26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

96<br />

Protokół kontroli „budowy-rozbudowy”<br />

oczyszczalni Klimzowiec.<br />

Jana Klimzy (Klimsy), odsprzedanych mu wraz z młynem w 1817 r. przez Stanisława<br />

Chrobota, jego teścia.<br />

Klimza przez kilkadziesiąt lat był jej właścicielem, na tyle długo ― aż do swej śmierci<br />

w 1853 r. ― by jego włości na mapach pojawiły się pod nazwą Klimsawiese (dosłownie:<br />

łąki Klimsy), co w spolszczonej wymowie dało obecną nazwę.<br />

Po jego śmierci posiadłość wykupił w 1855 r. zarząd kopalni Król i rozparcelował ją<br />

z przeznaczeniem na budownictwo dla górników. Układ domów ze starej kolonii<br />

zachował się do dziś (to obecnie ulice Młyńska, Średnia, Szkolna, Górnicza, św. Barbary<br />

i św. Jadwigi Śląskiej).<br />

Na początku XX w. miejsce, gdzie Klimzowiec przylega do Rawy, wybrano jako lokalizację<br />

oczyszczalni ścieków.<br />

Sama zaś oczyszczalnia de facto od momentu uruchomienia w styczniu 1997 r.<br />

sprawiała wiele kłopotów. Niezależnie od problemów technologicznych była ona<br />

powodem ogromnych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich osiedli, głównie ze<br />

względu na emitowane nieprzyjemne zapachy.<br />

W tym też momencie Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec stała się częścią majątku<br />

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Dlatego też<br />

już na początku 2003 r. Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów<br />

i Kanalizacji (po komunalizacji RPWiK jego właściciel), podjął działania<br />

mające na celu pozyskanie środków finansowych z funduszy przedakcesyjnych,<br />

jakie Polska miała do dyspozycji przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, na realizację<br />

kluczowych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.<br />

Podobnie jak w przypadku przykrycia Rawy, wielkie znaczenie miał projekt z zakresu<br />

gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie<br />

ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach” realizowany ze środków pomocowych<br />

Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ― ISPA (od 1 maja 2004 r.<br />

w ramach Funduszu Spójności).<br />

Wśród zadań wchodzących w zakres projektu była modernizacja oczyszczalni ścieków<br />

Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym.<br />

W lutym 2008 r. podpisano umowę na wykonanie przez konsorcjum firm (Biuro<br />

Projektów Budownictwa Komunalnego Elektrotim S.A. z Wrocławia, Grontmij<br />

Polska Sp. z o.o. z Poznania) zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków<br />

Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym — projektowanie”. Podana przez<br />

konsorcjum wartość oferty (brutto) wynosiła 4.013.800,00 zł. Wykonanie projektu<br />

umożliwiło zrealizowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec<br />

i gospodarka osadem ściekowym ― roboty budowlane”.<br />

4 listopada 2009 r. podpisano umowę pomiędzy Chorzowsko-Świętochłowickim<br />

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a konsorcjum firm: BUDI-<br />

MEX-Dromex S.A. (Warszawa) oraz Cadagua S.A. (Bilbao, Hiszpania) na realizację<br />

robót budowlanych w ramach przebudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków<br />

Klimzowiec. Podobnie jak przy części projektowej zadania, wykonawca został wyłoniony<br />

w przetargu nieograniczonym.<br />

W ramach podpisanej umowy o wartości 107 969 069,31 zł (brutto), wykonawca<br />

dokonał przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów i instalacji części mechanicznej,<br />

biologicznej oraz osadowej oczyszczalni. Ta ogromna kwota była sumą<br />

złożoną z wartości wydatków kwalifikowanych podlegających współfinansowaniu<br />

przez Unię Europejską (70% wydatków kwalifikowanych) oraz środków pochodzących<br />

z budżetów gmin Chorzów i Świętochłowice, środków własnych Ch-ŚPWiK<br />

Sp. z o.o. oraz preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW.<br />

Zakres zadania obejmował modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Klimzowiec<br />

w celu poprawienia jakości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do<br />

Rawy, poprawy sprawności pracy oczyszczalni oraz eliminacji zagrożeń sanitarnych<br />

i uciążliwości zapachowych.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

97<br />

Podpisanie umowy na modernizację OS Klimzowiec.<br />

Od lewej Bartłomiej Jarocha, dyr. Ds.<br />

rozwoju Ch-ŚPWiK Sp. z o.o., Krzysztof Broż,<br />

prezes Ch-ŚPWiK, przedstawiciele wykonawcy.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!