotr Grochla, Justyna Hudziak,<br />

Andrzej Jakubiak, Agnieszka Jońca-Makówka, Mariusz Juszczyk, Piotr Kaczor, Stefania Kawik,<br />

Krzysztof Kicia, Barbara Kolber, Sebastian Kopyto, Roman Kopyto, Grzegorz Kornatowski,<br />

Zbigniew Kowalski, Marian Kozioł, Marek Krzyk, Krzysztof Kucypera, Daniel Kukuła, Marek Kuś,<br />

Krzysztof Langer, Henryk Ląg, Andrzej Łój, Bronisław Magiełda, Mirosław Magiera, Cezary Maślak,<br />

Henryk Mikuła, Jan Mitas, Ewelina Olejniczak, Jerzy Serda, Bogdan Sikora, Dariusz Sikora, Mariusz<br />

Simka, Kazimierz Szuchmilski, Edward Szymura, Michał Tasarz, Marek Tomanek, Ireneusz Trzaska,<br />

Anna Trzebińczyk, Ryszard Wójciak, Dariusz Wójcik, Marek Wójcik, Sebastian Wyszka, Rafał Ziętek<br />

Zadania m.in.: bieżący nadzór i kontrola eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania<br />

osadów oraz kontrola przebiegu procesów oczyszczalni na poszczególnych urządzeniach<br />

oczyszczalni, Kontrola prawidłowości prowadzenia procesów technologicznych zgodnie z dokumentacją<br />

techniczną i instrukcjami obsługi itp., prowadzenie ewidencji pomiarów ilości ścieków,<br />

sporządzanie planów pracy i planów remontów urządzeń oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji,<br />

prowadzenie potrzebnej sprawozdawczości, przygotowywanie informacji i opracowań dla<br />

potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach oraz terenowych organów<br />

administracji.<br />

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!