26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Plan instalacji do spalania osadów<br />

z oczyszczalnia Rawa.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

88<br />

zek Rawy, a zaprojektowanej przez inż. Jana Widucha z Katowic. To dzisiejsza część<br />

oczyszczalni leżąca w Chorzowie. W jej skład wchodził piaskownik, separator olejów<br />

i tłuszczów, cztery kwadratowe żelbetowe osadniki, pompownia osadu i poletka<br />

osadowe. Instalacja przerobiła w 1933 r. 125 tys. m³ płynnego mułu, a w 1934 r.<br />

już 161 775 m³. Zaprojektowano również piec do spalania osadów, ale nie doszło do<br />

jego powstania .<br />

Do oczyszczania zastosowano amerykański system „Dorr-Oliver”, który został<br />

wybrany w wyniku konkursu ogłoszonego przez inwestora 23 lutego 1928 r.<br />

Wpłynęło wówczas 9 ofert: 2 polskie, 4 niemieckie, 1 francuska, 1 szwajcarska i 1<br />

amerykańska.<br />

Po wybudowaniu oczyszczalni umieszczono tam przeniesione z Katowic biura<br />

Związku Rawa, którymi kierował inż. Józef Oksza-Grabowski. Sama oczyszczalnia<br />

również nosiła nazwę Rawa, oficjalnie aż do 1986 r.<br />

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec<br />

Początki dzisiejszej oczyszczalni ścieków Klimzowiec sięgają roku 1955, kiedy to<br />

opracowany został „Plan perspektywiczny przebudowy i rozbudowy kanalizacji<br />

i oczyszczalni ścieków w zlewni rzeki Rawy rejonu Chorzowa i Świętochłowic”. Plan<br />

został zatwierdzony przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej. W dokumencie<br />

tym założono, że oczyszczalnia przyjmować będzie również ścieki przemysłowe<br />

wymagające oczyszczania biologicznego.<br />

W kwietniu 1959 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zatwierdziło do<br />

dalszego opracowania założenia do projektu przebudowy i rozbudowy kanalizacji<br />

w obu miastach, a także oczyszczalni ścieków dla tego rejonu. Jednym z rozważanych<br />

wariantów był ten, który przedstawiał Rawę jako główny kolektor doprowadzający<br />

ścieki do oczyszczalni rzecznej. Było to nawiązanie i kontynuacja idei<br />

oczyszczalni powstałej w 1929 r.<br />

W 1964 r. dokonano „Aktualizacji założeń rozbudowy i przebudowy kanalizacji<br />

i oczyszczalni ścieków w zlewni rzeki Rawy rejonu Chorzowa i Świętochłowic”.<br />

Przyjęto wówczas, iż równolegle do Rawy wykonane zostaną dwa kolektory ―<br />

lewo- i prawobrzeżny ― które przejmą ścieki i doprowadzą je do oczyszczalni<br />

w Klimzowcu, chroniąc wody rzeki.<br />

Na tej bazie opracowano dwa projekty:<br />

― rozbudowy i przebudowy kanalizacji w Chorzowie i Świętochłowicach, obejmujący<br />

wybudowanie owych kolektorów odbierających ścieki,<br />

― rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Klimzowcu, zakładający<br />

budowę nowej, pełnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o maksymalnym<br />

obciążeniu części mechanicznej 4,5 m³/s, a oczyszczalni biologicznej ―<br />

1,5 m³/s, przy uwzględnieniu wykorzystania i adaptacji już istniejących urządzeń.<br />

Wraz z przyjęciem obu projektów zdecydowano o wybudowaniu modelowo-doświadczalnej<br />

oczyszczalni ścieków, która miała dać wyniki niezbędne do uwzględnienia<br />

w projektach technicznych.<br />

Ta modelowa stacja, którą nazwano Klimzowiec, oddana została do użytku w 1967<br />

r.<br />

Można już więc było planować budowę nowej oczyszczalni. Decyzję „o lokalizacji<br />

szczegółowej” Wydział Architektury chorzowskiego Urzędu Miasta wydał 25 września<br />

1962 r. umieszczając ją „po wschodniej stronie ul. Zapłocie”.<br />

Od tego momentu kalendarium najważniejszych wydarzeń jest następujące:<br />

W 1968 r. wykonano projekty I etapu obejmującego oczyszczalnię mechaniczną<br />

wraz z obiektami usługowymi. Etap II miał obejmować oczyszczalnię biologiczną,<br />

zaś III etap ― przeróbkę osadów.<br />

W latach 1969–1970 Instytut Gospodarki Wodnej oraz Instytut Gospodarki Komunalnej<br />

przeprowadziły badania ścieków wraz z symulacją na lata 1985–2000, w wyniku<br />

których wstrzymano prace nad projektami technicznymi i zgodnie z uchwałą<br />

Rady Ministrów z 23 czerwca 1969 r. przystąpiono do opracowania nowych Założeń<br />

Techniczno-Ekonomicznych (ZT-E). Powstały one w 1970 r., a Prezydium Wojewódzkiej<br />

Rady Narodowej zatwierdziło je 11 października 1971 r. założenia obejmowały<br />

7 zadań inwestycyjnych:<br />

1. Obiekty pomocnicze i usługowe.<br />

2. Oczyszczalnia mechaniczna cz. 1: ujęcie ścieków oraz doprowadzenie ich do<br />

pompowni.<br />

3. Oczyszczalnia mechaniczna cz. 2: pompownie ścieków, osadniki wstępne i zagęszczacze<br />

osadów.<br />

4. Wstępne napowietrzanie (adaptacja istniejących osadników).<br />

5. Oczyszczalnia biologiczna.<br />

6. Mechaniczne odwodnienie osadów.<br />

7. Osadniki wód burzowych.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

89

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!